Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi ngachinh83
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HOÁ HỌC
I. Nội dung thi
- Tất cả các kiến thức trong chương trình trung học phổ thông
- Các phép tính được sử dụng:
1. Phép tính cộng, trừ, nhân, chia thông thường
2. Phép tính hàm lượng phần trăm
3. Phép tính cộng trừ các phân số
4. Phép tính bình phương, số mũ, khai căn
5. Phép tính logarit (log; ln) và đối logarit
6. Giải phương trình bậc nhất một ẩn
7. Phép tính các hàm số lượng giác sin, cos, tg, cotg
8. Giải hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn
9. Giải hệ ba phương trình bậc nhất một ẩn
10. Giải phương trình bậc hai một ẩn
11. Giải phương trình bậc ba một ẩn
12. Các phép tính về vi phân, tích phân, đạo hàm
II. Cấu trúc bản đề thi
Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải về nội dung hóa học
Phần thứ hai: HS trình bày cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình và
tính toán
Phần thứ ba: HS trình bày kết quả
III. Hướng dẫn cách làm bài và tính điểm
Để giải một bài toán Hoá học, thí sinh phải ghi tương ứng tóm tắt lời giải về nội
dung hóa học, cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình và tính toán kết quả vào
các phần tương ứng có sẵn trong bản đề thi.
Mỗi bài toán được chấm điểm theo thang điểm 5. Điểm của một bài toán bằng tổng
điểm của 3 phần trên.
Điểm của bài thi là tổng điểm thí sinh làm được (không vi phạm qui chế thi) của 10
bài toán trong bài thi.
IV. Ví dụ đề bài toán và cách trình bày bài giải
Ví dụ 1:
Hai nguyên tố hóa học X và Y ở điều kiện thường đều là chất rắn. Số mol của X có
trong 8,4 gam X nhiều hơn so với số mol của Y có trong 6,4 gam Y là 0,15 mol. Biết khối
lượng mol nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng mol nguyên từ của Y là 8 gam. Xác định
ký hiệu hóa học của X và Y?
Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải về hóa học
187

Kí hiệu khối lượng mol nguyên tử của X và Y là x và y
So sánh số mol:
nA =

6,4
8,4
8,4 6,4
; nB =
ta có phương trình
= 0,15
y
y
x
x

Theo giả thiết: x + 8 = y
Ghép hai phương trình cho: 0,15x2 - 0,8x - 67,2 = 0
Phần thứ hai: HS trình bày cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình
Bấm MODE hai lần → màn hình máy tính hiện lên EQN
1
Bấm nút số 1 → màn hình máy tính hiện lên Unknowns
2

3

Bấm nút chuyển sang phải → màn hình máy tính hiện lên Degree?
2

3

Bấm 2 (để chọn PT bậc 2) → màn hình máy tính hiện a? thì bấm 0,15
Bấm = ⇒ màn hình máy tính hiện b ? thì bấm (-) 0,8
Bấm = ⇒ màn hình máy tính hiện c ? thì bấm (-) 67,2
Bấm = ⇒ màn hình máy tính hiện x1 = 24
Bấm = ⇒ màn hình máy tính hiện x2 = - 18,6666...…
Phần thứ ba: HS trình bày kết quả
Theo điều kiện hóa học: x > 0 nên chỉ chọn x = x1 = 24 → ...
MÔN HOÁ HỌC
I. Nội dung thi
- Tất cả các kiến thức trong chương trình trung học phổ thông
- Các phép tính được sử dụng:
1. Phép tính cộng, trừ, nhân, chia thông thường
2. Phép tính hàm lượng phần trăm
3. Phép tính cộng trừ các phân số
4. Phép tính bình phương, số mũ, khai căn
5. Phép tính logarit (log; ln) và đối logarit
6. Giải phương trình bậc nhất một ẩn
7. Phép tính các hàm số lượng giác sin, cos, tg, cotg
8. Giải hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn
9. Giải hệ ba phương trình bậc nhất một ẩn
10. Giải phương trình bậc hai một ẩn
11. Giải phương trình bậc ba một ẩn
12. Các phép tính về vi phân, tích phân, đạo hàm
II. Cấu trúc bản đề thi
Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải về nội dung hóa học
Phần thứ hai: HS trình bày cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình
tính toán
Phần thứ ba: HS trình bày kết quả
III. Hướng dẫn cách làm bài và tính điểm
Để giải một bài toán Hoá học, t sinh phải ghi tương ứng tóm tắt lời giải về nội
dung hóa học, cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình và tính toán kết quả vào
các phần tương ứng có sẵn trong bản đề thi.
Mỗi bài toán được chấm điểm theo thang điểm 5. Điểm của một bài toán bằng tổng
điểm của 3 phần trên.
Điểm của bài thi tổng điểm thí sinh làm được (không vi phạm qui chế thi) của 10
bài toán trong bài thi.
IV. Ví dụ đề bài toán và cách trình bày bài giải
Ví dụ 1:
Hai nguyên thóa học X Y điều kiện thường đều là chất rắn. Số mol của X
trong 8,4 gam X nhiều hơn so với số mol của Y có trong 6,4 gam Y là 0,15 mol. Biết khối
lượng mol nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng mol nguyên từ của Y là 8 gam. Xác định
ký hiệu hóa học của X và Y?
Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải về hóa học

MÔN HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HOÁ HỌC - Người đăng: ngachinh83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
MÔN HOÁ HỌC 9 10 292