Ktl-icon-tai-lieu

MICROSOFT WORD 2007

Được đăng lên bởi sonthai1990
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT WORD 2007
Mục lục
BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ...................................... 5
1. Làm quen với giao diện mới ....................................................................................... 5
2. Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh ................................................................... 5
3. Tạo một tài liệu mới .................................................................................................... 6
4. Mở tài liệu có sẵn trên máy......................................................................................... 6
5. Lƣu tài liệu .................................................................................................................. 6
5.1. Mặc định lƣu tài liệu dạng Word 2003 trở về trƣớc ............................................ 7
5.2. Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chƣơng trình bị đóng bất ngờ ................... 7
5.3. Lƣu tài liệu với định dạng PDF/XPS ................................................................... 7
6. Phóng lớn / thu nhỏ tài liệu ......................................................................................... 8
6.1. Xác lập chế độ phóng lớn / thu nhỏ đặc biệt ........................................................ 8
6.2. Xem tài liệu ở chế độ Full Screen Reading ......................................................... 8
6.3. Duyệt tài liệu ở chế độ hình thu nhỏ (Thumbnails) ............................................. 8
7. Thanh thƣớc kẻ (Ruler) ............................................................................................... 9
BÀI 2: ĐỊNH DẠNG TÀI LIỆU ...................................................................................... 10
1. Định dạng trang......................................................................................................... 10
1.1 Thay đổi xác lập lề trang ..................................................................................... 10
1.2 Hiển thị các lề trang ............................................................................................ 10
1.3 Chọn hƣớng giấy cho toàn bộ tài liệu ................................................................. 10
1.4 Xác lập trang dọc và trang ngang trong cùng một tài liệu .................................. 11
1.5 Thay đổi cỡ giấy ................................................................................................. 11
1.6. Khắc phục hiện tƣợng: Lề trên bị biến mất ......................................
1
MICROSOFT WORD 2007
Mc lc
BÀI 1: GII THIU CHUNG VÀ CÁC KHÁI NIM CƠ BN ...................................... 5
1. Làm quen vi giao din mi ....................................................................................... 5
2. S dng phím tắt để m các th, nút lnh ................................................................... 5
3. To mt tài liu mi .................................................................................................... 6
4. M tài liu có sn trên máy ......................................................................................... 6
5. Lƣu tài liu .................................................................................................................. 6
5.1. Mặc định lƣu tài liu dng Word 2003 tr v trƣớc ............................................ 7
5.2. Gim thiu kh năng mất d liu khi chƣơng trình b đóng bất ng ................... 7
5.3. Lƣu tài liu với định dng PDF/XPS ................................................................... 7
6. Phóng ln / thu nh tài liu ......................................................................................... 8
6.1. Xác lp chế độ phóng ln / thu nh đặc bit ........................................................ 8
6.2. Xem tài liu chế độ Full Screen Reading ......................................................... 8
6.3. Duyt tài liu chế độ hình thu nh (Thumbnails) ............................................. 8
7. Thanh thƣớc k (Ruler) ............................................................................................... 9
BÀI 2: ĐỊNH DNG TÀI LIU ...................................................................................... 10
1. Định dng trang......................................................................................................... 10
1.1 Thay đổi xác lp l trang ..................................................................................... 10
1.2 Hin th các l trang ............................................................................................ 10
1.3 Chn hƣớng giy cho toàn b tài liu ................................................................. 10
1.4 Xác lp trang dc và trang ngang trong cùng mt tài liu .................................. 11
1.5 Thay đổi c giy ................................................................................................. 11
1.6. Khc phc hin tƣợng: L trên b biến mt ....................................................... 11
2. Header, Footer........................................................................................................... 11
2.1 Chèn Header, Footer cho toàn b tài liu ........................................................... 11
2.2. Thay đổi Header / Footer cũ bằng Header / Footer mi .................................... 12
2.3. Không s dụng Header / Footer cho trang đầu tiên ........................................... 12
2.4. Áp dng Header / Footer khác nhau cho trang chn và trang l ....................... 12
2.5. Thay đổi ni dung ca Header / Footer ............................................................. 12
2.6. Xóa Header / Footer ........................................................................................... 13
2.7. To Header / Footer khác nhau cho các vùng khác nhau ca tài liu ................ 13
3. Chèn s trang vào văn bản ........................................................................................ 13
3.1 Thay đổi dng s trang ........................................................................................ 13
3.2 Thay đổi kiu ch, c ch, màu sc ca s trang ............................................... 14
3.3 Bắt đầu đánh số trang bng mt s khác............................................................. 14
3.4 Xóa s trang đã đánh........................................................................................... 14
3.5 Xóa s trang trang đầu tiên ca tài liu ........................................................... 15
4. Ngt trang ngt vùng .............................................................................................. 15
4.1 Ngt trang............................................................................................................ 15
4.1.1 Chèn mt ngắt trang đơn thun .................................................................... 15
4.1.2 Tránh ngt trang gia một đoạn ................................................................... 16
4.1.3 Tránh ngt trang giữa các đoạn .................................................................... 16
MICROSOFT WORD 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MICROSOFT WORD 2007 - Người đăng: sonthai1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
MICROSOFT WORD 2007 9 10 654