Ktl-icon-tai-lieu

MODULE THCS 5

Được đăng lên bởi nguyennmyanh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRẦN QUỐC THÀNH

MODULE THCS 5 /

«
5 i

\
NÂNG CAONĂNG LỤCHIỂUBIẾTVÁXÂYDỰNGMŨTRUỪNG
GIÁODỤCCỦAGIÁOVIÊN
□ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

-

Module này' nÊu nõ nội dung và đặc điểm cửa môi truững học tập cửa
HS THCS; làmrõ các thành tổ của môi trường học tập của cầp học này
và phân loại các môi trường học tập cửa HS THCS.
Module cũng cho người học hiểu được vai trò quan trọng của môi
trường học tập đổi với quá trình học tập và kết quả học tập cửa HS
THCS. Tù đỏ sác định trách nhiệm cửa gia đình, nhà truững và 3Q hội
trong việc xay dụng môi trường học tập thuận lợi, phù hợp với yéu
cầu học tập cửa HS THCS để các em cỏ điỂu kiện học tập thuận lợi
và đạt kết quả tổt nhất trong điỂu kiện còn nhĩỂu khỏ khăn hiện nay.
ĐiỂu đỏ quyết định sụ tồn tại song song “vừa tính trê con, vùa tính
người lớn" ù lứa tuổi này. Mặt khác, ù những em cùng độ tuổi lai cỏ
sụ khác biệt vỂ múc độ phát triển các khía cạnh khác nhau cửa tính
người lớn. Sụ khác nhau đỏ do hoàn cảnh sổng, do những hoat động
khác nhau cửa các em tạo nên.
Các nội dung chính cửa module gồm:
lìm hiểu vỂ giai đoạn lứa tuổi HSTHCS.
Giới thiệu vỂ môi trường họ c tập.

35

-

Phân loại môi truửng học tập.
Ẵnh hường cửa môi trường học tập.
Biện pháp xây dung môi truửng học tập.

# B. MỤC TIÊU
Sau khi học XDng module này, GV đạt được:
-

Kiến thúc:
TrÊn cơ sờ hiểu rõ đặc điỂm hoạt động học tập của HS THCS, nắm
được nội đung, đặc điểm và các thành tổ của mòi trưòrng học lập của
HS THCS; hiểu rõ vai trò cửa môi trường học lập đổi với quá trình và
kết quả học tập cửa các em.

36

Kĩ nâng:
Biết hương dẫn HS và cha mẹ các em tạo dụng môi trường học tập cho chính
mình và con em mình, để HS THCS học tập cỏ kết quả tổt.
- Thái độ:
Cỏ ý thúc trách nhiệm trong việc xây dung môi truửng học tập thuận lợi, phu họp
với yéu cầu học tập cửaHS THCS để các em học tập có kết quả tot.

Nội dung 1________________________________________________
TÌM HIỂU VỀ GIAI ĐOẠN LÚATUốIHỌC SINH TRUNG
HỌC cơ SỞ
MỤC TIÊU
GV cỏ được những kiến thúc về tâm lí lứa tuổi HS THCS, tù đỏ vận
dụng vào việc xây dụngmôi trường học tập cho HS THCS.
1.1.

1.2.

THÔNG TIN cơ BÂN

Khái niệm học sinh Trung học cơ sờ
Lứa tuổi HS THCS bao gồm những em cỏ độ tuổi tù 11, 12 tuổi đến
14, 15 tuổi. Đỏ là những em đang theo học tù lớp 6 đến lớp 9 ờ
trường THCS. Lứa tuổi này còn gọi là lúa tuổi thiếu nĩÊn và nỏ cỏ
một vị trí đặc biệt trong thòi kì phát triển cửa tre em. Vị trí đặc biệt
này đuợc phân ảnh bằng những tÊn gọi khác nhau: “thời kì quá độ",
“tuổi khỏ bảo", “tuổi khủng ...
35
TRẦN QUỐC THÀNH
NÂNG CAO NĂNG LC HIU BIT VÁ XÂY DNG MŨ TRUNG
GIÁO DC CA GIÁO VIÊN
A. GII THIU TNG QUAN
Module này' nÊu nõ nội dung và đặc điểm cửa môi truững học tập cửa
HS THCS; làmrõ các thành tổ của môi trường học tập của cầp học này
và phân loại các môi trường học tập cửa HS THCS.
Module cũng cho người học hiểu được vai trò quan trọng của môi
trường học tập đổi với quá trình học tập kết quả học tập cửa HS
THCS. Tù đỏ sác định trách nhiệm cửa gia đình, nhà truững và 3Q hội
trong việc xay dụng môi trường học tập thuận lợi, phù hợp với yéu
cầu học tập cửa HS THCS để các em c điỂu kiện học tập thuận lợi
và đạt kết quả tổt nhất trong điỂu kiện còn nhĩỂu khỏ khăn hiện nay.
ĐiỂu đỏ quyết định sụ tồn tại song song “vừa tính trê con, vùa tính
người lớn" ù lứa tuổi này. Mặt khác, ù những em cùng độ tuổi lai cỏ
sụ khác biệt vỂ múc độ phát triển các khía cạnh khác nhau cửa tính
người lớn. Sụ khác nhau đỏ do hoàn cảnh sổng, do những hoat động
khác nhau cửa các em tạo nên.
Các nội dung chính cửa module gồm:
- lìm hiểu vỂ giai đoạn lứa tuổi HSTHCS.
- Giới thiệu vỂ môi trường họ c tập.
/
MODULE THCS 5
5
«
i
\
MODULE THCS 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MODULE THCS 5 - Người đăng: nguyennmyanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
MODULE THCS 5 9 10 294