Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013

Được đăng lên bởi kh0nggjhet
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013
( ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐƯỢC TÔ ĐẬM VÀ CHỮ NGHIÊNG )
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công
B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục
D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập
B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa
D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8
B/- tháng 9
C/- tháng 10
D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy
định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/1%
B/- 2%
C/- 3%
D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học
sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày
B/- 30 ngày
C/- 40 ngày
D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát
động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007
B/- 2007 – 2008
C/- 2008-2009
D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm :
A/- 2013
B/- 2012
C/- 2011
D/- 2010
Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục của năm học:
A/- 2007 – 2008
B/- 2008 – 2009
C/- 2009-2010
D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng
của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên
B/- từ 7m2 trở lên
C/- từ 8m2 trở lên
D/- từ 10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại
B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV;
C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại
D/- Tất cả các bước trên
Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học có bao nhiêu tiêu chí ?
A/- 3
B/- 5
C/- 7
D/- 8
Câu 14 : Thông tư số ...
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013
( ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐƯỢC TÔ ĐẬM VÀ CHỮ NGHIÊNG )
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8 B/- tháng 9 C/- tháng 10 D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy
định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/- 1% B/- 2% C/- 3% D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học
sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát
động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/- 2008-2009 D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm :
A/- 2013 B/- 2012 C/- 2011 D/- 2010
Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục của năm học: A/- 2007 – 2008 B/- 2008 – 2009 C/- 2009-2010 D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng
của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên B/- từ 7m2 trở lên C/- từ 8m2 trở lên D/- từ 10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV;
C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại D/- Tất cả các bước trên
Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học có bao nhiêu tiêu chí ?
A/- 3 B/- 5 C/- 7 D/- 8
Câu 14 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT có hiệu
lực thi hành từ tháng năm nào ?
A/- 10/2009 B/- 11/2009 C/- 12/2009 D/- 1/2010
Câu 15:Chọn phương trả lời đúng nhất:
a/ Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
b/ Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
c/ Cùng với Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành
động của Đảng ta.
d/ Câu trả lời khác.
Câu 16: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” bắt đầu phát động từ lúc nào ?
a- Tháng 2/2006 b- Tháng 10/2006 c- Tháng 2/2007 d- Tháng 10/2007
Câu 17: Chủ đề năm học 2012 – 2013 là gì ?
a- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
b- “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
c- “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
d- “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Câu 18:Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông mới nhất
được áp dụng là: A. 40/2006/QĐ-BGDĐT; B. 51/2008/QĐ-BGDĐT;
C. 58/2011/TT-BGDĐT; D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013 - Người đăng: kh0nggjhet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013 9 10 70