Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu KHGD

Được đăng lên bởi vinhphupro
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12A
10C
12C
10D
10C
11A
1 10B
11B
12A
10A
10A
10B
10D
12A
10C
12C
10D
10C
11A
2 10B
11B
12A
10A
10A
10B
10D

Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa

2
1
3
5
1
4
5
1
3
3
1
2
3
2
1
3
5
1
4
5
1
3
3
1
2
3

PPCT

Tiết

Môn

Lớp

Tuần

V.Thực hiện giảng dạy theo PPCT

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
3
4
2
3
2
2
3
4
4
4

Chuẩn bị
Tên bài dạy

Việt Nam trên đường…
Một số phương pháp
Việt Nam trên đường…
Một số phương pháp
Sử dụng bản đồ
Sự tương phản…..
Một số phương pháp
Sự tương phản…..
Việt Nam trên đường…
Một số phương pháp
Sử dụng bản đồ
Sử dụng bản đồ
Sử dụng bản đồ
Vị trí địa lí
Thực hành
Viị trí địa lí
Thực hành
Vũ trụ, hệ mặt trời
Xu hướng toàn cầu hóa
Thực hành
Xu hướng toàn cầu hóa
Vị trí địa lí
Thực hành
Vũ trụ, hệ mặt trời
Vũ trụ, hệ mặt trời
Vũ trụ, hệ mặt trời

Của GV

Của HS

Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án

SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK
SGK

Dạy
thay- ĐDDHDạy GAĐT
bù

Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ
Bản đồ

*Công tác chủ nhiệm: Duy trì sỉ số HS;Họp PHHS, …
*Ốn thi HSG: Chiều thứ 6, 7

Duyệt của BGH

Duyệt Tổ Chuyên môn

Minh Thuận, ngày …..tháng……….năm
Người lập kế hoạch

Phụ Ghi

11/8/2014
12/8/2014

13/8

14/8
15/8
16/8

17/8
18/8

19/8

20/8
21/8
22/8

áng……….năm

oạch

12B
12A
12C
11B
10D
11A
3 10B
10C
10C
10A
10A
10B
10D
12B
12A
12C
11B
10D
11A
4 10B
10C
10C
10A
10A
10B
10D

Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa
Địa

2
3
1
3
4
1
2
4
1
3
1
2
3
2
3
1
3
4
1
2
4
1
3
1
2
3

PPCT

Tiết

Môn

Lớp

Tuần

V.Thực hiện giảng dạy theo PPCT

3
3
3
3
5
3
5
5
6
5
6
6
6
4
4
4
4
7
4
7
7
8
7
8
8
8

Chuẩn bị
Tên bài dạy

Thực hành
Thực hành
Thực hành
Một số vấn đề mang tính..
Hệ quả chuyển động…
Một số vấn đề mang tính..
Hệ quả chuyển động…
Hệ quả chuyển động…
Cấu trúc Trái đất
Hệ quả chuyển động…
Cấu trúc Trái đất
Cấu trúc Trái đất
Cấu trúc Trái đất
Đất nước nhiều đồinúi
Đất nước nhiều đồinúi
Đất nước nhiều đồinúi
Một số vấn đề mang tính..
Tác động của nội lực
Một số vấn đề mang tính..
Tác động của nội lực
Tác động của nội lực
Tác động ngoại lực
Tác độ...
V.Thực hiện giảng dạy theo PPCT
Tuần
Lớp
Môn
Tiết
PPCT
Tên bài dạy
Chuẩn bị
Của GV Của HS
1
12A Địa 2 1 Việt Nam trên đường… Giáo án SGK Bản đồ
10C Địa 1 1 Một số phương pháp Giáo án SGK Bản đồ
12C Địa 3 1 Việt Nam trên đường… Giáo án SGK Bản đồ
10D Địa 5 1 Một số phương pháp Giáo án SGK Bản đồ
10C Địa 1 2 Sử dụng bản đồ Giáo án SGK Bản đồ
11A Địa 4 1 Sự tương phản….. Giáo án SGK Bản đồ
10B Địa 5 1 Một số phương pháp Giáo án SGK Bản đồ
11B Địa 1 1 Sự tương phản….. Giáo án SGK Bản đồ
12A Địa 3 1 Việt Nam trên đường… Giáo án SGK Bản đồ
10A Địa 3 1 Một số phương pháp Giáo án SGK Bản đồ
10A Địa 1 2 Sử dụng bản đồ Giáo án SGK Bản đồ
10B Địa 2 2 Sử dụng bản đồ Giáo án SGK Bản đồ
10D Địa 3 2 Sử dụng bản đồ Giáo án SGK Bản đồ
2
12A Địa 2 2 Vị trí địa lí Giáo án SGK Bản đồ
10C Địa 1 3 Thực hành Giáo án SGK Bản đồ
12C Địa 3 2 Viị trí địa lí Giáo án SGK Bản đồ
10D Địa 5 3 Thực hành Giáo án SGK Bản đồ
10C Địa 1 4 Vũ trụ, hệ mặt trời Giáo án SGK Bản đồ
11A Địa 4 2 Xu hướng toàn cầu hóa Giáo án SGK Bản đồ
10B Địa 5 3 Thực hành Giáo án SGK Bản đồ
11B Địa 1 2 Xu hướng toàn cầu hóa Giáo án SGK Bản đồ
12A Địa 3 2 Vị trí địa lí Giáo án SGK Bản đồ
10A Địa 3 3 Thực hành Giáo án SGK Bản đồ
10A Địa 1 4 Vũ trụ, hệ mặt trời Giáo án SGK Bản đồ
10B Địa 2 4 Vũ trụ, hệ mặt trời Giáo án SGK Bản đồ
10D Địa 3 4 Vũ trụ, hệ mặt trời Giáo án SGK Bản đồ
*Công tác chủ nhiệm: Duy trì sỉ số HS;Họp PHHS, …
*Ốn thi HSG: Chiều thứ 6, 7
Duyệt của BGH Duyệt Tổ Chuyên môn
Minh Thuận, ngày …..tháng……….năm
Người lập kế hoạch
Dạy
thay-
Dạy
ĐDDH-
GAĐT
Mẫu KHGD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu KHGD - Người đăng: vinhphupro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu KHGD 9 10 703