Ktl-icon-tai-lieu

môn văn thư lưu trữ

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐI - ĐẾN

Người trình bày:
TS. Nguyễn Lệ Nhung

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997

KHÁI NIỆM
 Quản

lý văn bản: là áp dụng các biện pháp
về nghiệp vụ nhằm giúp cho cơ quan/doanh
nghiệp và thủ trưởng cơ quan/lãnh đạo
doanh nghiệp nắm được thành phần, nội
dung và tình hình chuyển giao, tiếp nhận,
giải quyết văn bản, sử dụng và bảo quản văn
bản trong hoạt động hàng ngày của cơ quan

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

NỘI DUNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
 Quản

lý văn bản đến;
 Quản lý văn bản đi;
 Quản lý văn bản nội bộ;
 Quản lý văn bản mật

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

TỔ CHỨC GIẢI QUYẾT
VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN
 TỔ

CHỨC GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ VĂN
BẢN ĐẾN
Khái niệm văn bản đến: là các công văn, giấy
tờ, tài liệu do cơ quan cấp trên, các cơ
quan/đơn vị cấp dưới và các cơ quan, doanh
nghiệp khác gửi đến

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

NGUYÊN TẮC
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN

Mọi công văn, giấy tờ đến từ các nguồn khác
nhau đều phải đăng ký tập trung, thống nhất
tại văn thư cơ quan/ doanh nghiệp

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN










Bước 1. Tiếp nhận văn bản
Bước 2. Phân loại sơ bộ
Bước 3. Bóc bì văn bản
Bước 4. Đóng dấu đến, ghi số đến và ngày đến của VB
Bước 5. Đăng ký VB vào sổ đăng ký VB đến/cập nhật vào
phần mềm quản lý VB
Bước 6. Trình lãnh đạo xem xét, phân công g/quyết c/việc
Bước 7. Lưu VB đến
Bước 8. Chuyển giao VB cho người có tr/nhiệm giải quyết
Bước 9. Theo dõi việc g/quyết VB đến.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

Lưu ý khi giải quyết văn bản đến

-

-

Văn bản đến được phân sơ bộ thành 3 loại:
Loại không vào sổ: thư riêng, sách báo, các bản tin;
Loại cần bóc bì và vào sổ chi tiết: ngoài bì ghi tên
CQ/DN hoặc gửi thủ trưởng CQ/DN; ngoài bì ghi tên
các đơn vị chức năng trong CQ/DN.
Loại vào sổ nhưng không bóc bì: Loại gửi đích danh
thủ trưởng CQ/DN, đơn vị, thư bảo đảm, thư cá nhân.

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

Lưu ý khi giải quyết văn bản đến (tiếp
theo)
Loại văn bản cần giữ lại phong bì:
- Thư khiếu nại, tố cáo, nặc danh;
- Ngày nhận cách quá xa ngày gửi;
- Có dấu hoả tốc hẹn giờ trên phong bì.




Trách nhiệm kiểm tra và giải quyết văn bản đến:
Thủ trưởng CQ/DN và trưởng các đơn vị.

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

TỔ CHỨC GIẢI QUYẾT VÀ
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

 KHÁI

NIỆM VĂN BẢN ĐI
Là văn bản do CQ/DN ban hành và gửi cho
cơ quan cấp trên, đơn vị cấp dưới, các cơ
quan, doanh nghiệp khác

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0

NGUYÊN TẮC
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 Mọi

văn bản do CQ ban hành đều phải lấy
dấu;
 Mọi văn bản đi đều phải vào sổ đăng ký và
giữ bản lưu...
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐI - ĐẾN
Người trình bày:
TS. Nguyễn Lệ Nhung
môn văn thư lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn văn thư lưu trữ - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
môn văn thư lưu trữ 9 10 755