Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi lethuy-giaoduc-laocai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (SKKN)
Trang bìa
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN SKKN
-Họ và tên tác giả:
-Chức vụ:
-Tổ chuyên môn:
-Đơn vị công tác:
…..tháng….năm…..
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục chữ cái viết tắt (nếu có)
1. Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài)
2. Giải quyết vấn đề (Nội dung SKKN)
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề
2.2. Thực trạng của vấn đề
2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
2.4. Hiệu quả của SKKN
3. Kết luận
Tài liệu tham khảo: Chỉ ghi những tài liệu chính
Phụ lục (nếu có)
Chú ý: Trong phần trên, những phần in đậm là nội dung chính trong cấu trúc của
SKKN.
Gợi ý về nội dung các phần chính của SKKN
* Đặt vấn đề (hoặc lý do chọn đề tài)
- Nêu rõ hiện tượng (vấn đề) trong thực tiễn quản lý, giảng dạy, giáo dục…mà tác
giả lựa chọn để viết.
- Ý nghĩa và tác dụng (về mặt lý luận) của hiện tượng (vấn đề) đó trong công tác
quản lý, giảng dạy, giáo dục….
- Những mâu thuẫn giữa thực trạng (có những bất hợp lý, có những điều cần cải
tiến sửa đổi…) với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết.
Từ những ý đó, tác giả khẳng định lý do mình chọn vấn đề để viết SKKN.
* Giải quyết vấn đề (hoặc Nội dung SKKN)
Đây là phần quan trọng, cốt lõi nhất. Nên trình bày theo 4 mục chính sau:
- Cơ sở lý luận của vấn đề: trình bày tóm tắt cô đọng nhất những lý luận, lý thuyết
đã được tổng kết, bao gồm những khái niệm, những kiến thức cơ bản đã được

chọn để viết SKKN. Đó chính là những cơ sở lý luận có tác dụng định hướng cho
việc nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục những
mâu thuẫn, khó khăn tác giải đã trình bày trong phần đặt vấn đề.
- Thực trạng của vấn đề: trình bày những thuận lợi, khó khăn mà tác giả đã gặp
phải trong vấn đề đã chọn để viết SKKN. Cần mô tả, nổi bật những khó khăn, mâu
thuẫn cần tìm cách cải tiến, giải quyết.
- Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Trình bày trình tự những biện
pháp, các bước cụ thể đã tiến hành để giải quyết vấn đề, trong đó có nhận xét về
vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp. Dung lượng của SKKN dành nhiều
cho phần này.
- Hiệu quả của áp dụng SKKN: trình bày rõ đã áp dụng SK ở đâu, đối tượng, kết
quả cụ thể (có đối chiếu so sánh với kết quả khi tiến hành theo cách cũ).
Việc đặt tiêu đề cho các ý chính trên đây cần được cân nhắc, chọn lọc sao cho
phù hợp với đề tài đã chọn và diễn đạt được nội dung chủ yếu mà tác giả muốn
trình bày trong đề tài.
* Kết luận:
Cần trình bày được:
- Ý nghĩa của SK đối với công việc quản lý, giảng dạy, giáo dục của CBGV.
- Những nhận định chung...
GỢI Ý CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (SKKN)
Trang bìa
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN SKKN
-Họ và tên tác giả:
-Chức vụ:
-Tổ chuyên môn:
-Đơn vị công tác:
…..tháng….năm…..
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục chữ cái viết tắt (nếu có)
1. Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài)
2. Giải quyết vấn đề (Nội dung SKKN)
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề
2.2. Thực trạng của vấn đề
2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
2.4. Hiệu quả của SKKN
3. Kết luận
Tài liệu tham khảo: Chỉ ghi những tài liệu chính
Phụ lục (nếu có)
Chú ý: Trong phần trên, những phần in đậm nội dung chính trong cấu trúc của
SKKN.
Gợi ý về nội dung các phần chính của SKKN
* Đặt vấn đề (hoặc lý do chọn đề tài)
- Nêu hiện tượng (vấn đề) trong thực tiễn quản lý, giảng dạy, giáo dục…mà tác
giả lựa chọn để viết.
- Ý nghĩa c dụng (về mặt luận) của hiện tượng (vấn đề) đó trong công tác
quản lý, giảng dạy, giáo dục….
- Những mâu thuẫn giữa thực trạng (có những bất hợp lý, những điều cần cải
tiến sửa đổi…) với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết.
Từ những ý đó, tác giả khẳng định lý do mình chọn vấn đề để viết SKKN.
* Giải quyết vấn đề (hoặc Nội dung SKKN)
Đây là phần quan trọng, cốt lõi nhất. Nên trình bày theo 4 mục chính sau:
- Cơ sở lý luận của vấn đề: trình bày tóm tắt cô đọng nhất những lý luận, lý thuyết
đã được tổng kết, bao gồm những khái niệm, những kiến thức bản đã được
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: lethuy-giaoduc-laocai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm 9 10 733