Ktl-icon-tai-lieu

Môn Lịch sử 7

Được đăng lên bởi pepegvcn4
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Liêng Trang
Tuần 15
Tiết 30

Giáo Viên: Đỗ Thị Hoa
Ngày Soạn: 28– 11 – 2011
Ngày Dạy: 01– 12– 2011

BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV ( Tiết 2 )
II/ NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1/ Kiến thức : Giúp học sinh :
- Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hòan cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, đói kém -> cần
thiết.
- Sau khi lên ngôi, Hồ Qúy Ly cho thi hành nhiều biện pháp cải cách để chấn chỉnh đất nước.
- Mặt tích cực và hạn chế cơ bản của cải cách Hồ Qúy Ly.
2/ Tư tưởng.
- Có thái độ đúng đắn về nhân vật Hồ Qúy Ly : Một người yêu nước, có tư tưởng cải cách để
đưa đất nước thóat khỏi khủng hỏang lúc bấy giờ.
3/ Kỹ năng.
- Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử : Hồ Quý Ly
II/ CHUẨN Bị:
1/ Giáo viên:
- Một số tư liệu có lien quan đến Hồ Quý Ly
- Ảnh di tích thành nhà Hồ phóng to
2/ Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Vở bài soạn
- Vở bài học
III .TIẾN TRÌNH :

1/ Kiểm tra bài cũ.
- Trình bày tình hình kinh tế nước ta nửa sau thế kỷ XIV ?
- Tình hình xã hội nước ta nửa sau thế kỷ XIV như thế nào ? Kể tên và địa bàn họat động của
các cuộc khởi nghĩa của nông dân – nô tì trong thời gian này ?
2/Giới thiệu bài mới Ở bài trước chúng ta đã biết được, vào cuối thế kỷ XIV, nhà trần bị suy
yếu , đất nước gặp nhiều khó khăn . Vậy, nhà Hồ được thành lập trong hòan cảnh nào ? Hồ
Qúy Ly đã tiến hành cải cách ra sao ? -> Bài hôm nay.
3/ Bài mới.
Họat động của thầy và trò
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhà Hồ thành lập II/ Nhà Hồ và cải cách của Hồ Qúy Ly
( 1400)
1.Nhà Hồ thành lập ( 1400 )
* Giáo viên cho học sinh nhắc lại các cuộc khởi
nghĩa của nông dân và nô tì cuối thế kỷ XIV.
- Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần suy yếu.

Giáo Án Lịch sử lớp 7
2012

Năm Học: 2011-

Trường THCS Liêng Trang

Giáo Viên: Đỗ Thị Hoa

- Các cuộc khởi nghĩa trên đã dẫn đến điều gì ?
( Nhà Trần đã quá suy yếu, không còn đủ sức để - Năm 1400, Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần
giữ vai trò lãnh đạo -> xuất hiện nhân vật Hồ -> Lập ra nhà Hồ , đổi niên hiệu là Đại Ngu.
Qúy Ly ?
- Học sinh đọc phần chữ in nghiêng Sgk trang 77
-> Nhà Hồ được thành lập trong hòan cảnh nào ?
( Giáo viên giảng thêm về nhân vật Hồ Qúy Ly )
- Theo em, Hồ Qúy Ly lên ngôi trong hòan cảnh
đất nước ta như thế nào ? ( Khủng hỏang trên
nhiều mặt của kinh tế, xã hội ) -> Phải tiến hành
cải cách -> chuyển ý qua mục 2
Hoạt động 2: Tìm hiểu những biện pháp cải 2.Những biện pháp cải cách của Hồ Qúy
cách của Hồ Qúy Ly.
Ly.
a.Về chính trị
- Em hãy cho biết, Hồ quý Ly đã tiến hành cải - Cải tổ hàng ngũ võ qu...
Trường THCS Liêng Trang Giáo Viên: Đỗ Thị Hoa
Tuần 15 Ngày Soạn: 28– 11 – 2011
Tiết 30 Ngày Dạy: 01– 12– 2011
BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV ( Tiết 2 )
II/ NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1/ Kiến thức : Giúp học sinh :
- Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hòan cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, đói kém -> cần
thiết.
- Sau khi lên ngôi, Hồ Qúy Ly cho thi hành nhiều biện pháp cải cách để chấn chỉnh đất nước.
- Mặt tích cực và hạn chế cơ bản của cải cách Hồ Qúy Ly.
2/ Tư tưởng.
- Có thái độ đúng đắn về nhân vật Hồ Qúy Ly : Một người yêu nước, có tư tưởng cải cách để
đưa đất nước thóat khỏi khủng hỏang lúc bấy giờ.
3/ Kỹ năng.
- Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử : Hồ Quý Ly
II/ CHUẨN Bị:
1/ Giáo viên:
- Một số tư liệu có lien quan đến Hồ Quý Ly
- Ảnh di tích thành nhà Hồ phóng to
2/ Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Vở bài soạn
- Vở bài học
III .TIẾN TRÌNH :
1/ Kiểm tra bài cũ.
- Trình bày tình hình kinh tế nước ta nửa sau thế kỷ XIV ?
- Tình hình xã hội nước ta nửa sau thế kỷ XIV như thế nào ? Kể tên và địa bàn họat động của
các cuộc khởi nghĩa của nông dân – nô tì trong thời gian này ?
2/ Giới thiệu bài mới Ở bài trước chúng ta đã biết được, vào cuối thế kỷ XIV, nhà trần bị suy
yếu , đất nước gặp nhiều khó khăn . Vậy, nhà Hồ được thành lập trong hòan cảnh nào ? Hồ
Qúy Ly đã tiến hành cải cách ra sao ? -> Bài hôm nay.
3/ Bài mới.
Họat động của thầy và trò Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhà Hồ thành lập
( 1400)
* Giáo viên cho học sinh nhắc lại các cuộc khởi
nghĩa của nông dân và nô tì cuối thế kỷ XIV.
II/ Nhà Hồ và cải cách của Hồ Qúy Ly
1.Nhà Hồ thành lập ( 1400 )
- Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần suy yếu.
Giáo Án Lịch sử lớp 7 Năm Học: 2011-
2012
Môn Lịch sử 7 - Trang 2
Môn Lịch sử 7 - Người đăng: pepegvcn4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Môn Lịch sử 7 9 10 871