Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Nhật Linh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1993 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Phương pháp nghiên cứu II
Bài đọc

Kinh tế lượng cơ sở - 4th ed.
Ch. 16: Các mô hình hồi qui dữ liệu bảng

Chương 16

Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng
Trong Chương 1 chúng ta đã thảo luận qua về các loại dữ liệu nhìn chung có sẵn để phân tích
thực nghiệm, đó là dữ liệu theo chuỗi thời gian, dữ liệu chéo theo không gian, và dữ liệu
bảng. Trong dữ liệu theo chuỗi thời gian, ta quan sát giá trị của một hay nhiều biến trong một
khoảng thời gian (ví dụ như GDP trong một vài quý hay vài năm). Trong dữ liệu dữ liệu chéo
theo không gian, giá trị của một hay nhiều biến được thu thập cho một vài đơn vị mẫu, hay thực
thể, vào cùng một thời điểm (ví dụ như tỷ lệ tội phạm trong 50 bang ở Hoa Kỳ trong một năm
nhất định). Trong dữ liệu bảng, đơn vị chéo theo không gian (ví dụ như hộ gia đình, doanh
nghiệp, hay tiểu bang) được khảo sát theo thời gian. Nói vắn tắt, dữ liệu bảng có cả bình diện
không gian cũng như thời gian.
Ta đã thấy một ví dụ về dữ liệu bảng trong Bảng 1.1, trình bày dữ liệu về số trứng sản xuất ra và
giá trứng ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong các năm 1990 và 1991. Trong một năm cho trước, dữ liệu
về trứng và giá trứng của 50 tiểu bang tiêu biểu cho một mẫu chéo theo không gian. Trong một
bang cho trước, có hai quan sát chuỗi thời gian về trứng và giá trứng. Như vậy, ta có tổng cộng
(50 x 2) = 100 quan sát (kết hợp) đối với trứng sản xuất ra và giá trứng.
Dữ liệu bảng còn có những cách gọi khác, như dữ liệu kết hợp (kết hợp các quan sát theo chuỗi
thời gian và theo không gian), kết hợp các dữ liệu theo chuỗi thời gian và không gian, dữ liệu
vi bảng, dữ liệu theo chiều dọc (nghiên cứu theo thời gian đối với một biến hay một nhóm đối
tượng), phân tích lịch sử biến cố (ví dụ, nghiên cứu sự biến thiên theo thời gian của các đối
tượng thông qua các trạng thái hay các điều kiện nối tiếp), phân tích nhóm (ví dụ, theo dõi diễn
tiến sự nghiệp của 1965 sinh viên tốt nghiệp của một trường kinh doanh). Cho dù có nhiều biến
thể tinh tế, tất cả các tên gọi này về thực chất đều tiêu biểu cho sự biến thiên theo thời gian của
các đơn vị chéo theo không gian. Do đó, chúng ta sử dụng thuật ngữ dữ liệu bảng theo ý nghĩa
tổng quát để bao gồm một hay nhiều thuật ngữ này. Và ta sẽ gọi các mô hình hồi qui dựa vào các
dữ liệu này là mô hình hồi qui dữ liệu bảng.
Dữ liệu bảng ngày càng được sử dụng nhiều trong nghiên cứu kinh tế. Có một vài bộ dữ liệu
bảng nổi tiếng như:
1. Nghiên cứu bảng về Động học Thu nhập (PSID) do Viện Nghiên cứu Khoa họ...
Chương trình Giảng dy Kinh tế Fulbright
Phương pháp nghiên cứu II
Bài đọc
Kinh tế ợng cơ sở - 4
th
ed.
Ch. 16: Các mô hình hi qui d liu bng
Damodar Gujarati 1 Người dch: Kim Chi
Hiệu đính: Đinh Công Khải
Chương 16
C
C
á
á
c
c
m
m
ô
ô
h
h
ì
ì
n
n
h
h
h
h
i
i
q
q
u
u
y
y
d
d
l
l
i
i
u
u
b
b
n
n
g
g
Trong Chương 1 chúng ta đã thảo luận qua về các loại dữ liệu nhìn chung sẵn để phân tích
