Ktl-icon-tai-lieu

Mộ số biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh

Được đăng lên bởi c1qlgdcampha
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn ®èng ®a
Trêng tiÓu häc c¸t linh


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
rÌn kü n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o lêng
cho häc sinh líp 5

ngêi thùc hiÖn: ®ç thÞ kim hiÖp
gi¸o viªn líp 5

n¨m häc: 2008 – 2009
1. phÇn më ®Çu
Trong x©y dùng c¬ b¶n, nh khi x©y mét toµ nhµ cao tÇng hiÖn ®¹i th×
viÖc xö lý mãng lµ hÕt søc quan träng, mµ nÒn mãng ng«i nhµ l¹i lµ phÇn
n»m s©u trong lßng ®Êt, nªn ngêi ta thêng chØ nh×n thÊy nh÷ng tÇng cao ë
trªn; chØ cã nh÷ng ngêi x©y dùng, nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n míi thÊy râ
tÇm quan träng, gi¸ trÞ ®Ých thùc cña nã. BËc TiÓu häc còng ®îc coi nh c¸i
nÒn mãng cña ng«i nhµ tri thøc kia. ChÝnh v× vËy, ®iÒu 2 cña lô©t phæ cËp
gi¸o dôc tiÓu häc ®· x¸c ®Þnh bËc tiÓu häc lµ bËc häc ®Çu tiªn bËc häc nÒn
t¶ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. BËc tiÓu häc ®· t¹o nh÷ng c¬ së ban
®Çu rÊt c¬ b¶n vµ bÒn v÷ng cho c¸c em tiÕp tôc häc c¸c bËc häc trªn. Néi
dung gi¶ng day cña tiÓu häc lu«n g¾n liÒn víi thùc tiÔn, phôc vô thiÕt thùc
cho cuéc sèng, kh«ng chØ cã thÕ mµ mçi m«n häc ë tiÓu häc ®Òu gãp phÇn
0

vµo viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch häc sinh. Trong c¸c m«n häc,
m«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n cã vÞ trÝ rÊt quan träng. C¸c kiÕn thøc, kü
n¨ng cña m«n to¸n cã nhiÒu øng dông trong ®êi sèng, gióp häc sinh nhËn
biÕt mèi quan hÖ vÒ sè lîng vµ h×nh d¹ng kh«ng gian cña thÕ giíi hiÖn thùc.
Mét trong nh÷ng néi dung to¸n ®¸p øng ®îc môc ®Ých trªn ®ã lµ ®¬n vÞ ®o
lêng. Ngµy nay, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ
th«ng tin ®· lµm cho kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ còng vît tréi. §iÒu ®ã ®·
®ßi hái nh÷ng nhµ nghiªn cøu gi¸o dôc lu«n lu«n ph¶i ®iÒu chØnh néi dung,
ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp víi nhËn thøc cña tõng ®èi tîng häc sinh
nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn gãp phÇn ®µo t¹o
nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi cho quª h¬ng, ®Êt níc.
II. §Æt vÊn ®Ò
1. Lý do chän ®Ò tµi
Häc tËp ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn, phôc vô thiÕt thùc cho cuéc sèng.
Trong c¸c m«n häc, m«n to¸n lµ m«n cã vÞ trÝ rÊt quan träng. Nã gãp phÇn
quan träng trong viÖc rÌn luyÖn t duy, ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò... ViÖc
gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng biÓu tîng h×nh häc vµ ®¹i lîng h×nh häc cã
tÇm quan träng ®¸ng kÓ v× ®iÒu ®ã gióp c¸c em ®Þnh híng trong kh«ng gian,
g¾n liÒn viÖc häc tËp víi cuéc sèng xung quanh vµ hç trî häc sinh häc tËp
tèt c¸c m«n häc kh¸c nh mÜ thuËt, tËp viÕt, TNXH, thñ c«ng... §èi víi néi
dung gi¶ng d¹y vÒ ®o lêng c¸c em ®· ®îc lµm quen tõ líp 1 vµ hoµn chØnh ë
líp 5. C¸c bµi tËp vÒ chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o lêng mang tÝnh kh¸i q...
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn ®èng ®a
Trêng tiÓu häc c¸t linh

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
rÌn kü n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o lêng
cho häc sinh líp 5
ngêi thùc hiÖn: ®ç thÞ kim hiÖp
gi¸o viªn líp 5
n¨m häc: 2008 – 2009
1. phÇn më ®Çu
Trong x©y dùng b¶n, nh khi x©y mét tnhµ cao tÇng hiÖn ®¹i th×
viÖc mãng hÕt søc quan träng, nÒn mãng ng«i nhµ l¹i phÇn
n»m s©u trong lßng ®Êt, nªn ngêi ta thêng chØ nh×n thÊy nh÷ng tÇng cao ë
trªn; chØ nh÷ng ngêi x©y dùng, nh÷ng ngêi chuyªn m«n míi thÊy
tÇm quan träng, gi¸ trÞ ®Ých thùc cña nã. BËc TiÓu häc còng ®îc coi nh c¸i
nÒn mãng cña ng«i nhµ tri thøc kia. ChÝnh vËy, ®iÒu 2 cña lô©t phæ cËp
gi¸o dôc tiÓu häc ®· x¸c ®Þnh bËc tiÓu häc bËc häc ®Çu tiªn bËc häc nÒn
t¶ng cña thèng gi¸o dôc quèc d©n. BËc tiÓu häc ®· t¹o nh÷ng ban
®Çu rÊt b¶n bÒn v÷ng cho c¸c em tiÕp tôc häc c¸c bËc häc trªn. Néi
dung gi¶ng day cña tiÓu häc lu«n g¾n liÒn víi thùc tiÔn, phôc thiÕt thùc
cho cuéc sèng, kh«ng chØ thÕ mµ mçi m«n häc ë tiÓu häc ®Òu gãp phÇn
0
Mộ số biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mộ số biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh - Người đăng: c1qlgdcampha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Mộ số biện pháp rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh 9 10 25