Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính K38

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính
1.

Khái niệm ngành LHC; đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành
LHC.

2.

Trình bày đối tượng điều chỉnh của ngành LHC. Tại sao nhóm QHXH phát
sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà
nước là nhóm đối tượng điều chỉnh chủ yếu của ngành Luật này?

3.

Nêu các phương pháp điều chỉnh của ngành LHC. Phân tích nội dung biểu
hiện của phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.

4.

Trình bày khái niệm, đặc điểm nguồn của LHC. Các loại văn bản là nguồn
của ngành Luật này.

5.

Phân biệt nguồn của LHC và văn bản áp dụng pháp luật trong quản lý hành
chính nhà nước.

6.

Trình bày các hình thức hệ thống hoá nguồn của ngành LHC.

7.

Khái niệm, đặc điểm của quy phạm LHC. Khi áp dụng QPPL hành chính
cần phải bảo đảm những yêu cầu gì?

8.

Nội dung, cơ cấu của QPPLHC. Phân biệt chế tài hành chính và nghĩa vụ
hành chính.

9.

Phân biệt chế tài hành chính và trách nhiệm hành chính.

10. Khi

áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính cần phải bảo đảm những
yêu cầu gì?

11. Khi

xử phạt VPHC cần phải bảo đảm những yêu cầu gì?

12. Khi

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác cần phải đảm bảo những
yêu cầu gì?

13. Trình

bày đặc điểm của QHPL hành chính. Điều kiện làm phát sinh, thay đổi
hoặc chấm dứt QHPL hành chính. Cho ví dụ minh hoạ.

14. Phân

biệt chủ thể của ngành LHC và chủ thể của QHPL hành chính.

15. Phân

biệt chủ thể của QHPL hành chính và chủ thể quản lý hành chính nhà
nước.

16. Phân

biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước.

17. Nêu

các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính của nhà nước ta. Phân
tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước.

18. Phân

tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước.

19. Phân

tích nguyên tắc pháp chế XHCN trong quản lý hành chính nhà nước.

20. Trình

bày nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý
hành chính nhà nước.

21. Trình

bày nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trong quản lý hành chính
nhà nước.

22. Nêu

các nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật trong quản lý hành chính nhà nước.
Trình bày 1 trong những nguyên tắc đó.

23. Đặc

điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Tại sao cơ quan hành chính nhà
nước là chủ thể quan trọng nhất trong các QHPL hành chính?

24. Đặc

điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Phương hướng cải cách bộ máy
hành chính nhà nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

25. Đặc

điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Những vấn đề được nghiên cứ...
Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính
1. Khái niệm ngành LHC; đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành
LHC.
2. Trình bày đối tượng điều chỉnh của ngành LHC. Tại sao nhóm QHXH phát
sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà
nước là nhóm đối tượng điều chỉnh chủ yếu của ngành Luật này?
3. Nêu các phương pháp điều chỉnh của ngành LHC. Phân tích nội dung biểu
hiện của phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
4. Trình bày khái niệm, đặc điểm nguồn của LHC. Các loại văn bản là nguồn
của ngành Luật này.
5. Phân biệt nguồn của LHC và văn bản áp dụng pháp luật trong quản lý hành
chính nhà nước.
6. Trình bày các hình thức hệ thống hoá nguồn của ngành LHC.
7. Khái niệm, đặc điểm của quy phạm LHC. Khi áp dụng QPPL hành chính
cần phải bảo đảm những yêu cầu gì?
8. Nội dung, cơ cấu của QPPLHC. Phân biệt chế tài hành chính và nghĩa vụ
hành chính.
9. Phân biệt chế tài hành chính và trách nhiệm hành chính.
10.Khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính cần phải bảo đảm những
yêu cầu gì?
11.Khi xử phạt VPHC cần phải bảo đảm những yêu cầu gì?
12.Khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác cần phải đảm bảo những
yêu cầu gì?
13.Trình bày đặc điểm của QHPL hành chính. Điều kiện làm phát sinh, thay đổi
hoặc chấm dứt QHPL hành chính. Cho ví dụ minh hoạ.
14.Phân biệt chủ thể của ngành LHC và chủ thể của QHPL hành chính.
Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính K38 - Trang 2
Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính K38 - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính K38 9 10 902