Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

II.5 – MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG
PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG
CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT
Câu 1 :
Đặc điểm hay đặc tính nào sau đây giúp ta thấy được cấu tạo hoá học là yếu tố quyết
định tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ?
A. Sự phân cực của liên kết cộng hoá trị.
B. Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.
C. Hiện tượng đồng đẳng và hiện tượng đồng phân
D. Tất cả đều sai.
Câu 2:
I – Các chất đồng phân thì có cùng CTPT
II - Những chất có cùng khối lượng phân tử thì là đồng phân của nhau.
A. I & II đều đúng
B. I đúng, II sai
C. I sai, II đúng
D. I & II đều sai
Câu 3:
Đồng phân là những chất có :
A. Cùng thành phần nguyên tố và có khối lượng phân tử (M) bằng nhau.
B. Có cùng CTPT nhưng CTCT khác nhau.
C. Cùng tính chất hoá học
D. a, b, c đều đúng
Câu 4:
I – Những chất đồng phân là những chất hơn kém nhau k nhóm CH2
II - Những chất có tính chất hoá học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.
A. I & II đều đúng
B. I đúng, II sai
C. I sai, II đúng
D. I & II đều sai
Câu 5:
Số đồng phân của chất có CTPT C4H8 (đồng phân phẳng và đồng phân hình học) là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6:
Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 (1:1) ta thu được số sản phẩm :
A. 1 sản phẩm duy nhất
B. 2
SVTH : Phan Thị Thùy

96

Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

C. 3
D. 4
Câu 7:
Trong các hợp chất : Propen (I); 2-metylbuten-2 (II); 3,4-dimetylhexen-3(III); allyl clorua
(IV); 1,2-diCloeten (V). Chất nào có đồng phân hình học?
A. III, V
B. II,IV
C. I, II, III, IV
D. I, V
Câu 8:
Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC ?
CH2 C CH2
CH2

CH2

CH2Cl

CH3

A. 1-Clo-4-Etylpenten-4
B. 1-clo-4-metylenhexan
C. 2-etyl-5-Clopenten-1
D. 5- Clo-2-etylpenten-1
Câu 9:
Chọn tên đúng của chất có CTCT sau :
Cl

CH2

CH

CH C C

CH3 CH3

CH3

A. 5-Clo-1,3,4-trimetylpentin-1
B. 6-Clo-4,5-Dimetylhexin-2
C. 1-Clo-2,3-Dimetylhexin-4
D. Tất cả đều sai
Câu 10:
Nếu hidro hóa C6H10 ta thu được isohexan thì CTCT của C6H10 là :
A. HC C

CH2 CH

CH3

CH3
C. CH3

C

CH CH

CH3

B. CH3 CH C C

CH3

CH3
CH2
D. Taát caû ñeàu ñuùng

Câu 11:
Quy tắc Maccopnhicop chỉ áp dụng cho :
A. Anken đối xứng và tác nhân đối xứng.
B. Anken bất đối và tác nhân bất đối
C. Anken bất đối và tác nhân đối xứng
D. Hydrocacbon không no bất đối và tác nhân bất đối.
Câu 12 :
I-- Xicloankan và ankan đều là những hydrocacbon no nên chúng là đồng
đẳng của nhau.
SVTH : Phan Thị Thùy

97

Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

II -- Tất cả những hydrocacbon không no đều có tính chất hóa học nh...
Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ
II.5 – MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG
PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG
CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT
Câu 1 :
Đặc điểm hay đặc tính nào sau đây giúp ta thấy được cấu tạo hoá học là yếu tố quyết
định tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ?
A. Sự phân cực của liên kết cộng hoá trị.
B. Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.
C. Hiện tượng đồng đẳng và hiện tượng đồng phân
D. Tất cả đều sai.
Câu 2:
I – Các chất đồng phân thì có cùng CTPT
II - Những chất có cùng khối lượng phân tử thì là đồng phân của nhau.
A. I & II đều đúng
B. I đúng, II sai
C. I sai, II đúng
D. I & II đều sai
Câu 3:
Đồng phân là những chất có :
A. Cùng thành phần nguyên tố và có khối lượng phân tử (M) bằng nhau.
B. Có cùng CTPT nhưng CTCT khác nhau.
C. Cùng tính chất hoá học
D. a, b, c đều đúng
Câu 4:
I – Những chất đồng phân là những chất hơn kém nhau k nhóm CH
2
II - Những chất có tính chất hoá học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.
A. I & II đều đúng
B. I đúng, II sai
C. I sai, II đúng
D. I & II đều sai
Câu 5:
Số đồng phân của chất có CTPT C
4
H
8
(đồng phân phẳng và đồng phân hình học) là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6:
Khi cho isopentan tác dụng với Cl
2
(1:1) ta thu được số sản phẩm :
A. 1 sản phẩm duy nhất
B. 2
SVTH : Phan Thị Thùy
96
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT 9 10 65