Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ kế toán năm 2012:

Được đăng lên bởi Minh Mù Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ kế toán năm 2012:
( Tổng hợp từ các đề thi nghiệp vụ kế toán hàng năm)
Do thời gian hạn chế nên trong quá trình tổng hợp còn một số câu trùng lặp, các qui định có thay đổi
nên có thể chi tiết ko phù hợp. Thông cảm nhé ( Nga.lethi)
-------------------------------------------------------------------------------------Câu 1. Điện tra soát đi giữa NHCT với các ngân hàng khác hệ thống NHCT màn hình luôn ở tình trạng
điện là “Chờ phê duyệt tại NH nhận„.
Đúng
Sai
Câu 2. Đơn vị cung ứng dịch vụ ko phải hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh toán đã thu trong trường
hợp:
Khách hàng yêu cầu huỷ bỏ dịch vụ
Dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì thông
in không chính xác, sai sót, sự cố...Không phải do lỗi của Đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán gây ra
Cả 3 đáp án trên
Câu 3. Khi sử dụng thẻ Tín dụng do NHCT phát hành để thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ, khách
hàng phải thanh toán phí:
Khách hàng không bị tính phí
Phí ứng trước tiền mặt tại POS
Câu 4. Ông N có TKTG thanh toán tại chi nhánh Đống đa. Ông N đến chi nhánh Chương dương trích
TKTG của mình trả tiền hàng cho ông K cũng có TK tại CN Đống đa. Chi nhánh Chương dương thu phí:
Thu phí theo mức Chuyển khoản giữa 2 tài khoản mở tại 2 NHCT khác tỉnh (TP)
Thu phí theo mức Chuyển khoản giữa 2 tài khoản mở tại 2 CN NHCT cùng tỉnh (TP)
Miễn phí do TK người chuyển và TK người nhận trong cùng 1 chi nhánh NHCT
Câu 5. Khách hàng trích tài khoản để trả nợ, trả lãi, trả phí dịch vụ CN nơi mở TK thì NHCT không thu
phí dịch vụ
Đúng/
Sai
Câu 6. Mức phí dịch vụ quy định trong Biểu phí của NHCTVN đã bao gồm thuế GTGT.
Đúng/
Sai
Câu 7. Khách hàng yếu cầu phát hành Thư bảo lãnh thời hạn 3 tháng, NH đã thu phí của khách hàng.
sau 2 tháng, khách hàng yêu cầu tất toán hợp đồng bảo lãnh trước hạn.
Ngân hàng tính và hoàn lại khách hàng số phí của 1 tháng còn lại
Ngân hàng không hoàn lại phí cho khách hàng
Câu 8. Trường hợp điện tra soát đi song phương, khi điện đi qua cổng Gateway tự động chuyển trạng
thái “Chờ trả lời„
Đúng/
Sai
Câu 9. KH mở TK tiền gửi tại NHCT Ba Đình, KH đến NHCT Đà Nẵng rút ra bằng tiền mặt, NHCT Đà
Nẵng thu phí rút tiền mặt của KH theo mã A012.
Đúng/
Sai
Câu 10. Để chuyển tiền đi từ 1 chi nhánh NHCT đến 01 chi nhánh của NH Phát Triển trên địa bàn Hà
nội, GDV lựa chọn kênh Thanh toán điện tử liên ngân hàng là đạt hiệu quả cao nhất? Đúng hay sai?
...

 !"#$%&
 !"#$!
#%&'()*+,-'./
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Câu 1.12!3-45(678&2-45(8)9
!28:5;$2-4<='


Câu 2.1>6"?;"6@&*8*&*A;"6@!BC
D

 !"#
in không chính xác, sai sót, s c ... $%&'()*+,
-%. $,
Câu 3.EF;@G(A;@;-45(8!%!%H<G &
8*AD
/$/
0/*,!1234506
Câu 4. I-#(E(J1!'I-!5C>;C>A
(E(JK*L8)EM#(E5-1!'55C>;C>AD
7$/83*-9%:;%3<5;=>-7?@70A
7$/83*-9%:;%3<5;-==>-7B?@70A
CD$/7!E97!EF,BG=>-7
Câu 5.E8A8&*!%* *B *A;"6@5->9(E-45(&)
A;"6@
H
Câu 6.N?A;"6@$!"O%AK-45(P-!BQRJ(J('
H
Câu 7.E8$S8(CQ*BT -4!BAK&8'
U &8$SH!RQ*BC7'
=+/&5IJ$/(GK&5
=+&5$/
Câu 8. (C!2!C> &!2!J.V$W!$%
:5*=
H
Câu 9.E49(ELF-45(O1 E4!-45(18-XYQZL -45(18
-XAYLKE4.B[\]U'
H
Câu 10.1%$%L!^]-45(!\]K-4_(%!"Q848
 JPW`&(!2F88!2*Ha1Y$a
J*Aa
'(L&*MB,,!E"$!E&F$ K2M!E3N
H
'((O2 9=>( P,/72Q( 9,%"2R=+
IQ0S5 9N
H
')(-JRTU$%
.VVR.VWR.VXR.VY
1
Một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ kế toán năm 2012: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ kế toán năm 2012: - Người đăng: Minh Mù Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ kế toán năm 2012: 9 10 171