Ktl-icon-tai-lieu

Một số công thức giải nhanh hóa học

Được đăng lên bởi nguyenquynhnhi430
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số công thức giải nhanh hóa học

Một số công thức giải nhanh hóa học
˜˜˜˜˜
TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( Ca)
(1)
(Ca > 0,01M ; : độ điện li của axit)
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA):
pH = –(log Ka + log

Ca
)
Cm

(2)

3. Dung dịch baz yếu BOH:
pH = 14 + (log Kb + logCb)
(3)
TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :
MX

H% = 2 – 2 M

%VNH

3

trong Y

(4)

(X: hh ban đầu; Y: hh sau)

Y

=(

MX
MY

- 1).100

(5)

- ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3
BÀI TOÁN VỀ CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

n  nCO2

Điều kiện:

Công thức:

n = nOH- - n CO2

(6)

2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm
NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

n CO2-  n CO2

Điều kiện:

3

Công thức:

nCO2- = nOH- -nCO2
3

(7)

(Cần so sánh nCO với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)
3. Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được
lượng kết tủa theo yêu cầu
23

(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức:

nCO2 = n (8)

hoặc

nCO2 = n - -n (9)
OH

BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:

n OH = 3n  (10)

hoặc n OH- = 4n Al3 - n  (11)

2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết
tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

nOH = 3n  + n H (12)
min

+

nOH = 4n Al3 - n + n H
max

(13)

+

Page 1



Một số công thức giải nhanh hóa học

3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được
lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: n H = n  (14)

hoặc

n + = 4n AlO  - 3n 
H

2

(15)
4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc
NaAlO2) thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: n H = n   n OH- (16) hoặc n H+ = 4n AlO2 - 3n   n OH 

(17)
5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn2+ để thu được lượng kết tủa theo yêu
cầu (Dạng này có 2 kết quả):

nOH- = 2n (18)

hoặc nOH- = 4n Zn2+ - 2n (19)

BÀI TOÁN VỀ HNO3
1. Kim loại tác dụng với HNO3 dư
a. Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư:

n

.i

KL KL

  nspk .i spk

(20)
iKL=hóa trị kim loại trong muối nitrat
- isp khử: số e mà N+5 nhận vào (Vd: iNO=52=3)
Nếu có Fe dư tác dụng với HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, không tạo muối Fe3+
b. Tính khối lượng muối...
https://facebook.com/yplitgroup M t s công th c gi i nhanh hóa h c
M t s công th c gi i nhanh hóa h c
˜˜˜˜˜
TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = – (log K
a
+ logC
a
) hoặc pH = –log( C
a
)
(1)
(C
a
> 0,01M ; : độ điện li của axit)
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = –(log K
a
+ log
a
m
C
C
) (2)
3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + (log K
b
+ logC
b
)
(3)
TÍNH HI U SU T PH N NG T NG H P NH3 :
H% = 2 – 2
X
Y
M
M
(4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau)
3
X
NH trong Y
Y
M
%V = ( -1).100
M
(5)
- ĐK: tỉ lệ mol N
2
và H
2
là 1:3
BÀI TOÁN V CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2
CO
n n
Công thức:
-
2
CO
OH
n = n -n
(6)
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm
NaOH và Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2-
2
3
CO
CO
n n
Công thức:
2- -
2
3
CO
CO OH
n = n -n
(7)
(Cần so sánh
2-
3
CO
n
với n
Ca
và n
Ba
để tính lượng kết tủa)
3. Tính thể tích CO
2
cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
để thu được
lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
(8) hoặc
2 -
OH
CO
n = n -n
(9)
BÀI TOÁN V NHÔM – K M
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al
3+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
OH
n = 3n
(10) hoặc
3
-
OH
Al
n = 4n -n
(11)
2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al
3+
và H
+
để thu được lượng kết
tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
- +
min
OH H
n = 3n + n
(12)
3
- +
max
OH H
Al
n = 4n + n
-n
(13)
Page 1
Một số công thức giải nhanh hóa học - Trang 2
Một số công thức giải nhanh hóa học - Người đăng: nguyenquynhnhi430
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số công thức giải nhanh hóa học 9 10 518