thực nghiệm, đó dữ liệu theo chuỗi thời gian, dữ liệu chéo theo không gian, dữ liệu
bảng. Trong dữ liệu theo chuỗi thời gian, ta quan sát giá trị của một hay nhiều biến trong một
khoảng thời gian (ví dụ như GDP trong một i quý hay i năm). Trong dữ liệu dữ liệu chéo
theo không gian, giá trị của một hay nhiều biến được thu thập cho một vài đơn vị mẫu, hay thực
thể, vào cùng một thời điểm (ví dụ như t lệ tội phạm trong 50 bang Hoa Kỳ trong một m
nhất định). Trong dữ liệu bảng, đơn vị chéo theo không gian (ví dụ như hộ gia đình, doanh
nghiệp, hay tiểu bang) được khảo sát theo thời gian. Nói vắn tắt, dữ liệu bảng cả bình diện
không gian cũng như thời gian.
Ta đã thấy một dụ về dữ liệu bảng trong Bảng 1.1, trình bày dữ liệu về số trứng sản xuất ra và
giá trứng 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong các năm 1990 và 1991. Trong một năm cho trước, dữ liệu
về trứng giá trứng của 50 tiểu bang tiêu biểu cho một mẫu chéo theo không gian. Trong một
bang cho trước, hai quan sát chuỗi thời gian về trứng gtrứng. Như vậy, ta tổng cộng
(50 x 2) = 100 quan sát (kết hợp) đối với trứng sản xuất ra và giá trứng.
Dữ liệu bảng còn có những cách gọi khác, như dliệu kết hợp (kết hợp các quan sát theo chuỗi
thời gian và theo không gian), kết hợp các dữ liệu theo chuỗi thời gian và không gian, dữ liệu
vi bảng, dữ liệu theo chiều dọc (nghiên cứu theo thời gian đối với một biến hay một nhóm đối
tượng), phân tích lịch sử biến cố (ví dụ, nghiên cứu sự biến thiên theo thời gian của các đối
tượng thông qua các trạng thái hay các điều kiện nối tiếp), phân tích nhóm (ví dụ, theo dõi diễn
tiến sự nghiệp của 1965 sinh viên tốt nghiệp của một trường kinh doanh). Cho nhiều biến
thể tinh tế, tất ccác tên gọi này vthực chất đều tiêu biểu cho sự biến thiên theo thời gian của
các đơn vị chéo theo không gian. Do đó, chúng ta sử dụng thuật ngữ dliệu bảng theo ý nghĩa
tổng quát để bao gồm một hay nhiều thuật ngữ này. Và ta sẽ gọi các mô hình hồi qui dựa vào các
dữ liệu này là mô hình hồi qui dữ liệu bảng.
Dữ liệu bảng ngày càng được sử dụng nhiều trong nghiên cứu kinh tế. một vài bộ dliệu
bảng nổi tiếng như:
1. Nghiên cứu bảng về Động học Thu nhập (PSID) do Viện Nghiên cứu Khoa học thuộc
Đại học Michigan thực hiện. Bắt đầu vào năm 1968, mỗi năm Viện lại thu thập dữ liệu về
khoảng 5000 hộ gia đình với các biến số nhân khẩu và kinh tế xã hội khác nhau.
2. Văn phòng Điều tra dân số của Bộ Thương mại thực hiện việc điều tra khảo sát tương tự
như PSID, gọi Khảo sát Tham gia Chương trình Thu nhập (SIPP). Bốn lần
trong một năm, những người tham gia được phỏng vấn về điều kiện kinh tế của họ.
Cũng có nhiều cuộc điều tra khảo sát khác được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ khác nhau.
Ngay từ đầu ta cũng nên lưu ý một cảnh báo. Đề tài hồi qui dữ liệu bảng thì rộng lớn, phần
nào liên quan đến toán học thống khá phức tạp. Chúng ta chỉ hy vọng chạm đến một phần
những vấn đề then chốt của các mô hình hồi qui dữ liệu bảng, còn chi tiết để lại cho phần tài liệu
MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG - Người đăng: Nguyễn Vũ Nhật Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG 9 10 287