Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán điện ôn thi hs giỏi lý 9

Được đăng lên bởi nguyennhantamhb-angiang-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỆN ÔN THI HSG LÝ 9
Bài 1: Cho mạch điện MN như hình vẽ
dưới đây, hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện
không đổi U MN  7  V  ; các điện trở
R1  3    và R2  6    . AB là một dây dẫn

điện có chiều dài 1,5  m  tiết diện không đổi

M
R1

U MN

N
R2

S  0,1 mm 2  , điện trở suất   4.107  .m  ;
điện trở của ampe kế A và các dây nối không
A
đáng kể :
1. Tính điện trở của dây dẫn AB ?
A
2. Dịch chuyển con chạy C sao cho
C
1
AC  BC . Tính cường độ dòng điện qua
2
ampe kế?
3. Xác định vị trí con chạy C để
1
I A   A .
3
GIẢI
7
l 4.10 .1,5
 6  
1. Áp dụng: R   
S
0,1.106
BC
1
 RAC  RAB  RAC  2    và có: RCB  RAB  RAC  4   
2. Khi: AC 
2
3
R1
R
3
 2  nên mạch cầu là cân bằng
Xét mạch cầu MN ta có:
RAC RCB 2
Cho nên: I A  0

B

3. Đặt: RAC  x (điều kiện: 0  x  6    . Ta có: RCB   6  x 

* Điện trở mạch ngoài gồm:  R1 / / RAC  nt  R2 / / RCB  là:

6 6  x
3x

3  x 6   6  x
U
* Cường độ dòng điện mạch chính: I 
R
* Áp dụng công thức tính hiệu điện thế của mạch song song ta có:
3x
6 6  x
U AD  RAD .I 
I và: U DB  RDB .I 
I
3 x
12  x
* Ta có cường độ dòng điện qua R1 ; R2 lần lượt là:
U
U
I1  AD và: I 2  DB
R1
R2
+ Nếu cực dương của ampe kế gắn vào D thì: I1  I A  I 2  I A  I1  I 2 (1)
1
Thay I A   A  vào (1)  Phương trình bậc hai theo x, giải phương trình này ta
3
x

3

  (loại giá trị 18 ).
được:
+ Nếu cực dương của ampe kế gắn vào C thì: I A  I 2  I1 (2)
R

1
 A vào (2)  Phương trình bậc hai khác theo x, giải phương trình này
3
ta được: x  1, 2    (loại giá trị 25,8  6 ).
AC RAC

 AC  0,3  m 
* Để định vị trí điểm C ta lập tỷ số:
CB RCB
Thay I A 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.
Cho biết: U  6  V  ; r  1    R1 ;

R2  R3  3    . Biết số chỉ trên A khi K dóng
9
bằng số chỉ R1 của A khi K mở. Tính:
5
1. Điện trở R4 .
2. Khi K đóng, tính I K .
GIẢI

R1
R2

r

U

R3
K

R4

A

HD : * Khi K mở, cách mắc là ( R1 nt R3 ) // ( R2 nt R4 )  Điện trở tương đương của mạch
ngoài là
U
4(3  R4 )
4(3  R4 ) . Hiệu điện thế
R r 
 Cường độ dòng điện trong mạch chính : I =
1
7  R4
7  R4
( R1  R3 )( R2  R4 )
( R1  R3 ).I
U AB
. I  I4 =


giữa hai điểm A và B là UAB =
R1  R2  R3  R4
R2  R4 R1  R2  R3  R4
( Thay số, I ) =

4U
19  5 R4

* Khi K đóng, cách mắc là (R1 // R2 ) nt ( R3 // R4 )  Điện trở tương đương của mạch ngoài là
U
9  15R4
R ' r 
 Cường độ dòng điện trong mạch chính lúc này là : I’ = 1  9  15 R4 . Hiệu
1...
MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỆN ÔN THI HSG LÝ 9
Bài 1: Cho mạch điện MN như hình vẽ
dưới đây, hiệu điện thế hai đầu mạch điện
không đổi
7
MN
U V
; các điện trở
1
3R
2
6R
. AB một dây dẫn
điện chiều dài
1,5 m
tiết diện không đổi
2
0,1S mm
, điện trở suất
7
4.10 .m
;
điện trở của ampe kế A c dây nối không
đáng kể :
1. Tính điện trở của dây dẫn AB ?
2. Dịch chuyển con chạy C sao cho
1
2
AC BC
. Tính cường độ dòng điện qua
ampe kế?
3. Xác định vị trí con chạy C để
1
3
A
I A
.
GIẢI
1. Áp dụng:
2. Khi:
1
2
2 3
AC AB AC
BC
AC R R R
và có:
4
CB AB AC
R R R
Xét mạch cầu MN ta có:
1 2
3
2
AC CB
R R
R R
nên mạch cầu là cân bằng
Cho nên:
0
A
I
3. Đặt:
AC
R x
(điều kiện:
0 6x
. Ta có:
6
CB
R x
* Điện trở mạch ngoài gồm:
1 2
/ / / /
AC CB
R R nt R R
là:
6 6
3
3 6 6
x
x
R
x x
* Cường độ dòng điện mạch chính:
U
I
R
* Áp dụng công thức tính hiệu điện thế của mạch song song ta có:
3
.
3
AD AD
x
U R I I
x
và:
6 6
.
12
DB DB
x
U R I I
x
* Ta có cường độ dòng điện qua
1
R
;
2
R
lần lượt là:
1
1
AD
U
I
R
và:
2
2
DB
U
I
R
+ Nếu cực dương của ampe kế gắn vào D thì:
1 2 1 2A A
I I I I I I
(1)
Thay
1
3
A
I A
vào (1)
Phương trình bậc hai theo x, giải phương trình này ta
được:
3x
(loại giá trị
18
).
+ Nếu cực dương của ampe kế gắn vào C thì:
2 1A
I I I
(2)
B
A
C
A
2
R
MN
U
N
M
1
R
Một số bài toán điện ôn thi hs giỏi lý 9 - Trang 2
Một số bài toán điện ôn thi hs giỏi lý 9 - Người đăng: nguyennhantamhb-angiang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số bài toán điện ôn thi hs giỏi lý 9 9 10 571