Ktl-icon-tai-lieu

Mở đầu về nguyên hàm

Được đăng lên bởi Tiểu Phong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

01. MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM
Thầy Đặng Việt Hùng

I. NHẮC LẠI KHÁI NIỆM VỀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ

Vi phân của hàm số y = f(x) được kí hiệu là dy và cho bởi công thức dy = df ( x ) = y ' dx = f '( x )dx
Ví dụ:

d(x2 – 2x + 2) = (x2 – 2x + 2)′dx = (2x – 2)dx
d(sinx + 2cosx) = (sinx + 2cosx)′dx = (cosx – 2sinx)dx
Chú ý: Từ công thức vi phân trên ta dễ dàng thu được một số kết quả sau
1
d ( 2 x ) = 2dx ⇒ dx = d ( 2 x )
2
1
d ( 3x ) = 3dx ⇒ dx = d ( 3x )
3
2
x  1
1
1
xdx = d   = d x 2 = d x 2 ± a = − d a − x 2
 2  2
2
2
 

( )

(

)

(

)

 x3  1
1
1
x 2 dx = d   = d x3 = d x3 ± a = − d a − x3
 3  3
3
3
 
dx
1 d ( ax + b ) 1
dx
=
= d ( ln ax + b ) 
→ = d ( ln x )
ax + b a ax + b
a
x
1
1
1
sin ( ax + b ) dx = sin ( ax + b ) d ( ax + b ) = − d ( cos ( ax + b ) ) 
→ sin 2 xdx = − d ( cos2 x ) ...
a
a
2
1
1
1
cos ( ax + b ) dx = cos ( ax + b ) d ( ax + b ) = d ( sin ( ax + b ) ) 
→ cos 2 xdx = d ( sin 2 x ) ...
a
a
2
1
1
1
eax +b dx = e ax +b d ( ax + b ) = d e ax +b 
→ e2 x dx = d e 2 x ...
a
a
2
dx
dx
1 d ( ax + b )
1
1
→
= d ( tan 2 x ) ...
=
= d  tan ( ax + b )  
2
2
2
cos ( ax + b ) a cos ( ax + b ) a
cos 2 x 2

( )

(

)

(

dx
sin

2

( ax + b )

=

(

)

)

( )

1 d ( ax + b )
1
dx
1
= − d cot ( ax + b )  
→ 2
= − d ( cot 2 x ) ...
2
a sin ( ax + b )
a
2
sin 2 x

II. KHÁI NIỆM VỀ NGUYÊN HÀM

Cho hàm số f(x) liên tục trên một khoảng (a; b). Hàm F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu F’(x) = f(x) và
được viết là ∫ f ( x)dx . Từ đó ta có : ∫ f ( x)dx = F ( x)
Nhận xét:
Với C là một hằng số nào đó thì ta luôn có (F(x) + C)’ = F’(x) nên tổng quát hóa ta viết

∫ f ( x)dx = F ( x) + C , khi đó

F(x) + C được gọi là một họ nguyên hàm của hàm số f(x). Với một giá trị cụ thể của C thì ta được một nguyên hàm
của hàm số đã cho.
Ví dụ:
Hàm số f(x) = 2x có nguyên hàm là F(x) = x2 + C, vì (x2 + C)’ = 2x
Hàm số f(x) = sinx có nguyên hàm là F(x) = –cosx + C, vì (–cosx + C)’ = sinx
III. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM

Cho các hàm số f(x) và g(x) liên tục và tồn tại các nguyên hàm tương ứng F(x) và G(x), khi đó ta có các tính chất sau:
a) Tính chất 1:

( ∫ f ( x)dx )′ = f ( x)

Chứng minh:
Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG
Do F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) nên hiển nhiên ta có

Facebook: LyHung95

( ∫ f ( x)dx )′ = ( F ( x) )′ = f ( x) ⇒ đpcm.

...
Khóa hc LTĐH môn ToánThy ĐNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH !
I. NHẮC LẠI KHÁI NIỆM VỀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ
Vi phân ca hàm s y = f(x) được kí hiu là dy và cho bi công thc
= = =
( ) ' '( )
dy df x y dx f x dx
Ví d
:
d(x
2
– 2x + 2) = (x
2
– 2x + 2)dx = (2x – 2)dx
d(sinx + 2cosx) = (sinx + 2cosx)dx = (cosx – 2sinx)dx
Chú ý:
T công thc vi phân trên ta d dàng thu được mt s kết qu sau
( ) ( )
1
2 2 2
2
d x dx dx d x
= =
( ) ( )
1
3 3 3
3
d x dx dx d x
= =
( ) ( ) ( )
2
1 1 1
2 2 2 2
x
xdx d d x d x a d a x
= = = ± =
( ) ( ) ( )
3
2 3 3 3
1 1 1
3 3 3 3
x
x dx d d x d x a d a x
= = = ± = −
(
)
( ) ( )
ax
1 1
ln ax ln
ax
d b
dx dx
d b d x
ax b a b a x
+
= = +  =
+ +
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
1 1 1
sin ax sin ax ax cos ax sin 2 os2 ...
2
b dx b d b d b xdx d c x
a a
+ = + + = + =
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
1 1 1
cos cos sin cos2 sin 2 ...
2
ax b dx ax b d ax b d ax b xdx d x
a a
+ = + + = + =
( )
(
)
(
)
ax 2 2
1 1 1
ax ...
2
b ax b ax b x x
e dx e d b d e e dx d e
a a
+ + +
= + = =
( )
(
)
( )
( ) ( )
2 2 2
ax
1 1 1
tan tan 2 ...
2
cos cos cos 2
d b
dx dx
d ax b d x
a a
ax b ax b x
+
= = +  =
+ +
( )
(
)
( )
( ) ( )
2 2 2
ax
1 1 1
cot cot 2 ...
2
sin sin sin 2
d b
dx dx
d ax b d x
a a
ax b ax b x
+
= = +  =
+ +
II. KHÁI NIỆM VỀ NGUYÊN HÀM
Cho hàm s
f(x) liên t
c trên m
t kho
ng (a; b). Hàm F(x)
đượ
c g
i là nguyên hàm c
a hàm s
f(x) n
ế
u F’(x) = f(x) và
đượ
c vi
ế
t là
( )
f x dx
. T
đ
ó ta có :
( ) ( )
f x dx F x
=
Nh
n xét:
V
i C là m
t h
ng s
nào
đ
ó thì ta luôn có (F(x) + C)’ = F’(x) nên t
ng quát hóa ta vi
ế
t ( ) ( )
f x dx F x C
= +
, khi
đ
ó
F(x) + C
đượ
c g
i là m
t h
nguyên hàm c
a hàm s
f(x). V
i m
t giá tr
c
th
c
a C thì ta
đượ
c m
t nguyên hàm
c
a hàm s
đ
ã cho.
Ví d
:
Hàm s
f(x) = 2x có nguyên hàm là F(x) = x
2
+ C, vì (x
2
+ C)’ = 2x
Hàm s
f(x) = sinx có nguyên hàm là F(x) = –cosx + C, vì (–cosx + C)’ = sinx
III. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM
Cho các hàm s
f(x) và g(x) liên t
c và t
n t
i các nguyên hàm t
ươ
ng
ng F(x) và G(x), khi
đ
ó ta có các tính ch
t sau:
a) Tính ch
t 1:
( )
( ) ( )
f x dx f x
=
Ch
ng minh:
01. MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM
Th
ầy Đặng Việt H
ùng
Mở đầu về nguyên hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở đầu về nguyên hàm - Người đăng: Tiểu Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mở đầu về nguyên hàm 9 10 960