Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hồi quy 2 biến

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: HỒI QUY 2 BIẾN
Nội dung cần nắm:
Mô hình hồi quy tổng thể và mẫu
™ Ước lượng các tham số (phương pháp OLS)
™ Kiểm định hệ số hồi quy
™ Hệ số xác định mô hình
™ Kiểm định sự phù hợp của mô hình
™ Ứng dụng hồi quy vào dự báo
™

Tiêu dùng và thu nhập
Thu nhập (Xi) Tiêu dùng (Yi)
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
Tổng số

Số người TD

14, 16, 18
14, 15, 17, 18, 20
14, 15, 17, 19, 21, 23, 24
14, 16, 18, 19, 20, 22, 24
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
16, 19, 22, 23, 24, 27, 30
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
28, 31, 34, 37, 40, 43, 46
30, 35, 40, 45, 50

3
5
7
7
9
7
11
9
9
7
7
5
86

Tiêu dùng TB
16
17
19
19
21
23
26
27
31
32
37
40

Tiêu dùng và thu nhập
60
50

T iêu d ù n g

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

Mức thu nhập

z

Xu hướng X tăng thì Y tăng lên và ngược lại

60

Mô hình và đường hồi quy tổng thể
Hàm HQ tổng thể NN

uI: sai số ngẫu nhiên

Y

Yi=β1+β2Xi+ui

μ XY = β1 + β 2 X i
Đường hồi quy tổng thể

X
Giá trị quan sát

6

Mô hình và đường hồi quy tổng thể

z
z
z

Đường hồi quy tổng thể (PRL)
E(Y/Xi) = μXY = β1 + β2Xi
Hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên (PRF)
Yi = β1 + β2Xi + ui
ui là sai số ngẫu nhiên và được phản ánh bằng
phân bố xác suất

Mô hình hồi quy tổng thể
z

Ví dụ: Mô hình là tuyến tính và có 1 biến độc lập

Hằng số

Độ dốc
Sai số ngẫu nhiên

Yi = β1 + β2Xi+ ui
Biến phụ thuộc/
được giải thích

Biến độc lập/
giải thích

Bản chất của sai số ngẫu nhiên

z
z
z
z

ui phản ánh ảnh hưởng của biến khác không có
trong mô hình
ui phản ánh sai sót trong đơn vị đo hay khi điều tra
ui phản ánh ảnh hưởng của các biến luỹ thừa
Sai số ngẫu nhiên không giải thích được (ví dụ,
hành vi của người tiêu dùng)

Đường hồi quy mẫu

z
z
z
z

Làm thế nào để ước lượng được β1 và β2?
Nếu có dữ liệu đầy đủ của toàn bộ tổng thể
Trên thực tế, chỉ có thể có số liệu của một
mẫu đại diện cho tổng thể đó
Do đó, cần ước lượng hàm hồi quy tổng thể
(PRF) trên cơ sở những thông tin từ mẫu

Đường hồi quy mẫu

Mẫu 2

Mẫu 1

Xi

Yi

Xi

Yi

18

16

18

18

21

17

21

19

24

23

24

24

27

24

27

22

30

26

30

24

33

27

33

30

36

32

36

28

39

31

39

32

42

36

42

34

45

36

45

38

48

43

48

46

51

45

51

50

Mô hình và đường hồi quy mẫu
Hàm HQ mẫu NN
Y = βˆ 1 + βˆ 2 Xi + ei
Y
ei: Sai số mẫu

Đường hồi quy mẫu

ˆ = βˆ + βˆ X
Y
1
2 i

Không quan
sát được từ mẫu
PRF

Giá trị quan sát
X

12

Hàm hồi quy mẫu
z
z

Mỗi mẫu số liệu có thể vẽ ...
CHƯƠNG 2: HI QUY 2 BIN
Ni dung cnnm:
Mô hình hi quy tng th và mu
Ướclượng các tham s (phương pháp OLS)
Kim định h s hi quy
H s xác định mô hình
Kim định s phù hpcamôhình
ng dng hi quy vào d báo
Mô hình hồi quy 2 biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hồi quy 2 biến - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Mô hình hồi quy 2 biến 9 10 580