Ktl-icon-tai-lieu

Module thcs 24

Được đăng lên bởi dongvandamsvdt
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2604 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÁN THỊ TUYẾT OANH

24

MODULEIHCS<

Kĩ THUẬT KIỂM TRA, ĐÁNH
GIÁ TRONG DAY HOC

41

□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN

Kiểm tra, đánh giá là một bộ phận, một khâu quan trọng của quá
trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá không chỉ sác định múc độ đạt
được các mục tìÊu cửa dạy học, mà còn tác động trờ lại quá
trình dạy học.
Tĩnh khách quan, chính sác trong kiểm tra, đánh giá cũng như
tính hiệu quả cửa quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào các kỉ
thuật kiểm tra, đánh giá mà người giáo viÊn sú dụng. Kĩ thuật
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là một thành tổ nằm trong tất
cả các khâu cửa quá trình đánh giá kết quả học tập.
Với xu hướng đổi mỏi kiểm tra, đánh giá hiện này', các kỉ thuật
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đòi hỏi phải được thục hiện
theo huỏng chuẩn hoá, hiện đại hoá.
Module này trình bày những kỉ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập cửa học sinh THCS, giúp cho giáo
vĩÊn sú dụng được các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học,
bao gồm kỉ thuật biÊn soạn đỂ kiểm tra, đo lường kết quả học
tập; kỉ thuật kiểm tra, đánh giá huỏng vào hỗ trợ cho dạy học cỏ
hiệu quả.

-

SaukhìhọcxDngmodule này, họcvĩÊnsẽ:
1. Kiến thúc
Nắm đuợc các bước cơ bản để xây dụng đẺ kiểm tra; nắm được kỉ
thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS như:
biết sác định mục đích kiểm tra, phương pháp, hình thúc kiểm tra,
xây dung ma trận cho đỂ kiểm tra, viết đẺ kiểm tra và huỏng dẫn
chấm điễm.
2. Kĩ nâng
Thục hiện được việc biÊn soạn đẺ kiểm tra cho môn học cụ thể.
Sú dụng được các kỉ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học để đánh
giá kết quả học tập của học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học.

Thái độ
Cỏ thái độ tích cục trong việc bồi dưỡng nâng cao nâng lục sú dung
các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phủ hợp với đổi tượng và mòn học cụ
thể.
3.

-

[> C. NÖI DUNG
Nöi dung 1
CÄC KI THUÄT KIEM TRA, DÄNH GIADINH KI KET QUÄ
HOC TÄP CÜA HOC SINH
I.

MUC TlfiU
Sau khi hoc xong module nay, hocvifcnse:
- Nam dupe cac ki thuät kiem tra, danh gia k^t qua hoc täp cua hoc
sinh THCS duoc thuc hi£n trong ki&n tra, danh gia djnh ki vaki£m
tra, danh gia tong k^t.
- Sü dung thänh thao cac ki thuät kiem tra, danh gia d£ danh gia keit
qua hoc täp cua hoc sinh.
- Co thai do tich cuc trong vi£c hoi duöng näng cao näng luc sü dung
cac ki thuät ki£m tra, danh gia phü hop voi doi tuong va mon hoc cu
th£.

II.CÄC

HOATDONG
Hoat dong 1: ThiÖt läp cäc buöc cu thi di xäy dung mot di kiim tra cho
mön hoc cu thi.
Dua vao hi&i hi^t va kinh nghiem thuc ti£n cua minh, ban hay nil6
...
41
24
TRÁN THỊ TUYẾT OANH
MODULEIHCS<
Kĩ THUT KIM TRA, ĐÁNH
GIÁ TRONG DAY HOC
Module thcs 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module thcs 24 - Người đăng: dongvandamsvdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Module thcs 24 9 10 41