Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chứng từ, sổ kế toán

Được đăng lên bởi nguyenvantuan0503210
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2797 lần   |   Lượt tải: 10 lần
§¬n vÞ:
§Þa chØ: ....
PhiÕu thu
Ngµy th¸ng n¨m
QuyÓn sè: .....
Sè:
:
:
Hä tªn ngêi nép tiÒn:
§Þa chØ:....................................................................................................................
Lý do nép:
Sè tiÒn: ............................ (viÕt b»ng ch÷):
.................................................................................................................................
KÌm theo: ............................................. Chøng tõ gèc:........................................
.................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).................
.................................................................................................................................
Ngµy th¸ng n¨m
Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
§¬n vÞ: QuyÓn sè: .....
Mẫu chứng từ, sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu chứng từ, sổ kế toán - Người đăng: nguyenvantuan0503210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Mẫu chứng từ, sổ kế toán 9 10 642