Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thừa giờ

Được đăng lên bởi Hiền Mai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THCS LEÂ HOÀNG PHONG
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
PHOØNG GD&ÑT EAH’LEO

BAÛNG KEÂ THÖØA GIÔØ THAÙNG ………
( …… tuaàn)
Töø ngaøy ……/……/…… ñeán ngaøy ……/……/……
Hoï vaø teân : ……………………………………………………………
Heä soá löông : ……………………… Daïy moân : …………………

STT

Dieãn giaûi

Soá tieát thöïc daïy
Coá ñònh

Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp chuû nhieäm :
……………………
Coâng taùc kieâm nhieäm :
………………………………………………
…………
………………………………………………
…………
Toång soá tieát thöïc daïy
Soá tieát tieâu chuaån trong thaùng

Soá tieát ñeà nghò thanh toaùn

Ngöôøi laäp

Xaùc nhaän
Cuûa toå tröôûng

Daïy thay

Duyeät cuûa
chuyeân
moân

Ghi chuù ( Neâu
roõ lyù do daïy
thay cho ai)

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………..
………………….

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…….
…………………
…….

…………………
……
…………………
……
………………....

…………………
…………………
………..

……………
……………
…………

…………………
…………………
……….

…………………

……………
…

………………….
.

Phuï traùch
chuyeân moân

Hieäu Tröôûng

...
PHOØNG GD&ÑT EAH’LEO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THCS LEÂ HOÀNG PHONG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
BAÛNG KEÂ THÖØA GIÔØ THAÙNG ………
( …… tuaàn)
Töø ngaøy ……/……/…… ñeán ngaøy ……/……/……
Hoï vaø teân : ……………………………………………………………
Heä soá löông : ……………………… Daïy moân : …………………
STT Dieãn giaûi Soá tieát thöïc daïy Duyeät cuûa
chuyeân
moân
Ghi chuù ( Neâu
roõ lyù do daïy
thay cho ai)
Coá ñònh Daïy thay
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp daïy :
……………………………………
Lôùp chuû nhieäm :
……………………
Coâng taùc kieâm nhieäm :
………………………………………………
…………
………………………………………………
…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………..
………………….
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…….
…………………
…….
Toång soá tieát thöïc daïy
Soá tieát tieâu chuaån trong thaùng
…………………
……
…………………
……
…………………
…………………
………..
……………
……………
…………
…………………
…………………
……….
Soá tieát ñeà nghò thanh toaùn
……………….... ………………… ……………
………………….
.
Ngöôøi laäp Xaùc nhaän Phuï traùch Hieäu Tröôûng
Cuûa toå tröôûng chuyeân moân
Mẫu thừa giờ - Trang 2
Mẫu thừa giờ - Người đăng: Hiền Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thừa giờ 9 10 923