Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Được đăng lên bởi tradanghisex1999
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC
⎛ 2
⎝ 0

⎛4
⎝ −1

⎛− 2
⎝−3

1
2

B = ⎜⎜

0
2

⎞
⎟⎟ .
⎠

ATA; AAT.

Tính 3A ± 2B;
Bài 2: Cho A = ⎜⎜

−1⎞
⎟ và
− 4 ⎟⎠

1
1

Bài 1: Cho A = ⎜⎜

0
3

5
2

⎞
⎟⎟ , B =
⎠

⎛1 1 1⎞
⎜⎜
⎟⎟ và C =
⎝3 5 7⎠

⎛ 2 − 3⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝0 1 ⎠

Tính các biểu thức sau: A ± B; 2A; -3B; 2A – 3B; ATC; C.A + B; (C.A)T – 2BT.
Bài 3: Tìm x, y, z và w biết rằng:
Bài 4: Trong M2(C) cho các ma trận:

6 ⎞
x + y⎞
⎛x y⎞
⎛ x
⎛ 4
⎟⎟ = ⎜⎜
⎟⎟ + ⎜⎜
⎟
3 ⎟⎠
⎝ z w⎠
⎝ − 1 2w ⎠
⎝z + w

3 ⎜⎜

⎛ 2 + 5i − 2i ⎞
⎟⎟ và C =
⎝ 2i + 4 7 − 3i ⎠

B = ⎜⎜

⎛ i +1 2 − i⎞
⎜⎜
⎟⎟ .
⎝ 6i + 2 i − 3 ⎠

Tìm A ∈ M2(C) sao cho 2A = 3B – 2C.
Bài 5: Tính các tích sau:
⎛ 1
⎜
a) ⎜ 3
⎜ 2
⎝
⎛0
⎜
i
c) ⎜⎜
2
⎜
⎜3
⎝

⎛ 6 ⎞
2 ⎞ ⎛ 2 5 6⎞
⎛ 5 0 2 3⎞ ⎜ ⎟
⎛ 3 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 − 1⎞
⎟ ⎜
⎟
⎜
⎟ ⎜ − 2⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
1 ⎟ ⎜ 1 2 5 ⎟ ; b) ⎜ 4 1 5 3 ⎟ ⎜ ⎟ ; d) ⎜ 2 1 2 ⎟ ⎜ 2 − 1 1 ⎟ ;
⎜ 3 1 − 1 2⎟ ⎜ 7 ⎟
⎜ 1 2 3⎟ ⎜ 1 0 1 ⎟
3 ⎟⎠ ⎜⎝ 1 3 2 ⎟⎠
⎝
⎠ ⎜ 4 ⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠
⎝ ⎠

−3
−4
−5
0
1
2i
3

1⎞
⎟
2⎟
3⎟
⎟
4 ⎟⎠

⎛ − 1 − 1⎞
⎜
⎟ ⎛ 4⎞
⎜ 2 2i ⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ .
1
⎜ i
1 ⎟⎠ ⎝ ⎠
⎝

⎛1 2 1⎞ ⎛ 2 3 1 ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟
e) ⎜ 0 1 2 ⎟ ⎜ − 1 1 0 ⎟
⎜ 3 1 1 ⎟ ⎜ 1 2 − 1⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠

⎛ 0 1 0⎞
⎟
⎜
Bài 6: a) Cho A = ⎜ 0 0 1 ⎟ . Tính A2, A3.
⎜ 0 0 0⎟
⎠
⎝
⎛1 2 1⎞
⎜
⎟
b) Tính: ⎜ 0 1 2 ⎟
⎜3 1 1⎟
⎝
⎠

2

Bài 7: Tính AB – BA nếu:

⎛ 2 1⎞
⎟⎟
c) ⎜⎜
⎝ 1 3⎠

3

⎛ 1 1⎞
⎟⎟
d) ⎜⎜
⎝ 0 1⎠

n

⎛1 2 1⎞
⎜
⎟
⎜ 0 1 2⎟
⎜3 1 1⎟
⎝
⎠

⎛1 2 ⎞
⎟⎟ và B =
4
−1
⎠
⎝

a) A = ⎜⎜

⎛ 2 − 3⎞
⎟⎟ ;
⎜⎜
−
4
1
⎠
⎝

⎛ 2 3−i 1 ⎞
⎟
⎜
0 ⎟ và B =
b) A = ⎜ i − 3 1
⎜ 1
2 i − 1⎟⎠
⎝
⎛ 1 1 1⎞
⎟
⎜
c) A = ⎜ 0 1 1⎟ và B =
⎜ 0 0 1⎟
⎠
⎝

