Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học

Được đăng lên bởi Ánh Tú
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI II

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
CỬ NHÂN KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
LỰC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU
HỌC

Người hướng dẫn: Đào Phú Quảng
Người thực hiện: Nguyễn Xuân Đường
Lớp cán bộ quản lý tiểu học K 6

THANH HOÁ O2 – 2007

1

DANH MỤC VIẾT TẮT
TH
TTH
GD&ĐT
GV
HS
CB
NV
HĐND
UBND
BCHTƯ
CBCC
CBQL
QLGD
BCH CĐ
TNCS HCM

Tiểu học
Trường trung học
Giáo dục và đào tạo
Giáo viên
Học sinh
Cán bộ
Nhân viên
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Ban chấp hành Trung ương
Cán bộ, công chức
Cán bộ quản lý
Quản lý giáo dục
Ban chấp hành Công đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

LHPN VN
ĐBĐTQ

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Đại biểu Đảng toàn quốc

Minh

2

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

- Lý do chọn đề tài
- Mục đích nghiên cứu; nhiệm vụ nghiên cứu
- Đối tượng, phương pháp, phạm vi, những đóng góp mới của đề tài
nghiên cứu.
- Chương I: Cơ sở lý luận của hiệu lực thực hiện Điều lệ trường tiểu
học.
1.1. Một số khái niệm.
1.2. Điều lệ trường tiểu học,
- Chương II: Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ ở một số
Trường tiểu học.
2.1. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của CBQL ở một số
Trường tiểu học.
2.1.1. Về nhận thức của CBQL (điều tra đối với CBQL).
2.1.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ tiểu học của
CBQL.
2.1.3. Một số đề xuất của CBQL về các biện pháp nâng cao hiệu lực
thực hiện Điều lệ tiểu học.
2.2. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của giáo viên ở một số
Trường tiểu học.
2.2.1. Nhận thức của cán bộ, giáo viên.
2.2.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ Trường tiểu học
của giáo viên.
2.2.3. Một số đề xuất của giáo viên về các biện pháp nâng co hiệu
lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học.
2.3. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của học sinh ở một số
Trường tiểu học.
2.3.1. Nhận thức của học sinh trong việc thực hiệ Điều lệ Trường
tiểu học.
2.3.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ Trường tiểu học
của học sinh.
2.3.3. Một số đề xuất của học sinh về các biện pháp nâng cao hiệu
lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học.
2.4. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện Điều lệ, nguyên nhân
3

của thực trạng.
2.4.1. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện Điều lệ.
2.4.2. Nguyên nhân của thực trạng.
2.5. Những vấn đề cơ bản cần giải quyết.
- Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện
Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học.
* Biện pháp 1: Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với
nhà trường trong côn...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI II
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
CNHÂN KHOA HC VÀ QUN LÝ GIÁO DC TIU HC
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
LỰC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU
HỌC
Người hướng dẫn: Đào Phú Quảng
Người thực hiện: Nguyễn Xuân Đường
Lớp cán bộ quản lý tiểu học K 6
THANH HOÁ O2 – 2007
1
Một số biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học - Người đăng: Ánh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học 9 10 653