Ktl-icon-tai-lieu

Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word)

Được đăng lên bởi cole201414
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o
vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây
dung và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung
đuợc chú trong trong công tấc này ]à bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những
mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và
được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được
tiếp cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX
giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi
nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo
vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn
môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo
cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo
dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của
giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và
thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong
đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục
các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn
lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục
cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc
gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương
3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi
dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng
phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo

dục chú trì xây dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với
nội dung bồi duõng 3 nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn
tại các địa phương trong cả nước. Ở moi cầp học, các module
đượcxếp theo các nhòm tương ứng vỏi các chú đỂ trong nội
dung bồi dưỡng 3.
Moi module bồi đương đuợc biÊn soạn như một tài liệu huỏng
dẫn tụ học, với cẩu trúc chung gồm;
- Xác định mục ÜÊU cần bồi dương theo quy định cửa chuơng
trình BDTX giáo vĩÊn;
- H oạch định nội dung g...
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o
vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây
dung phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung
đuợc chú trong trong công tấc này bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những
hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn
được xem mô nh cỏ ưu thế giúp s đông giáo vĩÊn được
tiếp cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX
giáo viên quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi
nhằm nâng cao chất lương hiệu quả cửa công tác BDTX giáo
vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn
môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
- Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo
cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
- Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo
dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
- Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của
giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch
thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong
đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 2 do các quan quân giáo dục
các cẩp chỉ đạo thục hiện nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn
lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục
cửa minh.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc
gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương
3 đã đuợc sác định thể hiện duỏi nh thúc c module bồi
dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng
phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo cán bộ quân sờ giáo
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) - Người đăng: cole201414
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) 9 10 809