Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi Pham Nhu
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài gi

– Matlab 7

B

À
------

------

MATLAB
TIN H
(Tài li

–H
& Bài t

cho sinh viên K

Nguy n Bá Tuyên
Nguy n Quang Chi n

Hà N

07
-1-

– K45)

Bài gi

– Matlab 7

M

1.

CH NG I: MATLAB C N B
.......................................................................4
1.1. Matlab – ngôn ng
.........................................................4
1.2. Kh
à nh
........................................................ 4
1.3.
.......................................................................................6
1.4. Cài
à kh
0.......................................................................7
1.5. Qu
àm vi
..........................................................8
1.6. Ghi & ph
...................................................................................11
1.7. S
.................................................................................................12
1.8. History & Editing...........................................................................................13

2.

CH NG II: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB .................................................. 15
2.1. Matlab - m
....................................................................... 15
2.2. Bi
..........................................................................................16
2.3. Các ki
.............................................................. 17
2.4. Các ki
........................................................................ 18
2.5. Các ký t
à V n b .......................................................................... 19
2.6. Các h
.....................................................................................20
2.7. Các hàm d
..........................................................................................20
2.8. Các phép toán quan h ...................................................................................23
2.9. Các phép toán logic........................................................................................ 24
2.10.
K
ên m
òng;
....................................26

3.

CH NG III: VECT ........................................................................................ 27
3.1. Gi
....................................................................................................... 27
3.2. Véct hàng..................................................................................................... 28
3.3. Vect c .................................................................................................
Bài gi – Matlab 7
- 1 -
B À
------ ------
MATLAB
TIN H – H
(Tài li & Bài t cho sinh viên K – K45)
Nguy n Bá Tuyên
Nguy n Quang Chi n
N 07
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: Pham Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
matlab 9 10 720