Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU

Một số bài tập toán nâng cao
LỚP 9

1

CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU

2

PHẦN I: ĐỀ BÀI
1. Chứng minh ᄃ là số vô tỉ.
7
2. a) Chứng minh : (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2
+ b2)(c2 + d2)
b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki : (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2)
3. Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S = x2 + y2.
4. a) Cho a ≥ 0, b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng
ab
 ab thức Cauchy : ᄃ.
2
b) Cho a, b, c > 0. bc ca ab
 
abc
Chứng minh rằng : ᄃ
a
b
c
c) Cho a, b > 0 và 3a + 5b = 12. Tìm giá trị lớn nhất của tích P = ab.
5. Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M = a3 + b3.
6. Cho a3 + b3 = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N = a + b.
7. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh : a3 + b3 + abc ≥ ab(a + b + c)
8. Tìm liên hệ giữa các số a và b biết rằng : a  b  a  b
ᄃ
9. a) Chứng minh bất đẳng thức (a + 1)2 ≥ 4a
b) Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh : (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8
10. Chứng minh các bất đẳng thức :
a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2)
b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)
11. Tìm các giá trị của x sao cho :
a) | 2x – 3 | = | 1 – x |
b) x2 – 4x ≤ 5
c) 2x(2x – 1) ≤ 2x – 1.
12. Tìm các số a, b, c, d biết rằng : a2 + b2 + c2 + d2 = a(b + c + d)
13. Cho biểu thức M = a2 + ab + b2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ
nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
14. Cho biểu thức P = x2 + xy + y2 – 3(x + y) + 3. CMR giá trị nhỏ nhất của P bằng 0.
15. Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau :
x2 + 4y2 + z2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0
16. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : ᄃ
1
A 2
x  4x  9 17. So sánh các số thực sau (không dùng
máy tính) :
a) ᄃ
b) ᄃ 17 7 5 
151 và 7 45
c) ᄃ
d) ᄃ
23 3 22 19
và và2 327
18. Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô 23
3
tỉ lớn hơn ᄃ nhưng nhỏ hơn ᄃ
3x 2  6x  7  5x 2  10x  21  5  2x  x 2 19. Giải phương trình : ᄃ.
20. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức A = x2y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.
21. Cho ᄃ.
1
1
1
1
S

 .... 
 ... 
Hãy so
1998
1.1998
2.1997
k(1998  k  1)
1998  1
2.
sánh S và ᄃ.
1999
22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không
a phải là số chính phương thì ᄃ là số vô tỉ.
23. Cho các số x và y cùng dấu. Chứng minh
rằng :
a) ᄃ
x y
 2
b) ᄃ
 x 2 y 2
 x y
y x


0
4
4
2
2


c)  x
  xy  yx 
y    xy 2 yx 2







 4
 2


 2
ᄃ.
4
2
y
x
y
x
y
x



 

24. Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ :
1 2

a) ᄃ
b) ᄃ với m, n là các số...
CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU
Một số bài tập toán nâng cao
LỚP 9
1
Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9 9 10 173