Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ

Được đăng lên bởi Ngoc Bich Vo
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ
BÀI 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ ĐẾN 2020
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm
của các cấp, các ngành và toàn xã hội, dạy nghề đã được phục hồi và phát triển. Dạy
nghề gắn kết chặt chẽ với sản xuất và tạo việc làm (trong nước và xuất khẩu lao
động), xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng lao động, bước đầu đáp ứng được
yêu cầu của thị trường lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu
kinh tế.
I. Tổng quan về công tác dạy nghề
1. Về văn bản pháp luật và chính sách dạy nghề
Đã hình thành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tương đối đồng bộ và
thống nhất tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động dạy nghề, gồồ̀m: Luật Giáo
dục 2005, Luật Dạy nghề, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Bộ
Luật Lao động và 161 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn
thực hiện hầu hết những lĩnh vực quan trọng, cần thiết để triển khai Luật Dạy nghề,
như: các quy định về phân cấp quản lý nhà nước về dạy nghề, phát triển mạng lưới cơ
sở dạy nghề, các điều kiện, thủ tục thành lập cơ sở dạy nghề, các quy định về xây
dựng chương trình dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề,
tuyển sinh học nghề, tổ chức thi, kiểm tra, cấp văn bằng chứng chỉ, còng như các quy
định về bảo đảm chất lượng dạy nghề, kiểm soát chất lượng dạy nghề.
2. Về hệ thống và mạng lưới cơ sở dạy nghề
Thực hiện Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010,
Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng
nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến
năm 2020” và các văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội,
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng
lưới cơ sở dạy nghề.
Đến nay đã hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành trong hệ thống
giáo dục quốc dân, gồm:
- Dạy nghề chính quy với 3 cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao
đẳng nghề) và dạy nghề thường xuyên thay thế cho dạy nghề trước đây chỉ bao gồm
dạy nghề ngắn hạn và dài hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho phát triển kinh
tế - xã hội.

1

- Dạy nghề trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng về nhân lực có tay nghề cao...
MÔN H C
NG TÁC ĐÀO T O NGH
BÀI 1
T NG QUAN V NG TÁC D Y NGH VÀ Đ NH H NG ƯỚ
Đ I M I, PHÁT TRI N D Y NGH Đ N 2020

 !"#$%&'()#)* +,! -./&'
(01234!"!&!56!"175
)$8")9:5*5)$;)<) =)*
'><?@5)$9 <'-%?5)$!
12.


#AB  5C2D)B),;$!
B&5  5E)-)(F&)$%&'(,GH ICJ
%+KLLMIC/&'(ICN)O;O$B)(ICJ%+P$
ICI)$!QRQ!;' &  5C')?2!%S
<25T!U<2)--1IC/&'(
H')?!(  5E!(%&'( -&5
V%&'()(1+5C V%&'(')?!("'
%A%&'()&;,%W!>;$5E%&'(
'-U(O=1- !;X=FY'
)?!(;)5*%&'(1-5*%&'(.
!"#$%&'(
Z'2)?B[\]KLLK]Z^'QQ][]KLLK
_D  >%''&&5@%&'()&KLLK^KLQL
Z'2)?BL`]KLLR]Z^PIPab'LK]QL]KLLRP$VP$I)$
^;!a#$ >%'cZ'& -&5@)d
(@ (%&'()2KLQL!)?)2
KLKLe!!;%S;$O=D?^"#$
F B$)#"'%!'&&
5V%&'(.
2')#AB)&1fCB
%+B%,H
^/&'(D'!gA)$6((
)d(8!%&'(@"'>'2%&'()'F;,
%&'(0&!%&) =<51fC -1
2^"#$.
Q
MÔN HỌC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ - Người đăng: Ngoc Bich Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
MÔN HỌC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ 9 10 12