⎛ 1 2 2i + 1⎞
⎟
⎜
2 ⎟;
⎜0 1
⎜3 1 i +1 ⎟
⎠
⎝

⎛ 7 5 3⎞
⎟
⎜
⎜ 0 7 5⎟ .
⎜ 0 0 7⎟
⎠
⎝

Bài 8: Tính các định thức sau:
2 3 −1
b) − 3 4 2 ;
5 1 3

1 2
a)
;
3 4
2 −1
7 10
d)
1 −4
2 0

−1 2
3
0
e)
4
1
2 −3

4 6
2 −2
;
8 1
5 0

7
2
0
g)
.
0
0

6
7
2
.
0
0

0
6
7
.
0
0

0
0
6
.
0
0

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0
0
0
.
2
0

0
0
0
.
7
2

5
2
0
i)
.
0
0

3
5
2
.
0
0

0
3
5
.
0
0

0
0
3
.
0
0

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0
0
0
.
5
2

0
0
0
.
3
5

0
0
0
.
6
7

⎛1 2 1⎞
⎜
⎟
Bài 9: Cho: A = ⎜ 1 2 2 ⎟ và B =
⎜ 2 5 2⎟
⎝
⎠

4 1 3
c) − 2 5 2 ;
3 2 −1
5 3
2 −1
0 5
4 1

a1 + b1
a +b
h) 2 1
.
a n + b1

x
1
f)
1
1

a1 + b2
a 2 + b2
.
a n + b2

.
.
.
.

1 1 1
x 1 1
1 x 1
1 1 x

. a1 + bn
. a 2 + bn
.
.
. a n + bn

⎛ 2 1 3⎞
⎜
⎟
⎜1 2 2⎟
⎜ 2 −1 2⎟
⎝
⎠

Tính các định thức sau: detA, debt, detA.B, det5.A, detA3.
Bài 10: Tìm hạng của các ma trận sau:

⎛ 1 1 − 1⎞
⎜
⎟
a) A = ⎜ 2 3 1 ⎟
⎜5 8 2 ⎟
⎝
⎠

1 ⎞
⎛− 5 2 1
⎜
⎟
d) A = ⎜ 11 4 − 1 − 2 ⎟ ;
⎜ 2 2 0 −1⎟
⎝
⎠

⎛ 1 − 2 1⎞
⎜
⎟
b) A = ⎜ − 2 − 6 0 ⎟
⎜ 4
2 2 ⎟⎠
⎝

⎛1 − 2 3 4 ⎞
⎜
⎟
c) A = ⎜ 3 5 1 − 1⎟
⎜5 4 2 0 ⎟
...
MA TRN VÀ ĐỊNH THC
Bài 1: Cho A = B = .
410
112
223
012
Tính 3A 2B; A
±
T
A; AA
T
.
Bài 2: Cho A = , B = và C =
231
504
753
111
10
32
Tính các biu thc sau: A B; 2A; -3B; 2A – 3B; A
±
T
C; C.A + B; (C.A)
T
– 2B
T
.
Bài 3: Tìm x, y, z và w biết rng: 3 = +
wz
yx
w
x
21
6
+
+
3
4
wz
yx
Bài 4: Trong M
2
(C) cho các ma trn: B = và C = .
+
+
ii
ii
3742
252
+
+
326
21
ii
ii
Tìm A
M
2
(C) sao cho 2A = 3B – 2C.
Bài 5: Tính các tích sau:
a) ; b) ; d) ;
352
143
231
231
521
652
2113
3514
3205
4
7
2
6
321
212
113
101
112
111
c) . e)
433
322
21
100
i
i
1
22
11
i
i
1
4
113
210
121
121
011
132
113
210
121
Bài 6: a) Cho A = . Tính A
000
100
010
2
, A
3
.
b) Tính: c) d)
2
113
210
121
3
31
12
n
10
11
Bài 7: Tính AB – BA nếu:
MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC - Người đăng: tradanghisex1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC 9 10 177