Ktl-icon-tai-lieu

modun 19

Được đăng lên bởi Diemhang Nguyen
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẦN KIÊU
HƯƠNG

MODULE THCS 19

DẠY HỌC
VỚI CÔNG NGHÊ THÔNG

1
9

TIN

121

□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Đổi mới PPDH là một yêu cầu thiết yếu đặt ra cho ngành Giáo dục
cửa tất cả các nước trÊn thế giới, với sụ phát triển như vũ bão cửa
CNTT và khả năng phổ biến thông tin ngày càng đa dạng, đơn giản,
nhanh chỏng và rất hiệu quậ, hoạt động dạy học phải cỏ những đổi
mới vỂ phuơng pháp để thích úng đuợc với điỂu kiện công nghệ
mói và tận dụng được những thành tựu của công nghé trong các
hoạt động dạy học. Thục tế cho thấy, CNTT đã xăm nhâp ngày
càng sâu vào hoạt động giảng dạy trong nhà truửng và góp phần
quan trọng trong việc đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá, qua đỏ
mủ rộng khả năng truyỂn đạt và lĩnh hội tri thúc với chất lượng cao,
tổc độ nhanh.
Đổi với giáo dục Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc đổi
mới chương trình, SGK, các trường phổ thông đã được tàng cường
trang bị phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, trong đỏ cỏ máy vĩ
tính, 1X1% chiếu tạo điỂu kiện cho GV úng dụng CNTT trong các
hoạt động chuyên môn cửa mình như soạn giáo án, trình chiếu trên
lớp, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhìÊn, để việc úng dung CNTT trong
dạy học đạt hiệu quả cao, GV cần được trang bị một cách bài bản
và cỏ hệ thổng những kiến thúc cần thiết để biến CNTT thành một
công cụ ho trợ đắc lục cho hoạt động chuyên môn cửa mình.
Khi úng dung CNTT vào hoạt động giảng dạy, các thày', cô cỏ thể
nhận thấy hiệu quả trơ giúp cửa CNTT đổi với quá trình dạy học,
như:
- Khả năng biểu diầĩ ứiởng từi: Máy tính cỏ thể cung cáp thông tin
dưới dạng vàn bản, đồ thị, hình ảnh, âm thanh...
- Khả năng mô hình hoả cảc ẩổi ũỉạng: Đây là ưu thế mạnh cửa
CNTT so với các phuơng tiện, thiết bị dạy học khác. Mấy vĩ tính cỏ
thể mô hình hoá các đổi tương, các quá trình diễn biến cửa sụ vật
hiện tương mà các mô hình thông thường không thể hiện truyền tải
được, ví dụ như quá trình động đất núi lủa, chuyển động cửa các
hành tinh trong Hệ Mặt Trời, phân úng hạt nhân, chuyển động cửa
các electron xung quanh hạt nhân... Tĩnh năng này giúp cho việc
truyỂn tải kiến thúc đến HS đạt hiệu quả cao hon.
- Khả năng ỉuu trữ và khai thảc thởng tm: với bộ nhớ cỏ dung
lượng lớn, máy vĩ tính cỏ thể trú thành một kho lưu trữ khổng lồ và

dế tìm kiếm, tra cứu... GV cỏ thể thành lập các ngân hàng dữ liệu,
học liệu phục vụ

hoạt động giảng dạy. Máy vĩ tính còn cỏ thể kết nổi Internet, là
điỂu kiện thuận lợi để GV, HS chia SẾ và khai thác thông tin.
Trong quá trình sây dụng module này, tác giả đã cập nhât thêm
nhiều nội dung d...
121
1
9
TRẦN KIÊU
HƯƠNG
MODULE THCS 19
DẠY HỌC
VỚI CÔNG NGHÊ THÔNG TIN
modun 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
modun 19 - Người đăng: Diemhang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
modun 19 9 10 204