Ktl-icon-tai-lieu

mặt cong

Được đăng lên bởi Cẵm Mai
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ MẶT CONG THƯỜNG DÙNG

1.Nãntrßn xoay

S

s



2.trô trßn xoay


s

3.MÆt cÇu



s

4.MÆt xuyÕn



s

BIỂU DIỄN MẶT CONG

1.
2.

Các yếu tố đủ xác định
Các đường bao hình chiếu

Với Qui định mặt cong là hình rỗng và không trong suốt.

ĐIỂM THUỘC MẶT CONG

M1

K1

K2

M2

N2

K'2

Cách 1: gắn với đường sinh
K1

Từ hình chiếu đã cho nối với đỉnh, cắt đáy thì dóng về hình chiếu kia của đáy, nối
với đỉnh và dóng hình chiếu đã biết về

M1

Các 2: gắn với đường tròn
Ở hình chiếu nào mà đáy là thẳng thì qua hình chiếu đã biết vẽ song song với

N1

đáy ; ở hình chiếu nào mà đáy là tròn thì vẽ qua điểm đã cho vòng tròn đồng tâm
với đáy

M2
K2
M

M'2
N2

K1

H'1

J1
N1

E1

5

H1

J2

N2

E2

K2

H2

J'2
E'2

Điểm bất kỳ: Qua hình chiếu đã biết vẽ // với x,
Hình chiếu đã cho thuộc đường bao này thì dóng về đường kính song song với trục x ở

cắt đường bao thì dóng về đường kính //x ở

hình chiếu kia.Hình chiếu đã cho thuộc đườngkính //x ở hình chiếunày thì dóng về

hình chiếu kia, vẽ vòng tròn nhỏ rồi dóng hình

đườngbaoở hình chiếu kia

chiếu đã biết về

GIAO TUYẾN CỦA MẶT PHẲNG VÀ MẶT CONG

Qui trình lý thuyết:Xác định dạng giao tuyến> Xác định một hình chiếu của giao > Lấy các điểm

quan trọng: Điểm giới han, điểm thuộc các đường bao, điểm cực trị > tìm các hình chiếu còn lại (áp
dụng bài toán điểm thuộc mặt cong) > Nối giao tuyến theo dạng đã biết > Xét thấy khuất theo mặt
cong.
Khi Áp dụng thực tế thì thêm các bước sau:
Xét bỏ đoạn đường bao bị cắt> xét lại thấy khuất của giao tuyến: Đoạn giao tuyến đã được xét là
khuất mà sau khi bỏ đường bao nó trở thành đường ngoài cùng của hình chiếu thì đổi đoạn đó
thành thấy

Xác định một hình chiếu của giao > Lấy các điểm quan trọng:
Điểm giới han, điểm thuộc các đường bao, điểm cực trị > tìm
các hình chiếu còn lại > Nối giao tuyến theo dạng đã biết >
Xét thấy khuất sơ bộ theo mặt cong > Xét bỏ đường bao >
Xét lại thấy khuất giao tuyến: Đoạn giao tuyến khuất mà sau
khi bỏ đường bao, nó trở thành đường ngoài cùng của hình
chiếu thì đổi thành thấy

GIAO CỦA HAI MẶT CONG
(sinh viên chép)
1. Dạng giao tuyến.
* giao hai mặt bậc 2 nói chung là những đường cong không gian (đường cong gềnh) bậc 4.
* Hai mặt bậc 2 có 2 điểm tiếp xúc thì giao của chúng là 2 đường bậc 2 cắt nhau ở các điểm tiếp xúc đó.
* Hai mặt bậc 2 đã cắt nhau theo 1 đường bậc 2 thì còn cắt nhau theo1 đường bậc 2 nữa.

2. Hình chiếu của giao tuyến.
* Một đường giao tuyến bậc m (không gian) thì hình chiếu của nó nói chung cũng là ...
MỘT SỐ MẶT CONG THƯỜNG DÙNG
mặt cong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mặt cong - Người đăng: Cẵm Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
mặt cong 9 10 767