Ktl-icon-tai-lieu

Module2

Được đăng lên bởi c2bacly
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN KẾ HÀO

MODULE THCS

2
®Æc ®iÓm häc tËp
cña häc sinh
trung häc c¬ së

GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁ BIỆT

|

51

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
HS THCS có “M c tiêu kép” nh Lu t Giáo d c quy nh “Giáo d c
trung h c c s nh m giúp HS c ng c và phát tri n nh ng k t qu c a
giáo d c ti u h c có h c v n ph thông trình c s và nh ng hi u
bi t ban u v k thu t và h ng nghi p ti p t c h c THPT trung c p
h c ngh ho c i vào cu c s ng lao ng” (m c 3, i u 27).
— Ho t ng h c c a HS THCS là ho t ng c b n b t u phát tri n ti p
c n trình lí thuy t lí thuy t g n v i th c hành — “H c i ôi v i hành”
theo m c tiêu giáo d c toàn di n. K t thúc c p THCS HS có c hành
trang c n thi t chu n b tr thành m t công dân bình th ng trong xã
h i hi n i.
— Module này góp ph n g i m giúp GV t h c t b i d ng có kh
n ng hi u bi t thêm v lí lu n và v n d ng vào th c ti n d y h c THCS.
:

;

,

,

,

,

B. MỤC TIÊU

Sau khi tham gia b i d ng HV có c nh n th c k n ng và thái :
— N m c c i m c a ho t ng d y và ho t ng h c THCS.
— Có k n ng v n d ng nh ng hi u bi t v chuyên môn nghi p v
i
m i n i dung và ph ng pháp d y h c THCS.
— Có ý th c h n trong vi c gi gìn o c ngh nghi p, nâng cao tinh
th n trách nhi m, lòng yêu ngh và tình c m yêu quý, tôn tr ng HS — th
h t ng lai c a t n c.
,

,

,

52

|

MODULE THCS 3

C. NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động học của học sinh trung học cơ sở
D a vào hi u bi t và kinh nghi m d y h c c a b n thân, b n hãy vi t ra
suy ngh c a mình v :
* c i m tâm, sinh lí c a HS THCS:

* Ho t ng ch

*

o c a HS THCS:

c i m ho t ng c a HS THCS:

GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁ BIỆT

|

53

* T ch c ho t ng cho HS THCS:

* T ch c ho t ng GD cho HS THCS:

B n hãy i chi u nh ng n i dung v a vi t ra v i nh ng thông tin d i
ây và t hoàn thi n nh ng n i dung ã vi t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh trung học cơ sở

* V th ch t:
HS THCS có tu i i t 11 n 15 tu i, tu i có bi n ng l n và có ý
ngh a c bi t c a i ng i v i m t s c i m sau:

54

|

MODULE THCS 3

— C th phát tri n tuy ch a th t hoàn thi n nh ng các em ã có s c l c
khá m nh m (t xa x a ã có câu: “gái m i b y b gãy s ng trâu”).
— Tu i d y thì (bi u hi n nam tính và n tính).
— Ho t ng giao ti p là ho t ng ch o, tr c h t là v i HS cùng l a.
Qua ó hình thành tình b n c a tu i thi u niên (tình b n c a HS các l p
u c p th ng là tình b n cùng gi i n các l p cu i c p xu t hi n tình
b n khác gi i; có ho t ng h c (h c — hành) là ho t ng c b n.
— Tu i v thành niên: HS THCS có tu i t 11 n 16, cá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module2 - Người đăng: c2bacly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Module2 9 10 303