Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM

Đề tài: Nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập (1995 đến nay)
Yêu cầu: Nghiên cứu dưới góc độ đường lối, chủ trương của Đảng

1 
 

MỤC LỤC
I-

Hoàn cảnh lịch sử................................................................................................................................ 3
1.

Tình hình nước ta trong thập niên 90 của thế kỷ XX .................................................................. 3

2.

Tình hình thế giới............................................................................................................................ 5

3.

Tác động của bối cảnh lịch sử đến sự phát triển văn hóa ở nước ta .......................................... 7

4.

Xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn này .................................................................. 9

II-

Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa Đảng trong thời kỳ đổi mới ............................... 10

1.

Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa ........................................... 10

2.

Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng, phát triển nền văn hóa ................................. 12
a. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội........................................................................................................................... 12
b.

nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.......... 16
Chủ trương và đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc ............................................................................................................................................ 17
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc..................................................................... 24

c. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc
Việt Nam............................................................................................................................................. 28
d. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự phát triển chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong
đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng ........................................................................................ 29
e.

Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu ....... 29

f. Văn hóa là một mặt...
1
BÀI TIU LUN
MÔN HC: ĐƯỜNG LI CÁCH MNG CA ĐẢNG CNG
SN VIT NAM
Đề tài: Nn văn hóa Vit Nam thi k hi nhp (1995 đến nay)
Yêu cu: Nghiên cu dưới góc độ đường li, ch trương ca Đảng
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 832