Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề thi logic hình thức

Được đăng lên bởi van-mung-dao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA TRIẾT HỌC VÀ
CHÍNH TRỊ HỌC
ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Học kỳ II (2012 - 2013)
ĐỀ SỐ 1
Môn: Lôgíc học
Thời gian: 90 phút (không kể chép đề)
I.

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (06 điểm)

1. Tìm đáp án đúng:
a. A và O là quan hệ đối chọi trên
b. I và O là quan hệ thứ bậc
c. A và E là quan hệ mâu thuẫn
c. E và O là quan hệ thứ bậc
2. Tìm đáp án sai:
Các kiểu định nghĩa khái niệm gồm:
a. qua nội hàm và ngoại diên
b. qua khái niệm loại và hạng
c. định nghĩa qua quan hệ
d. theo nguồn gốc phát sinh
3. Tìm đáp án đúng :
Khái niệm là hình thức cơ bản của …………, trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ
bản khác biệt của một sự vật đơn giản hay lớp các sự vật cùng loại.
a. đối tượng
b. nhận thức
c. tư duy
d. phán đoán
4. Tìm đáp án đúng:
Chứng minh loại trừ là kiểu chứng minh gián tiếp trong đó tính chân thực
của......được rút ra bằng cách xác lập tính không chân thực của tất cả các thành phần
trong phán đoán lựa chọn.
a. phản luận đề
b. luận cứ
c. luận đề
d. luận chứng
5. Tìm đáp án đúng:
Bác bỏ luận đề là loại bác bỏ trong đó xác định luận đề nào đó là giả dối hay
không chính xác. Đây là loại bác bỏ có sức thuyết phục nhất, vì nó ...................
a. trực tiếp loại bỏ luận đề.
b. gián tiếp loại bỏ luận đề.
c. trực tiếp loại bỏ phản luận đề
d. gián tiếp loại bỏ phản luận đề.
6. Tìm đáp án đúng :
Bác bỏ …………là chỉ ra tính không chân thực, không đầy đủ của luận cứ; luận
cứ không chân thực không đầy đủ thì luận đề không thể đứng vững, luận đề cũng bị bác
bỏ.
a. luận đề
b. luận chứng
c. luận điểm
d. luận cứ
7. Tìm đáp án đúng :
Bác bỏ luận chứng là vạch ra những sai lầm, vi phạm các quy tắc, quy luật trong
quá trình …………..
a. bác bỏ
b. chứng minh
c. luận chứng
d. phản chứng
8. Có mấy quy tắc với luận đề?
a. hai
b. ba
c. bốn
d. năm
9. Có mấy quy tắc với luận cứ?
a. ba
b. bốn
c. năm
d. sáu
10. Có mấy quy tắc với luận chứng?
a. hai
b. ba
c. bốn
d. năm
11. Tìm đáp án đúng:
1

Khái niệm hạng là khái niệm có ngoại diên là lớp con được phân chia từ khái niêm?
a. giống
b. tập hợp
c. chung
d. loại
12. Tìm đáp án đúng:
……… là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ hẹp trở nên rộng hơn
bằng cách bớt một số thuộc tính của nội hàm, làm cho nội hàm nghèo nàn hơn.
a. mở rộng khái niệm
b. phân chia khái niệm
c. thu hẹp khái niệm
d. định nghĩa khái iệm
13. Tìm đáp án đúng :
Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ rộng
trở nên hẹp hơn bằng cách thêm vào nội hàm...
ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Học kỳ II (2012 - 2013)
Môn: Lôgíc học
Thời gian: 90 phút (không kể chép đề)
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (06 điểm)
1. Tìm đáp án đúng:
a. A và O là quan hệ đối chọi trên b. I và O là quan hệ thứ bậc
c. A và E là quan hệ mâu thuẫn c. E và O là quan hệ thứ bậc
2. Tìm đáp án sai:
Các kiểu định nghĩa khái niệm gồm:
a. qua nội hàm và ngoại diên b. qua khái niệm loại và hạng
c. định nghĩa qua quan hệ d. theo nguồn gốc phát sinh
3. Tìm đáp án đúng :
Khái niệm hình thức bản của …………, trong đó phản ánh các dấu hiệu
bản khác biệt của một sự vật đơn giản hay lớp các sự vật cùng loại.
a. đối tượng b. nhận thức c. tư duy d. phán đoán
4. Tìm đáp án đúng:
Chứng minh loại trừ kiểu chứng minh gián tiếp trong đó nh chân thực
của......được rút ra bằng cách xác lập tính không chân thực của tất cả các thành phần
trong phán đoán lựa chọn.
a. phản luận đề b. luận cứ c. luận đề d. luận chứng
5. Tìm đáp án đúng:
Bác bỏ luận đề loại bác bỏ trong đó c định luận đề nào đó giả dối hay
không chính xác. Đây là loại bác bỏ có sức thuyết phục nhất, vì nó ...................
a. trực tiếp loại bỏ luận đề. b. gián tiếp loại bỏ luận đề.
c. trực tiếp loại bỏ phản luận đề d. gián tiếp loại bỏ phản luận đề.
6. Tìm đáp án đúng :
Bác bỏ …………là chỉ ra tính không chân thực, không đầy đủ của luận cứ; luận
cứ không chân thực không đầy đủ thì luận đề không thể đứng vững, luận đề cũng bị bác
bỏ.
a. luận đề b. luận chứng c. luận điểm d. luận cứ
7. Tìm đáp án đúng :
Bác bỏ luận chứng vạch ra những sai lầm, vi phạm các quy tắc, quy luật trong
quá trình …………..
a. bác bỏ b. chứng minh c. luận chứng d. phản chứng
8. Có mấy quy tắc với luận đề?
a. hai b. ba c. bốn d. năm
9. Có mấy quy tắc với luận cứ?
a. ba b. bốn c. năm d. sáu
10. Có mấy quy tắc với luận chứng?
a. hai b. ba c. bốn d. năm
11. Tìm đáp án đúng:
1
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA TRIẾT HỌC VÀ
CHÍNH TRỊ HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ SỐ 1
Mẫu đề thi logic hình thức - Trang 2
Mẫu đề thi logic hình thức - Người đăng: van-mung-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đề thi logic hình thức 9 10 982