Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Ý nghĩa của hình bao vật liệu; Biểu đồ bao mômen ?
Hình bao vật liệu là khả năng chịu lực của vật liệu (bêtông ­ cốt thép) tại tiết diện đó (khi 
không cắt không uốn . Nếu cắt uốn thì hình bao vật liệu sẽ khác nhau )
Biểu đồ bao mômên là mômen lớn nhất tại tiết diện đó .Tạị tiết diện đó có thể có nhiều 
mômen nhưng hình bao vật liệu là tổ hợp mômen lớn nhất
Vẽ vết nứt tại cốt treo (giữa cốt treo và dầm phụ ) 
Kéo từ dầm điểm cuối dầm phụ xuóng 1 góc 45 độ
Ta đặt 5 thanh cốt treo .Nếu đặt 10 thanh cốt treo thì phải làm sao ? Cách đặt ?
Vì sao ta gọi là bảng dầm ?
Vì sao phải đặt cốt treo sát dầm phụ 
Để chống phá hoại cục bộ do tải trọng tập trung từ bản và ngoại lực truyền xuống
Vì sao không lấy cánh lớn mà lấy cánh nằm trong một giới hạn nhất định nào đó
Vì khi kết cấu chịu nén cánh nhỏ sẽ ổn định hơn cánh lớn đồng thời nó cũng tham gia làm 
việc với sườn
Ý nghĩa của mặt cát III­III các thép trên đó 
Ví dụ phi ( 0 ) ; 0 6 a200; 0 6 a300 z
Mặt cắt lý thuyết (cách tính các công thức ) Vì sao phải kéo dài 1 đoạn W
(Để tận dụng hết khả năng chịu lực )
Tại chỗ nối cốt thép có đường kính khác nhau có bước nhảy hãy chỉ ra bước nhảy
Chỉ trên 1 tiết diện có bao nhiêu thanh chịu để tính Mtd
Vẽ vết nứt trên các thanh chịu cốt xiên"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vì sao phải cắt uốn cốt thép? 
Cái gì chịu lực trong bản? 
Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó? 
Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép? 
Ad là gì? Ad phụ thuộc vào gì? 
Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phải kiểm tra điều kiện? 
Khi tính toán thép trong dầm chính người ta dùng giá trị momen nào? Tại sao? 
Tại một gối có bao nhiêu giá trị momen mép gối? Ta dùng giá trị nào? 
Khi tính toán dầm chính, trường hợp chất tải lên toàn bộ dầm có phải là trường hợp 
nguy hiểm nhất không? 
10. Vì sao phải tổ hợp tải trọng? 
11. Có phải tất cả các hệ số vượt tải đều lớn hơn 1? 
12. Khi tính toán dầm có kể đến tải trọng khung không? tại sao? 
13. Nhân tố cơ bản đảm bảo sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép? 
14. Vì sao phải neo cốt thép? 
15. Vì sao có 2 móc vuông ở cốt thép mũ chịu momen âm trong bản? 
16. Cốt cấu tạo , tác dụng? 
17. Vì sao có thể xem dầm chính như một dầm liên tục khi tính toán? 

Câu 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở 
đâu? 
­ Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo. 
Câu 2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép? 
­ Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng 
xa tiết diệ...
"Ý nghĩa ca hình bao vt liu; Biu đồ bao mômen ?
Hình bao vt liu là kh năng chu lc ca vt liu (bêtông - ct thép) ti tiết din đó (khi
không ct không un . Nếu ct un thì hình bao vt liu s khác nhau )
Biu đồ bao mômên là mômen ln nht ti tiết din đó .Tạị tiết din đó có th có nhiu
mômen nhưng hình bao vt liu là t hp mômen ln nht
V vết nt ti ct treo (gia ct treo và dm ph )
Kéo t dm đim cui dm ph xuóng 1 góc 45 độ
Ta đặt 5 thanh ct treo .Nếu đặt 10 thanh ct treo thì phi làm sao ? Cách đặt ?
Vì sao ta gi là bng dm ?
Vì sao phi đặt ct treo sát dm ph
Để chng phá hoi cc b do ti trng tp trung t bn và ngoi lc truyn xung
Vì sao không ly cánh ln mà ly cánh nm trong mt gii hn nht định nào đó
Vì khi kết cu chu nén cánh nh s n định hơn cánh ln đồng thi nó cũng tham gia làm
vic vi sườn
Ý nghĩa ca mt cát III-III các thép trên đó
Ví d phi ( 0 ) ; 0 6 a200; 0 6 a300 z
Mt ct lý thuyết (cách tính các công thc ) Vì sao phi kéo dài 1 đon W
(Để tn dng hết kh năng chu lc )
Ti ch ni ct thép có đường kính khác nhau có bước nhy hãy ch ra bước nhy
Ch trên 1 tiết din có bao nhiêu thanh chu để tính Mtd
V vết nt trên các thanh chu ct xiên"
1. Vì sao phi ct un ct thép?
2. Cái gì chu lc trong bn?
3. Sơ đồ tính ca bn, dm chính và dm ph: Ti sao li có s khác nhau đó?
4. Vì sao các ô bn gia được phép gim 20% ct thép?
5. Ad là gì? Ad ph thuc vào gì?
6. Vì sao ti các tiết din gi ta ta phi kim tra điu kin?
7. Khi tính toán thép trong dm chính người ta dùng giá tr momen nào? Ti sao?
8. Ti mt gi có bao nhiêu giá tr momen mép gi? Ta dùng giá tr nào?
9. Khi tính toán dm chính, trường hp cht ti lên toàn b dm có phi là trường hp
nguy him nht không?
10.Vì sao phi t hp ti trng?
11.Có phi tt c các h s vượt ti đều ln hơn 1?
12.Khi tính toán dm có k đến ti trng khung không? ti sao?
13.Nhân t cơ bn đảm bo s làm vic chung gia bê tông và ct thép?
14.Vì sao phi neo ct thép?
15.Vì sao có 2 móc vuông ct thép mũ chu momen âm trong bn?
16.Ct cu to , tác dng?
17.Vì sao có th xem dm chính như mt dm liên tc khi tính toán?
Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng 9 10 865