Ktl-icon-tai-lieu

mẫu giới thiệu thực tập

Được đăng lên bởi Lê Duy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : ..........................................................................................................
Lớp..................................................Khóa........................Khoa : Kỹ Thuật Xây Dựng trực
thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội.
Trong thời gian từ ngày...........tháng… .năm….. .. đến ngày........tháng......……năm ………..
Tại :............................................................................................................................................…
Địa chỉ :...................................................................................................................................…..
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như
sau :
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Về tinh thần thái độ học tập :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Về quan hệ, lối sống :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Các nhận xét khác :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đánh giá chung sau khi thực tập :
.......................................................................................................................................................
.....................


!"#$%&
'()#

K Thut Xây Dng
 !"#!$%!
&'() *+),%'())*+)))
-)
./)
01(23-,4.567#+839:,((

*+ ,-./.0/123.4


5+ ,.6.7.869:.4


;+ ,<3=>?@6A@B4


C+ 8DE.184


Đnh gi chung sau khi thc tp :


!'(*+))))
8FGHBI 8J=9KLM..
(K v ghi r h v tên) (K, đng du v ghi r h v tên)
mẫu giới thiệu thực tập - Người đăng: Lê Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu giới thiệu thực tập 9 10 560