Ktl-icon-tai-lieu

Module3

Được đăng lên bởi c2bacly
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN THANH BÌNH

MODULE THcs

3
Gi¸o dôc häc sinh
trung häc c¬ së
c¸ biÖt

GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁ BIỆT

|

99

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
L a tu i HS THCS là l a tu i kh ng ho ng trong s phát tri n tâm lí, chính
vì v y mà so v i HS b c Ti u h c, l a tu i này d xu t hi n nh ng HS
khó giáo d c. Mâu thu n trong chính s phát tri n tâm lí l a tu i này,
cùng v i thi u s giúp , h tr k p th i c a ng i l n do thi u hi u bi t
c i m và nh ng khó kh n c a các em mà m t s em ã không v t
qua c giai o n này m t cách tích c c, hình thành nh ng thái ,
hành vi không phù h p.
Nh ng HS có nh ng thái , hành vi không phù h p v i giá tr , n i quy,
truy n th ng c a t p th , không th c hi n tròn b n ph n và trách nhi m
c a ng i HS, ho c thi u v n hoá, o c trong quan h ng x v i
m i ng i, ng th i không có ng c h c nên k t qu h c t p y u,
kém… c l p l i th ng xuyên và tr thành h th ng c coi là cá bi t.
Trách nhi m c a GD nói chung và GV nói riêng là không c t n t i
nh ng HS có hành vi ch a phù h p v i b n ph n, trách nhi m công dân,
ch a phù h p v i giá tr xã h i, v i nh ng quy nh chung c a nhà
tr ng, l p h c, c ng ng. B i vì GD khác v i các ngành s n xu t là
không cho phép t o ra nh ng ph ph m v nhân cách — không mang l i
h nh phúc cho cu c i các em, mà còn có h i cho xã h i. H n n a, n u
trong l p t n t i nh ng HS cá bi t, luôn có nh ng hành vi tiêu c c,
không phù h p thì s nh h ng n t p th , nh ng thành viên khác.
Trong th c t nhi u GV c m th y r t khó kh n, có khi là b t l c khi trong
l p có HS cá bi t. Vì v y, GV c n có nh ng k n ng giúp nh ng em này
i u ch nh, thay i ni m tin, thái , hành vi c a mình các em có
t ng lai t t p h n.
M t trong nh ng t t ng ch y u trong chi n l c phát tri n giáo d c th
k XXI c a UNESCO là GV ph i c ào t o tr thành nh ng nhà giáo
d c h n là nh ng chuyên gia truy n t ki n th c. T t ng ó nh n
m nh ng i GV ph thông trong th i i m i ph i bi t phát tri n ng i
h c ý th c v các giá tr o c, tinh th n, th m m , t o nên b n s c v n
hoá truy n th ng riêng c a t ng dân t c. GV h n ai h t ph i là nhà GD,
b ng chính nhân cách c a mình tác ng tích c c n s hình thành và
phát tri n nhân cách c a HS.
100 | MODULE THCS 3

—
—
—
—
—
—

Ng i GV trong n n giáo d c hi n i c n ph i là ng i phát tri n c m
xúc, thái , hành vi c a HS, bi t kh i g i nhu c u, h ng thú, c a ng i
h c; là ng i giúp cho HS bi t cách h c, cách t rèn luy n c v ph m
ch t và n ng l c cá nhân, h ng t i m c ích hình thành nh ng nhân
cách phù h p, áp ng nh ng yêu c u c a xã h i. GV gi i là n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module3 - Người đăng: c2bacly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Module3 9 10 398