Ktl-icon-tai-lieu

Mạch dao động LC 2013

Được đăng lên bởi thesunfk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1(2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm
50H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện
cực đại trong mạch là:
A. 7,5 2 mA.
B. 15 mA.
C. 7,5 12t A.
D. 0,15 A.
Câu 2(2007): Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện
vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời
gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?
3
1
1
1
s
s
s
s
A.
B.
C.
D.
400
300
1200
600
Câu 3(2008) : Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10 4 rad/s. Điện tích
cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là
A. 6.10−10C
B. 8.10−10C
C. 2.10−10C
D. 4.10−10C
Câu 4(2008) : Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu
được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ
điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng
A. 4C
B. C
C. 2C
D. 3C
Câu 5(2008): Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu
điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U 0 và I0. Tại thời điểm cường độ

I0
thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là
2
1
3
B.
C. U 0 .
U0 .
2
2

dòng điện trong mạch có giá trị
A.

3
U0 .
4

D.

Câu 6(2009): Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

3
U0 .
4

5μH và tụ điện có điện

dung 5μF . Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ
điện có độ lớn cực đại là
A. 5π.10-6 s
B. 2,5π.10-6 s
C. 10π.10-6 s
D. 10-6 s
Câu 7(2010): Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t=0, điện tích trên một
bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhât t thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại.Chu kì
dao động riêng của mạch dao động này là
A. 6t
B.12t
C. 3t
Câu 9(2010): Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

4μH

D. 4t
và một tụ điện có điện dung biến

π 2  10 . Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A. từ 2.108 s đến 3.10 7 s
B.từ 4.10 8 s
7
C. từ 2.108 s đến 3,6.10 s
D. t...
Câu 1(2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm
50H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện
cực đại trong mạch là:
A. 7,5
2
mA. B. 15 mA. C. 7,5
12 t
A. D. 0,15 A.
Câu 2(2007): Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện
vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π
2
= 10. Sau khoảng thời
gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?
A.
s
400
3
B.
s
300
1
C.
s
1200
1
D.
s
600
1
Câu 3(2008) : Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10
4
rad/s. Điện tích
cực đại trên tụ điện là 10
−9
C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10
−6
A thì điện tích trên tụ điện là
A. 6.10
−10
C B. 8.10
−10
C C. 2.10
−10
C D. 4.10
−10
C
Câu 4(2008) : Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu
được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ
điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng
A. 4C B. C C. 2C D. 3C
Câu 5(2008): Trong một mạch dao động LC không điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu
điện thế cực đại giữa hai bản tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt U
0
I
0
. Tại thời điểm cường độ
dòng điện trong mạch có giá trị
0
I
2
thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là
A.
0
3
U .
4
B.
0
3
U .
2
C.
0
1
U .
2
D.
0
3
U .
4
Câu 6(2009): Một mạch dao động điện từ LC tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm
5μH
tụ điện điện
dung
5μF
. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ
điện có độ lớn cực đại là
A.
B.
-6
2,5π.10 s
C.
-6
10π.10 s
D.
-6
10 s
Câu 7(2010): Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t=0, điện tích trên một
bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhât
t
thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại.Chu kì
dao động riêng của mạch dao động này là
A.
6 t
B.
12 t
C.
3 t
D.
4 t
Câu 9(2010): Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm
4μH
và một tụ điện có điện dung biến
đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy
2
π 10
. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A. từ
8
2.10
s đến
7
3.10
s B.từ
8
4.10 s
đến
7
3,2.10 s
C. từ
8
2.10
s đến
7
3,6.10 s
D. từ
8
4.10 s
đến
7
2,4.10 s
Câu 10(2010): Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T
1
, của mạch thứ
hai là T
2
= 2T
1
. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại Q
0
. Sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của
mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q) thì ti số độ lớn cường độ dòng điện
trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là
A.
1
4
B.
1
2
C.4 D.2
Câu 11(2010) : Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ
của sóng điện từ cao tần ( gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho
tần số sóng mang 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao
tần thực hiện được số dao động toàn phần là
A. 1600 B. 625 C. 800 D. 1000
Câu 12(2011): Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1
vào hai
cực của nguồn điện một chiều suất điện động không đổi điện trở trong r thì trong mạch dòng điện không đổi
cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện điện dung C = 2.10
-6
F. Khi điện tích trên tụ điện đạt
giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch
có dao động điện từ tự do với chu kì bằng
.10
-6
s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng
A. 0,25
. B. 1
. C. 0,5
. D. 2
.
1
Mạch dao động LC 2013 - Trang 2
Mạch dao động LC 2013 - Người đăng: thesunfk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mạch dao động LC 2013 9 10 941