Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập môn Phương Pháp Tính

Được đăng lên bởi nguyenvanhien-12x3c
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính

Một số bài tập môn Phương
Pháp Tính
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Một số bài tập môn Phương Pháp Tính (2tc)
CÂU HỎI LOẠI 1 (LÝ THUYẾT - 10’)
1. Hãy mô tả phương pháp chia đôi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến.
Nêu sai số
2. Hãy mô tả phương pháp dây cung để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi
tuyến. Nêu sai số
3. Hãy mô tả phương pháp tiếp tuyến để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi
tuyến. Nêu sai số
4. Hãy mô tả phương pháp lặp đơn để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến.
Nêu điều kiện hội tụ và đánh giá sai số của phương pháp.
5. Hãy mô tả phương pháp hình thang để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số
của phương pháp.
6. Hãy mô tả phương pháp SimSon để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số của
phương pháp.
7. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
8. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss-Jordan để tìm nghiệm của hệ phương trình
tuyến tính.
9. Hãy trình bày phương pháp lặp Jacobi để tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình
tuyến tính.Nêu điều kiện hội tụ của phương pháp.

1/5

Một số bài tập môn Phương Pháp Tính

10. Hãy trình bày phương pháp nội suy Lagrange để tìm đa thức nội suy đI qua n+1
điểm cho trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.
11. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton với các khoảng chia đều để tìm đa
thức nội suy đi qua n+1 điểm cho trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.
12. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton với các khoảng chia không đều để
tìm đa thức nội suy đI qua n+1 điểm cho trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.

CÂU HỎI LOẠI 2 (20’)
1.Giải gần đúng phương trình: x-1/2sinx = 0,25 bằng phương pháp lặp qua 4 bước lặp.
Đánh giá sai số |x4-α | với khoảng phân ly nghiệm là [0; 1].
2. Dùng phương pháp chia đôi tính nghiệm gần đúng của phương trình: x3-x-1 qua 4
bước lặp. Đánh giá sai số |x4-α |
3. Dùng phương pháp dây cung tính nghiệm gần đúng của phương trình: x3-x-1 qua 4
bước lặp. Đánh giá sai số |x4-α |
4. Dùng phương pháp chia đôi tính gần đúng 5 qua 4 bước lặp. Đánh giá sai số |x4-5 |
5. Cho phương trình
a, Chứng minh rằng [n-4, n+4] là khoảng phân ly nghiệm
b, Dùng phương pháp lặp đơn tìm nghiệm gần đúng của phương trình trên với sai số
c, Dùng phương pháp lặp Newton tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau 4 bước
lặp với .
( n là số có hai chữ số tạo bởi hai chữ số có nghĩa đầu tiên của MSSV tính từ trái sang
phải )
6. Cho phương trình
Chứng minh rằng phương trình có nghiệm trên đo...
Một số bài tập môn Phương
Pháp Tính
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính (2tc)
CÂU HỎI LOẠI 1 (LÝ THUYẾT - 10’)
1. Hãy mô tả phương pháp chia đôi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến.
Nêu sai số
2. Hãy tả phương pháp dây cung để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi
tuyến. Nêu sai số
3. Hãy tả phương pháp tiếp tuyến để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi
tuyến. Nêu sai số
4. Hãy mô tả phương pháp lặp đơn để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến.
Nêu điều kiện hội tụ và đánh giá sai số của phương pháp.
5. Hãy tả phương pháp hình thang để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số
của phương pháp.
6. Hãy mô tả phương pháp SimSon để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số của
phương pháp.
7. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
8. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss-Jordan để tìm nghiệm của hệ phương trình
tuyến tính.
9. Hãy trình bày phương pháp lặp Jacobi để tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình
tuyến tính.Nêu điều kiện hội tụ của phương pháp.
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính
1/5
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính - Trang 2
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính - Người đăng: nguyenvanhien-12x3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số bài tập môn Phương Pháp Tính 9 10 965