Ktl-icon-tai-lieu

Mạch đếm từ 0099

Được đăng lên bởi tranhung11593-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n m«n häc Kü thuËt sè

GVHD: Th.s Ph¹m Xu©n B¸ch

---------.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

----------

Môc lôc
Lêi c¶m ¬n ..........................................................................................................................6
Lêi më ®Çu............................................................................................................................7

SVTH: §Æng ThÞ Nga
TrÇn ThÞ Quúnh Nga

1

Líp: CS - §§T36

§å ¸n m«n häc Kü thuËt sè

GVHD: Th.s Ph¹m Xu©n B¸ch

Ch¬ng I : Tæng quan vÒ c¸c cæng l«gÝc c¸c Flip-Flop ............8
1.1) C¸c cæng l«gÝc c¬ b¶n :................................................................................8
1.1.1) Cæng OR (Cæng HoÆc-OR gate)...............................................................8
1.1.2) Cæng AND (Cæng Vµ-AND gate)...........................................................10
1.1.3) Cæng NOT(Cæng §¶o-Inverter gate) .....................................................12
1.1.4) Cæng NAND (NAND gate).....................................................................13
1.1.5) Cæng NOR(NOR gate)............................................................................15
1.1.6) Cæng EXOR ( EXOR gate).....................................................................
§å ¸n m«n häc Kü thuËt sè GVHD: Th.s Ph¹m Xu©n B¸ch
----------
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
----------
Môc lôc
Lêi c¶m ¬n ..........................................................................................................................6
Lêi më ®Çu............................................................................................................................7
SVTH: §Æng ThÞ Nga Líp: CS - §§T36
TrÇn ThÞ Quúnh Nga
1
Mạch đếm từ 0099 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch đếm từ 0099 - Người đăng: tranhung11593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Mạch đếm từ 0099 9 10 905