Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của
các đơn vị trong trường cao đẳng nghề

TRƯỜNG .........

<ĐƠN VỊ>

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
NĂM .........

......,. tháng ....... năm........

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I.
1
2
3
4
PHẦN II.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
PHẦN III.

CÁC TỪ VIẾT TẮT
GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
Thông tin chung của đơn vị
Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi
bật của đơn vị
Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị.
Cơ sở vật chất
KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ
TỔNG QUAN CHUNG
Căn cứ tự kiểm định
Mục đích tự kiểm định
Yêu cầu tự kiểm định
Phương pháp tự kiểm định
Các bước tiến hành tự kiểm định
TỰ ĐÁNH GIÁ
Tổng hợp kết quả tự kiểm định
Tự đánh giá theo từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Kế hoạch tự kiểm định của đơn vị
Phụ lục 2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm
định chất lượng dạy nghề có liên quan
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1. Tên đơn vị: .........................................................................................................
1.2. Địa chỉ đơn vị: ...................................................................................................
1.3. Số điện thoại: .....................................................................................................
1.4. Số Fax: ...............................................................................................................
1.5. Email: .................................................................................................................
1.6. Website: .............................................................................................................
1.7. Năm thành lập đơn vị: .......................................................................................
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH
TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị (nêu tóm tắt
các giai đoạn phát triển,quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
Các bộ phận

Họ và tên

Năm
sinh

Học vị

Chức danh,
Chức vụ

1. Lãnh đạo đơn vị
(bao gồm cấp
trưởng và cấp phó)

2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn
Đảng bộ

...
1. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của
các đơn vị trong trường cao đẳng nghề
TRƯỜNG 
<ĐƠN VỊ>
BÁO CÁO K8T QU; TỰ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
NĂM .........
......,. tháng ....... năm........
Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề 9 10 213