Ktl-icon-tai-lieu

Môn nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi nhamtran2404-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2. Nhận thức về vai trò quan trọng của giáo dục gia đình và thời gian
chăm sóc con của cha mẹ học sinh bậc trung học
Nhận thức là cơ sở để hình thành thái độ và hành vi của con người. Do vậy,
khi nghiên cứu về giáo dục gia đình đối với học sinh bậc trung học, chúng tôi
nghiên cứu nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò của giáo dục gia đình đối với
sự phát triển nhân cách cho học sinh và thời gian cha mẹ dành chăm sóc con mỗi
ngày.
2.2.1. Nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò của giáo dục gia đình
trong sự phát triển nhân cách của con.
Để tìm hiểu sự đánh giá về mức độ quan trọng của giáo dục gia đình đối
với sự phát triển nhân cách của con, chúng tôi đã yêu cầu cha mẹ học sinh đánh
giá qua bốn mức độ: 1:hoàn toàn không quan trọng, 2: không quan trọng, 3:quan
trọng, 4: rất quan trọng . Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.1.
Bảng 2.1. Đánh giá của cha mẹ về mức độ quan trọng của giáo dục gia đình
đối với sự phát triển nhân cách của con
TT
1
2
3
4

Mức độ
Hoàn toàn không quan trọng
Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

SL
11
22
378
711

%
1,1
2,0
33,6
63,3

Kết quả bảng 2.1 cho thấy: gần 97,0% cha mẹ khẳng định giáo dục gia
đình có vai trò quan trọng và rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của
học sinh bậc trung học. trong đó 63,3% đánh giá ở mức độ “rất quan trọng”. Tuy
nhiên vẫn còn gần 3,1% cha mẹ cho rằng giáo dục gia đình không quan trọng đối
với sự phát triển nhân cách của trẻ, tỉ lệ này không lớn nhưng cũng đặt ra những
điều đáng được quan tâm trong nhận thức của cha mẹ về vai trò của giáo dục gia
đình.

So sánh nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò của giáo dục gia đình đối
với sự phát triển nhân cách của học sinh theo địa bàn cư trú, kết quả thể hiện ở
bảng 2. 2.
Bảng 2.2. Đánh giá về vai trò của giáo dục gia đình trong các nhóm cha
mẹ học sinh theo cấp học và đia bàn cư trú (%)
TT

Cấp học và địa
bàn

1
2
3

THCS nông thôn
THCS thành phố
THCS khu công
nghiệp
THPT nông thôn
THPT thành phố
THPT khu công
nghiệp

4
5
6

Hoàn toàn
không quan
trọng
4,5
0
0

Không
quan trọng

Quan trọng

Rất quan
trọng

3,9
1,0
2,4

36,1
27,2
43,8

55,5
71,8
53,8

0,5
0
1,2

1,8
0,7
2,1

23,4
22,9
42,4

74,3
76,4
54,3

P= 0,000
Kết quả bảng 2.2 cho thấy: cha mẹ học sinh THPT ở thành phố, THPT
nông thôn, THCS thành phố có sự thống nhất cao khi đánh giá vai trò quan trọng
của giáo dục gia đình đối với sự phát triển nhân cách của con với tỉ lệ đánh giá ở
mức độ “rất quan trọng” trên 71%, còn các nhóm khác, ý kiến đánh giá phân chia
với hai mức đ...
2.2. Nhận thức về vai trò quan trọng của giáo dục gia đình và thời gian
chăm sóc con của cha mẹ học sinh bậc trung học
Nhận thức là cơ sở để hình thành thái độ và hành vi của con người. Do vậy,
khi nghiên cứu về giáo dục gia đình đối với học sinh bậc trung học, chúng tôi
nghiên cứu nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò của giáo dục gia đình đối với
sự phát triển nhân cách cho học sinh thời gian cha mẹ dành chăm sóc con mỗi
ngày.
2.2.1. Nhận thức của cha mẹ học sinh về vai trò của giáo dục gia đình
trong sự phát triển nhân cách của con.
Để tìm hiểu sự đánh giá về mức độ quan trọng của giáo dục gia đình đối
với sự phát triển nhânch của con, chúng tôi đã yêu cầu cha m học sinh đánh
giá qua bốn mức độ: 1:hoàn toàn không quan trọng, 2: không quan trọng, 3:quan
trọng, 4: rất quan trọng . Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.1.
Bảng 2.1. Đánh giá của cha mẹ về mức độ quan trọng của giáo dục gia đình
đối với sự phát triển nhân cách của con
TT Mức độ SL %
1 Hoàn toàn không quan trọng 11 1,1
2 Không quan trọng 22 2,0
3 Quan trọng 378 33,6
4 Rất quan trọng 711 63,3
Kết quả bảng 2.1 cho thấy: gần 97,0% cha mẹ khẳng định giáo dục gia
đình vai trò quan trọng rất quan trọng đối với s phát triển nhân cách của
học sinh bậc trung học. trong đó 63,3% đánh giá mức độ “rất quan trọng”. Tuy
nhiên vẫn còn gần 3,1% cha mẹ cho rằng giáo dục gia đình không quan trọng đối
với s phát triển nhân cách của trẻ, tỉ lệ này không lớn nhưng cũng đặt ra những
điều đáng được quan tâm trong nhận thức của cha mẹ về vai trò của giáo dục gia
đình.
Môn nghiên cứu khoa học - Trang 2
Môn nghiên cứu khoa học - Người đăng: nhamtran2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Môn nghiên cứu khoa học 9 10 161