Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 7 lần
I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học:
A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu).
Trình bày được 2 ý chính:
- Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề
(đối tượng) nghiên cứu trong đề tài;
- Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so
với vị trí, yêu cầu nêu trên.
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu
hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi
“nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích nghiên cứu
là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.
Chú ý:Mục đích khác mục tiêu
Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng
mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên
cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục
tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế
hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu
trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt được cái gì?”.
Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?)
Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?)
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung
nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực
trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.
4. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật
và thường thể hiện trong mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được
kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.).
5. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối
tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể
hiện ở các mặt:
+ Không gian;
+ Thời gian.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thường chia thành 3 nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu
của đề tài;

- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị).
7. Nội dung nghiên cứu:
- Cơ sơ lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;
- Thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Một số biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu;
- Kết luận – đề xuất - kiến nghị.
8. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực
hiện nhiệm vụ đề tài. Phương pháp nghiên cứu khoa học do mục tiêu và đối
tượng nghiên cứu quyết định.
Phương pháp nghiên cứu: trình bày các phương ph...
I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học:
A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu).
Trình bày được 2 ý chính:
- Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề
(đối tượng) nghiên cứu trong đề tài;
- Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so
với vị trí, yêu cầu nêu trên.
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu
hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi
“nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích nghiên cứu
là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.
Chú ý:Mục đích khác mục tiêu
Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng
mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên
cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục
tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế
hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu
trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt được cái gì?”.
Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?)
Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?)
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung
nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực
trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.
4. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật
và thường thể hiện trong mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được
kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.).
5. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối
tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể
hiện ở các mặt:
+ Không gian;
+ Thời gian.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thường chia thành 3 nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu
của đề tài;
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học - Trang 2
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học 9 10 768