Ktl-icon-tai-lieu

Module thcs23

Được đăng lên bởi dongvandamsvdt
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHA GIẤO VẢ CẤN BỘ QUAN Ư CƠ SỞ GIẤO DỤC
TRẮN THỊ TUYẾT OANH

TÀI UỆU BỔI DưữNG PHÁI IRlỂN NĂNG Lực NGHÊ NGHIỆP
GIÁO VIÊN

TĂNGCllttNGNĂNGLựcKỂMTRAVÀDÁNHGIÁKÉT QUẢHỌCTẬPCỦA
HỌCSMH
Module THCS 23:
Kiểm tra, ũánh giá kết quả học tập của học sinh
■ Module THCS 24:
Kĩ thuật kiểm tra, ũánh giá trong dạy học
■

(Dành cho giáo viên trung học cơ sô)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT
NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC
SƯPHAM

Bản quyền thuôcBỘ Gião dụcvàĐào tạo - Cục Nhã giáũ vã Cấn bộ
quânlícơs&giáũ dục.
Cấm sao chÉp duói mọ ihình thức.
MỤC LỤC ■ ■
Trang
LỜíGíớí THIỆU....................................................................................5
Module THCS 23: KIEM TRA, ĐÁIMH GIÁ KET QUA
HỌC
TẬP CỦA HỌC SIIMH
7
A. GIỚI THIỆU TổNG QUAN...........................................................8
B. MỤC TIÉU.....................................................................................8
c. NỘI DUNG.....................................................................................9
IMỘi dung 1. IM hững vấn đê oơ bản vê kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập
của học sinh.................................................................9
Hoạt động 1 : Phãn biệt một số khái niệm về kiểm tra, đánh giá
kết quả học tặp của học sinh.....................................9
Hoạt động 2: xác định mục đích, chức nâng của kiểm tra, đánh
giá
kết quả học tặp........................................................11
Hoạt động 3: Thực hiện các bưỏc cũ bân trong kiểm tra, đánh
giá
kết quả học tặp của học sinh...................................16
Hoạt động 4: xác định các yêu cáu đổi với kiểm tra, đánh giá
kết quả học tặp vả tìm hiểu xu hướng đổi mới kiểm
tra,
đánh giá kết quâ học tặp hiện...............................nay
18
IMỘi dung 2. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập
của học sinh...............................................................24
Hoạt động 1 : xác định ưu điểm vả hạn chế của từng phương
pháp kiểm tra,
đánh giá kết quâ học tặp của học Einh ỏ trưòng
THCS......................................................................24
Hoạt động 2: xác định các yêu cáu khi sử dụng các phương
pháp kiểm tra,
đánh giá kết quâ học tặp phù hợp với các mục tiêu
học tặp. ...30 Hoạt động 3 : Thực hành lựa chọn vả sử dụng các
phương pháp kiểm tra,
đánh giá kết quâ học tặp ỏ rnõn.................học cụ thể
38
2

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................40
Module THCS 24: KĨ TH UẬT KIEM TRA, ĐÁIMH GIÁ
TRONG DẠV HỌC...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
CỤC NHA GIẤO VẢ CẤN BỘ QUAN Ư SỞ GIẤO DỤC
TRN TH TUYT OANH
TÀI UU BỔI DưNG PHÁI IRlN NĂNG Lc NGHÊ NGHIP
GIÁO VIÊN
TĂNG CllttNG NĂNG Lc KM TRA VÀ DÁNH GIÁ KÉT QU HC TP CA
HC SMH
Module THCS 23:
Kiểm tra, ũánh giá kết quả học tập của học sinh
Module THCS 24:
Kĩ thuật kiểm tra, ũánh giá trong dạy học
(Dành cho giáo viên trung học cơ sô)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT
NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC
SƯPHAM
Module thcs23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module thcs23 - Người đăng: dongvandamsvdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Module thcs23 9 10 510