Ktl-icon-tai-lieu

Máu và dịch não tuỷ

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

M¸u vµ dÞch n·o tuû
TS. Phan H¶i Nam

Néi dung BG
M¸u
1.
2.

TÝnh chÊt lý ho¸ cña m¸u
Thµnh phÇn ho¸ häc cña m¸u… (*):
* TP cña huyÕt t¬ng:
- C¸c chÊt v« c¬
- C¸c chÊt h÷u c¬: Protid, c¸c enzym chÝnh.., chÊt
chøa nit¬ fiprotid (ure, cre, a.uric, bili), glucose, lipid.
* §Æc ®iÓm CH cña hång cÇu

DÞch n·o tuû
1.
2.
3.

Nguån gèc
Mét sè ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña DNT
Sù thay ®æi DNT trong bÖnh lý

M¸u
M¸u … tæ chøc láng vËn chuyÓn c¸c chÊt/ c¬ thÓ (0 2, dinh dìng..).
M¸u: H.t¬ng (55-60%), H.cÇu-45% (Hc~ 44%, Bc,TC-1%).
Vai trß (chøc n¨ng) quan träng:
- Dinh dìng: vËn chuyÓn chÊt d.d (hÊp thu tõ TH) -> c¸c m«.
- Bµi tiÕt: chuyÓn c¸c SPCH c¸c chÊt tõ m« -> th¶i ra ngoµi.
- H« hÊp: v.c O2 tõ phæi-> m«, CO2 tõ TB -> phæi … ra ngoµi.
- Duy tr× cb acid-base: nhê hÖ thèng ®Öm/H.t¬ng & HC.
- §iÒu hßa c©n b»ng (Bilan) níc.
- §iÒu hßa th©n nhiÖt.
- B¶o vÖ c¬ thÓ (nhê hÖ thèng b¹ch cÇu vµ kh¸ng thÓ).
- V.chuyÓn c¸c hormon (®iÒu hßa chuyÓn hãa)/c¬ thÓ.
=> NC vÒ ho¸ sinh m¸u cã ý nghÜa L.S quan träng/C§ vµ ®iÒu
trÞ.

TÝnh chÊt lý hãa cña m¸u
Tû träng:
- M¸u toµn phÇn: 1,050 - 1,060 (TB 1,056)
- H.t¬ng: 1,024 - 1,030, H. cÇu: 1,080 - 1,097
§é nhít:
- §N m¸u lín do N§ protein/M vµ SLHC cao(> 4 … 5 lÇn §N
cña níc ë 38OC).
- §é nhít cña H.t¬ng: 1,6 - 2,1.
BÖnh lý:
- ↓(®Õn 1,7)/bÖnh thiÕu m¸u.
-  cao/c¸c bÖnh t¨ng hång cÇu, b¹ch cÇu.

TÝnh chÊt lý hãa cña m¸u
¸p suÊt thÈm thÊu (Ptt):
Phô thuéc: N.®é c¸c chÊt h÷u c¬ (protein) vµ HCO3-, Na+, Cl-/
m¸u, chñ yÕu lµ NaCl.
Ure, Glc,... v× N§ thÊp vµ Ýt ph©n ly nªn Ýt ¶.hëng -> Ptt, ë N§
cao cã a.hëng -> Ptt.( H2O v.c tõ n¬i cã Ptt thÊp -> cao).
ý nghÜa Ptt/y häc:


Khi tiªm truyÒn 1 lîng lín d.d thuèc vµo c¬ thÓ th× d.d thuèc
nµy cÇn ph¶i ®¼ng tr¬ng víi m¸u (ko a.hëng ®Õn Ptt).



Ptt gi÷ cho TB m¸u tån t¹i b×nh thêng. NÕu:
- Ptt : hång cÇu teo nhá l¹i. ..(vd truyÒn dd Glc 30%)
- Ptt ↓: hång cÇu to vµ dÔ vì…

TÝnh chÊt lý hãa cña m¸u
pH vµ hÖ thèng ®Öm cña m¸u:
 pH m¸u §M: 7,38 – 7,42, pH m¸u TM: 7,36 – 7,40.
 H§ m¸u= H§/ h.t¬ng + HC:
HÖ ®Öm

HuyÕt t¬ng

Hång cÇu

Bicarbonat

Protein

Phosphat

(53%)

(45%)

(1-2%)

H2CO3/NaHCO3 Protein/Proteinat natri NaH2PO4/Na2HPO4
(35%)

(10%)

H2CO3/KHCO3

HHb/KHb,
HbO2/KHbO2

(18%)

KH2PO4/K2HPO4

( 35%)

H§ h.t¬ng - H§ bicarbonat, ë HC - H§ Hb cã k.n¨ng ®Öm max.

Thµnh phÇn hãa häc cña m¸u
æn ®Þnh ë ngêi kháe, thay ®æi ë mét sè bÖnh gan, tim, tôy. Do
®ã XN hãa sinh vÒ m¸u cã ý nghÜa C§, ®iÒu trÞ quan träng.
 Sù … vÒ TP hãa häc cña h.t¬ng vµ huyÕt cÇu:
- Níc/h.t¬ng > ë h...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
M¸u vµ dÞch n·o tuû
M¸u vµ dÞch n·o tuû
TS. Phan H¶i Nam
TS. Phan H¶i Nam
Máu và dịch não tuỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máu và dịch não tuỷ - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Máu và dịch não tuỷ 9 10 383