Ktl-icon-tai-lieu

Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word)

Được đăng lên bởi cole201414
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN THANH
BÌNH

MODULE
THCS 4
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG
HỌC Cơ sở CA BIÊT

99

Dy A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Lứa tuổi HS THCS là lứa tuổi khủng hoảng tnongsụ phát triển
tâm lí, chính vì vậy mà so với HS ù bậc Tiểu học, lúa tuổi này
dế xuất hiện những HS khỏ giáo dục. Mâu thuẫn trong chính sụ
phát triển tâm lí ù lúa tuổi này, cùng với thiếu sụ giúp đỡ, ho trợ
kịp thời cửa người lớn do thiếu hiểu biết đặc điểm và những khỏ
khăn cửa các em mà một sổ em đã không vượt qua được giai
đoạn này một cách tích cục, hình thành những thái độ, hành vĩ
không phù hợp.
Những HS cỏ những thái độ, hành vĩ không phù hợp với giá trị,
nội quy, truyền thong của tập thể, không thục hiện tròn bổn
phận và trách nhiệm cửa người HS, hoặc thiếu vàn hoá, đạo đúc
trong quan hệ úng xủ với mọi người, đồng thời không cỏ động
cơ học nÊn kết quả học tập yếu, kém... được lặp lai thưững
xuyén và trô thành hệ thong đuợc coi là cá biệt.
Trách nhiệm cửa GD nòi chung và GV nòi riêng là không được
để tồn tại những HS cỏ hành vĩ chua phù hợp với bổn phận,
trách nhiệm công dân, chua phù hợp với giá trị xã hội, với
những quy định chung cửa nhà trường, lớp học, cộng đồng. Bời
vì GD khác với các ngành sản xuất là không cho phép tạo ra
những phế phẩm vỂ nhân cách - không mang lại hạnh phúc cho
cuộc đời các em, mà còn cỏ hại cho xã hội. Hơn nữa, nếu trong
lớp để tồn tại những HS cá biệt, luôn cỏ những hành vĩ tìÊu cục,
không phù hợp thì sẽ ảnh hường đến tập thể, những thành vĩÊn
khác. Trong thục tế nhiỂu GV cảm thấy lất khỏ khăn, cỏ khi là
bất lục khi trong lớp cỏ HS cá biệt. Vì vậy, GV cần cỏ những kỉ
năng giúp những em này' điỂu chỉnh, thay đổi nìỂm tin, thái độ,
hành vĩ cửa minh để các em cỏ tương lai tổt đẹp hơn.
Một trong những tư tuông chú yếu trong diiến lược phát triển
giáo dục thế kỉ XXI cửa UNESCO là GV phải được đầo tạo để
trờ thành những nhà giáo dục hơn là những chuyên gia truyền
đạt kiến thúc. Tư tương đỏ nhấn mạnh người GV phổ thông
trong thời đại mới phải biết phát triển ù người học ý thúc vỂ các

giá trị đạo đúc, tinh thần, thám mĩ, tạo nên bản sấc vàn hoá
truyỂn thổng riÊng cửa tùng dân tộc. GV hơn ai hết phẳi là nhà
GD, bằng chính nhân cách của mình tác động tích cục đến sụ
hình thành và phát triển nhân cách cửa HS.
Nguửi GV trong nỂn giáo dục hiện đại cần phẳĩ là nguửi phát
triển cảm xủc, thái độ, hành vĩ cửa HS, biết khơi gợi nhu cầu,
húng thu, cửa người học; là nguửi giúp cho HS biết cách học, cách
tụ rèn luyén cả về phẩm chất và năng lục cá nhân, hương tủi mục
đích hình thành những ...
99
NGUYỄN THANH
BÌNH
GIÁO DC HC SINH TRUNG
HC Cơ s CA BIÊT
MODULE
THCS
4
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) - Người đăng: cole201414
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Module thcs . Bồi dưỡng thường xuyên (file word) 9 10 679