Ktl-icon-tai-lieu

môn toán

Được đăng lên bởi nguyenminhthang111996
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi 9 – 10 môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; (Khóa LTĐH 9 – 10, Đề số 31)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − (m + 2) x 2 có đồ thị ( Cm )
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho khi m = 1 .
b) Tìm m để đường thẳng d : y = −2m 2 cắt đồ thị ( Cm ) tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho
AB 2 + BC 2 + CA2 = 18

cos 3 x + 2 cos 2 x
+ 2 tan x = −3
cos x
 x 2 + 7 + −2 − x + −1 − 10 y = 8
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
( x, y ∈ R )
2
2
2
2
 x y − 4 y + 5 + x + 1 = y x + 1 − y − 4 y + 5
e
2 x ln x + x + 1
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
dx
x (1 + x ln x )
1
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D ,
AB = 2CD = 4a ; SA = a 3 ; SD = a . Tam giác ABC vuông tại C , mặt bên ( SAD ) vuông góc với mặt đáy

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình

( ABCD ) . Tính thể tích khối chóp

S . ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn y + z = x ( y 2 + z 2 ) .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

1

(1 + x )

2

+

1

(1 + y )

2

+

1

(1 + z )

2

+

4
(1 + x )(1 + y )(1 + z )

II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng d1 : x + 2 y − 3 = 0

d 2 : 2 x + y + 2 = 0 và d 3 : 3 x − 4 y + 11 = 0 . Viết phương trình đường tròn (T ) có tâm trên d1 , tiếp xúc với

d 2 và cắt d3 tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho AB = 2 .
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm
A ( 3; −2; −2 ) , B ( 0; −1; 2 ) , C ( 2;1;0 ) và mặt phẳng ( Q ) : x − y − z + 1 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng ( P ) đi

qua A , vuông góc với mặt phẳng ( Q ) và cách đều hai điểm B, C.
Câu 9.a (1,0 điểm). Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau
không lớn hơn 2503?

B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD . Điểm E (2;3) thuộc đoạn
thẳng BD , các điểm H (−2;3) và K (2; 4) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm E trên AB và AD .
Xác định toạ độ các đỉnh A, B, C , D của hình vuông ABCD .
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x −1 y −1 z −1
=
=
. Viết
1
1
−1

phương trình mặt phẳng (P) chứa đ...
Khóa hc Luyn thi 9 – 10 môn ToánThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề ti Moon.vn để đạt được kết qu cao nht trong k TSĐH 2014!
ĐỀ THI TH ĐẠI HC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; (Khóa LTĐH 9 – 10, Đề s 31)
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3 2
( 2)
y x m x
= + đồ th
(
)
m
C
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s đã cho khi
1
m
=
.
b)
Tìm m
để
đườ
ng th
ng
: 2
d y m
= − c
t
đồ
th
(
)
m
C
t
i 3
đ
i
m phân bi
t
, ,
A B C
sao cho
2 2 2
18
AB BC CA
+ + =
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
cos3 2cos2
2tan 3
cos
x x
x
x
+
+ = −
Câu 3 (1,0 đim)
. Gi
i h
ph
ươ
ng trình
2
2 2 2 2
7 2 1 10 8
( , )
4 5 1 1 4 5
x x y
x y R
x y y x y x y y
+ + + =
+ + + = + +
Câu 4 (1,0 đim)
. Tính tích phân
( )
1
2 ln 1
1 ln
e
x x x
I dx
x x x
+ +
=
+
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông ti
A
D
,
2 4
AB CD a
= =
;
3
SA a
= ;
SD a
=
. Tam giác
ABC
vuông ti
C
, mt bên
(
)
SAD
vuông góc vi mt đáy
(
)
ABCD
. Tính th tích khi chóp .
S ABCD
và khong cách gia hai đường thng
AD
SC
.
Câu 6 (1,0 đim). Cho
, ,
x y z
là các s
th
c d
ươ
ng th
a mãn
(
)
2 2
y z x y z
+ = + .
Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
( ) ( ) ( )
( )( )( )
2 2 2
1 1 1 4
1 1 1
1 1 1
P
x y z
x y z
= + + +
+ + +
+ + +
II. PHN RIÊNG ( 3,0 đim)
:
Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chương trình chun
Câu 7.a (1,0 đim)
. Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy
cho 3
đườ
ng th
ng
1
: 2 3 0
d x y
+ =
2
: 2 2 0
d x y
+ + =
và
3
:3 4 11 0
d x y
+ =
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng tròn
(
)
T
có tâm trên
1
d
, ti
ế
p xúc v
i
2
d
và c
t
3
d
t
i 2
đ
i
m phân bi
t
,
A B
sao cho
2
AB
=
.
Câu 8.a (1,0 đim)
. Trong không gian v
i h
to
độ
Oxyz cho ba
đ
i
m
(
)
3; 2; 2
A
,
(
)
0; 1;2
B
,
(
)
2;1;0
C
và m
t ph
ng
(
)
: 1 0
Q x y z
+ =
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình m
t ph
ng
(
)
P
đ
i
qua
A
, vuông góc v
i m
t ph
ng
(
)
Q
và cách
đề
u hai
đ
i
m B, C.
Câu 9.a (1,0 đim).
T
các ch
s
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 l
p
đượ
c bao nhiêu s
t
nhiên 4 ch
s
khác nhau
không
l
n h
ơ
n 2503?
B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim)
. Trong m
t ph
ng v
i h
to
độ
Oxy, cho hình vuông
ABCD
.
Đ
i
m
(2;3)
E thu
c
đ
o
n
th
ng
BD
, các
đ
i
m
( 2;3)
H
(2;4)
K l
n l
ượ
t hình chi
ế
u vuông góc c
a
đ
i
m
E
trên
AB
AD
.
Xác
đị
nh to
độ
các
đỉ
nh
, , ,
A B C D
c
a hình vuông
ABCD
.
Câu 8.b (1,0 đim)
. Trong không gian v
i h
to
độ
Oxyz, cho
đườ
ng th
ng
1 1 1
:
1 1 1
x y z
d
= =
. Vi
ế
t
ph
ươ
ng trình m
t ph
ng (P) ch
a
đườ
ng th
ng dc
t các tia Ox, Oy, Oz l
n l
ượ
t t
i các
đ
i
m t
i các
đ
i
m
A, B, C sao cho t
di
n OABC có th
tích b
ng 6.
Câu 9.b (1,0 đim)
. G
i
1 2
,
z z
là các nghi
m ph
c c
a ph
ươ
ng trình
2
2 3 4 0
z z
+ =
.
Hãy tính giá tr
bi
u th
c
2013 2013
1 2
A z z
= +
môn toán - Người đăng: nguyenminhthang111996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
môn toán 9 10 427