Ktl-icon-tai-lieu

mô hình môi trường

Được đăng lên bởi kenvipcj
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
--- oOo ---

LÊ ANH TUẤN, PhD.

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENTAL MODELING

Cần Thơ, 2008

Bài giảng môn học MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG
Trường Đại học Cần Thơ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU........................................................................................ ii
MỤC LỤC .......................................................................................................................... ii
Danh sách hình................................................................................................................... iv
Chương 1.
NHẬP MÔN – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN............................................. 1
1.1
Vấn đề ..................................................................................................................... 1
1.2
Các định nghĩa và khái niệm cơ bản ....................................................................... 1
1.2.1
Định nghĩa mô hình ........................................................................................ 1
1.2.2
Mục tiêu thành lập mô hình ............................................................................ 3
1.2.3
Đặc trưng cơ bản của một mô hình................................................................. 4
1.3
Mô hình môi trường................................................................................................ 6
1.4
Lịch sử mô hình ...................................................................................................... 6
1.5
Quan hệ môn học .................................................................................................... 8
Chương 2.
PHÂN LOẠI VÀ TIẾN TRÌNH MÔ HÌNH............................................... 9
2.1
Phân loại mô hình ................................................................................................... 9
2.1.1
Mục đích phân loại mô hình ........................................................................... 9
2.1.2
Các nhóm mô hình .......................................................................................... 9
2.2
Tiến trình vận hành mô hình................................................................................. 12
2.2.1
Thu thập dữ liệu ........................................................................................ 13
2.2.2
Mô hình khái niệm .....................
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
--- oOo ---
LÊ ANH TUN, PhD.
BÀI GING MÔN HC
MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENTAL MODELING
Cn Thơ, 2008
mô hình môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình môi trường - Người đăng: kenvipcj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
mô hình môi trường 9 10 880