Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện cnc emco

Được đăng lên bởi Cao Phú
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 4613 lần   |   Lượt tải: 16 lần
.

EMCO WinNC GE Series Fanuc 21 TB
M« t¶ phÇn mÒm/ phiªn b¶n phÇn mÒm tõ 13.76

Software description
EMCO WinNC Fanuc 21 TB
Ref.No. EN 1902 Edition C2003-7

EMCO Maier Ges.m.b.H.
P.O. Box 131
A-5400 Hallein-Taxach/Austria
Phone ++43-(0)62 45-891-0
Fax ++43-(0)62 45-869 65
Internet: 
E-Mail: service@emco.co.at

Lêi nãi ®Çu

EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB

Lêi nãi ®Çu
PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn m¸y tiÖn EMCO WinNC GE SERIES FANUC 21 TB lµ mét phÇn mÒm
huÊn luyÖn c¬ b¶n cña EMCO trªn c¬ së m¸y tÝnh PC.
PhÇn mÒm nµy nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng vËn hµnh vµ lËp tr×nh mét sè bé ®iÒu khiÓn m¸y
CNC trªn PC.
C¸c gia c«ng phay cña dßng m¸y EMCO PC TURN vµ CONCEPT TURN cã thÓ ®iÒu khiÓn
trùc tiÕp trªn PC bëi phÇn mÒm EMCO WinNC cho m¸y tiÖn EMCO.
Qu¸ tr×nh vËn hµnh cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng b»ng c¸ch sö dông bµn phÝm sè hoÆc bµn phÝm
®iÒu khiÓn víi b¶ng hiÓn thÞ ph¼ng TFT (phô kiÖn tuú chän), vµ ®ã lµ gi¸ trÞ ®Æc biÖt quan
träng so víi bé ®iÒu khiÓn gèc.
Tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm toµn bé c¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm ®iÒu khiÓn GE
SERIES FANUC 21TB Turning, ®iÒu quan träng lµ ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt trªn c¸c vÝ dô vµ
minh ho¹ cña c¸c chøc n¨ng quan träng nhÊt ®Ó viÖc huÊn luyÖn ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh c«ng
nhÊt.
Trong tr−êng hîp n¶y sinh c¸c c©u hái vµ c¸c ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn tµi liÖu, h·y liªn hÖ trùc
tiÕp theo ®Þa chØ:
EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H.
Department

for

technical

documentation
A-5400 Hallein, Austria

2

1

EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB

Môc lôc

Môc lôc
A: M« t¶ phÝm
Bµn phÝm ®iÒu khiÓn, bµn phÝm sè .....................
C¸c chøc n¨ng cña phÝm.....................................
C¸c phÝm nhËp d÷ liÖu ……................................
C¸c phÝm chøc n¨ng ..........................................
C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y...................................
Bµn phÝm PC ……………....................................

D: LËp tr×nh
A1
A1
A2
A2
A4
A6

B: C¬ së
C¸c ®iÓm tham chiÕu cña c¸c m¸y tiÖn EMCO...
Bï ®iÓm kh«ng ……….........................................
HÖ to¹ ®é …………………...................................
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ……..
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ t−¬ng ®èi …….
NhËp bï ®iÓm kh«ng ……………........................
§o d÷ liÖu dao ... ……………..............................
§o d÷ liÖu dao víi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh quang häc.
§o d÷ liÖu dao b»ng ph−¬ng ph¸p rµ lªn ph«i ....

B1
B2
B2
B2
B2
B3
B4
B5
B6

C: VËn hµnh
Tæng qu¸t c¸c chÕ ®é vËn hµnh..........................
TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu ..................................
N...
.
EMCO WinNC GE Series Fanuc 21 TB
M« t¶ phÇn mÒm/ phiªn b¶n phÇn mÒm tõ 13.76
Software description
21 TB
1902 Edition C2003-7
EMCO Maier Ges.m.b.H.
P.O. Box 131
A-5400 Hallein-Taxach/Austria
Phone ++43-(0)62 45-891-0
Fax ++43-(0)62 45-869 65
Internet: www.emco.at
E-Mail: service@emco.co.at
EMCO WinNC Fanuc
Ref.No. EN
Máy tiện cnc emco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tiện cnc emco - Người đăng: Cao Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Máy tiện cnc emco 9 10 322