Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản lý nhà nước cho chuyên viên chính

Được đăng lên bởi tinhnv
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3459 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHUYÊN ĐỀ I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
I- Quan niệm chung về hệ thống chính trị:
Hệ thống chính trị theo nghĩa rộng là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời
sống xã hội với tư cách là một hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể chính trị, các quan điểm, quan
hệ chính trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực chính trị.
Theo nghĩa hẹp, hệ thống chính trị là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan
thực hiện chức năng chính trị trong xã hội như các đảng chính trị, các cơ quan nhà nước các tổ chức
chính trị-xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực chính trị.
Hệ thống chính trị xuất hiện gắn liền với sự xuất hiện của giai cấp nhà nước. Quan hệ sản xuất
đặc trưng cho một chế độ xã hội quy định bản chất và xu hướng vận động của hệ thống chính trị. Trong
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực chính trị, tự
mình định đoạt quyền chính trị của mình.
Điều căn bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản.
Bản chất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa biểu hiện trên những khía cạnh chủ yếu sau đây:
- Một là: Bản chất giai cấp của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa thể hiện bản chất giai cấp công
nhân, là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và của toàn xã
hội.
- Hai là: Bản chất dân chủ thể hiện trước hết ở việc giành chính quyền nhà nước về tay nhân dân
lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
- Ba là: Bản chất thống nhất, không đối kháng dựa trên cơ sở thống nhất những lợi ích căn bản
giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Bản chất dân chủ, thống nhất, không đối kháng được dần
hoàn thiện cùng với quá trình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa xét về mặt cơ cấu bao gồm: Đảng cộng sản, nhà nuớc, các tổ
chức chính trị-xã hội, hoạt động theo một cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản
lý của Nhà nước nhằm thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân.
II- Hệ thống chính trị ở Việt Nam
sau:

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm cấu thành thực hiện quyền lực chính trị

2.1- Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực
lượng lãnh đạo hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
2.2- Nhà ...
CHUYÊN ĐỀ I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
I- Quan niệm chung về hệ thống chính trị:
Hệ thống chính trị theo nghĩa rộng khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời
sống xã hội với tư cáchmột hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể chính trị, các quan điểm, quan
hệ chính trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực chính trị.
Theo nghĩa hẹp, hệ thống chính trị khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan
thực hiện chức năng chính trị trong hội như các đảng chính trị, các quan nhà nước các tổ chức
chính trị-xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực chính trị.
Hệ thống chính trị xuất hiện gắn liền với sự xuất hiện của giai cấp nhàớc. Quan hệ sản xuất
đặc trưng cho một chế độ hội quy định bản chất xu hướng vận động của hệ thống chính trị. Trong
chủ nghĩahội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực chính trị, t
mình định đoạt quyền chính trị của mình.
Điều căn bản nhất của hệ thống chính trị hội chủ nghĩa quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản.
Bản chất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa biểu hiện trên những khía cạnh chủ yếu sau đây:
- Một là: Bản chất giai cấp của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa thể hiện bản chất giai cấp công
nhân, là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và của toàn xã
hội.
- Hai là: Bản chất dân ch thể hiện trước hết ở việc giành chính quyền nhà nước về tay nhân dân
lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
- Ba là: Bản chất thống nhất, không đối kháng dựa trên sở thống nhất những lợi ích căn bản
giữa giai cấp công nhânnhân dân lao động. Bản chất dân chủ, thống nhất, không đối kháng được dần
hoàn thiện cùng với quá trình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa t về mặt cơ cấu bao gồm: Đảng cộng sản, nhà nuớc, các tổ
chức chính trị-xã hội, hoạt động theo một cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản
lý của Nhà nước nhằm thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân.
II- Hệ thống chính trị ở Việt Nam
Hệ thống chính trị hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm cấu thành thực hiện quyền lực chính trị
sau:
2.1- Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc, vừa bộ phận hợp thành, vừa lực
lượng lãnh đạo hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
2.2- Nhà ớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam là t chức trung tâm thực hiện quyền lực
chính trị, là trụ cột của hệ thống chính trị, bộ máy t chức quản lý kinh tế, văn hoá,hội. Thực hiện
chức năng đối nội và đối ngoại.
Vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật cần thấy rằng:
- Một là, toàn bộ hoạt động của cả hệ thống chính trị, kể cả sự lãnh đạo của Đảng cũng phải trong
khuôn khổ pháp luật hiện hành, chống mọi hành động lộng quyền coi thường pháp luật.
- Hai là: mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ giữa nhà nước nhân dân, lắng nghe tôn
trọng ý kiến của nhân n, chịu sự giám sát của nhân dân, quảnđất nước vì lợi ích của nhân dân, ch
không phải vì các cơ quan và công chức nhà nước.
- Ba là: Không sự đối lập giữa nâng cao vai trò lãnh đaọ của Đảng tăng cường hiệu lực
quản lý của nhà nước, mà phải bảo đảm sự thống nhất để m tăng sức mạnh. Tính hiệu lực và sức mạnh
của Nhà nước chính là thể hiện hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
1
Môn quản lý nhà nước cho chuyên viên chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn quản lý nhà nước cho chuyên viên chính - Người đăng: tinhnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Môn quản lý nhà nước cho chuyên viên chính 9 10 982