Ktl-icon-tai-lieu

một số công thức sinh học nguyên phân

Được đăng lên bởi lethuy17101964
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 40203 lần   |   Lượt tải: 57 lần
CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
I. Cơ chế nguyên phân và giảm phân
1. Diễn biến
* Nguyên phân:
Các giai đoạn
Trung gian

Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối

Diễn biến cơ bản
- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
- NST tháo xoắn thành dạng sợi mảnh và nhân đôi thành NST
kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính nhau ở tâm động
- Trung tử nhân đôi
- NST co ngắn
- Thoi vô săc hình thành
- NST co ngắn cực đại, đính vào sơi thoi vô sắc và tập trung
thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
- Các NST kép tách nhau ra ở tâm động taọ thành 2 NST đơn,
hình thành 2 nhóm NST tiến về 2 cực TB theo sợi vô sắc
- Tại mỗi cực tế bào, các NST tháo xoắn.
- Màng nhân và nhân con hình thành. Tế bào chất phân đôi tạo
thành 2 tế bào con có bộ NST giống TB mẹ

* Giảm phân
Gồm 2 lần phân bào:
+ Giảm phân 1:
Các giai đoạn
Diễn biến cơ bản
Trung gian
- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
- NST tháo xoắn thành dạng sợi mảnh và nhân đôi thành NST
kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính nhau ở tâm động
- Trung tử nhân đôi
Kì đầu1
- Thoi vô săc hình thành
- NST co ngắn
- Các NST kép bắt đôi tương đồng và có thể trao đổi đoạn cho
nhau (hiện tượng trao đổi chéo)
Kì giữa1
- NST co ngắn cực đại, đính vào sơi thoi vô sắc và tập trung
thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau1
- Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuỷên về 1
cực TB theo sợi vô sắc
Kì cuối1
- Tại mỗi cực tế bào, các NST tháo xoắn.
- Màng nhân và nhân con hình thành. Tế bào chất phân đôi tạo
thành 2 tế bào con có bộ NST kép bằng 1/2 bộ NST của TB
mẹ
+ Giảm phân 2:
Các giai đoạn

Diễn biến cơ bản

Trung gian

Kì đầu2
Kì giữa2
Kì sau2
Kì cuối2

Diển ra rất nhanh
- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
- NST tháo xoắn thành dạng sợi mảnh gồm 2 crômatit giống
nhau và dính nhau ở tâm động
- Trung tử nhân đôi
- NST co ngắn
- Thoi vô săc hình thành
- NST co ngắn cực đại, đính vào sơi thoi vô sắc và tập trung
thành 1 hàng ở mặt phẳg xích đạo của thoi phân bào
- Các NST kép tách nhau ra ở tâm động taọ thành 2 NST đơn,
hình thành 2 nhóm NST tiến về 2 cực TB theo sọi vô sắc
- Tại mỗi cực tế bào, các NST tháo xoắn.
- Màng nhân và nhân con hình thành. Tế bào chất phân đôi tạo
thành 2 tế bào con (giao tử) có bộ NST đơn bằng 1/2 bộ NST
của TB mẹ

2. Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân, ý nghĩa
của chúng trong di truyền và tiến hóa:
* Giống nhau:
- Có sự nhân đôi AND ở kỳ trung gian
- Trải qua các kỳ phân bào tương tự nhau
- Đều có sự biến đổi hình thái NST theo chu kỳ đóng và tháo xoắn đảm bảo cho
NST ...
CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
I. Cơ chế nguyên phân và giảm phân
1. Diễn biến
* Nguyên phân:
Các giai đoạn Diễn biến cơ bản
Trung gian - Màng nhân và nhân con tiêu biến.
- NST tháo xoắn thành dạng sợi mảnh và nhân đôi thành NST
kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính nhau ở tâm động
- Trung tử nhân đôi
Kì đầu - NST co ngắn
- Thoi vô săc hình thành
Kì giữa - NST co ngắn cực đại, đính vào sơi thoi vô sắc và tập trung
thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau - Các NST kép tách nhau ra ở tâm động taọ thành 2 NST đơn,
hình thành 2 nhóm NST tiến về 2 cực TB theo sợi vô sắc
Kì cuối - Tại mỗi cực tế bào, các NST tháo xoắn.
- Màng nhân và nhân con hình thành. Tế bào chất phân đôi tạo
thành 2 tế bào con có bộ NST giống TB mẹ
* Giảm phân
Gồm 2 lần phân bào:
+ Giảm phân 1:
Các giai đoạn Diễn biến cơ bản
Trung gian - Màng nhân và nhân con tiêu biến.
- NST tháo xoắn thành dạng sợi mảnh và nhân đôi thành NST
kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính nhau ở tâm động
- Trung tử nhân đôi
Kì đầu1 - Thoi vô săc hình thành
- NST co ngắn
- Các NST kép bắt đôi tương đồng và có thể trao đổi đoạn cho
nhau (hiện tượng trao đổi chéo)
Kì giữa1 - NST co ngắn cực đại, đính vào sơi thoi vô sắc và tập trung
thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau1 - Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuỷên về 1
cực TB theo sợi vô sắc
Kì cuối1 - Tại mỗi cực tế bào, các NST tháo xoắn.
- Màng nhân và nhân con hình thành. Tế bào chất phân đôi tạo
thành 2 tế bào con có bộ NST kép bằng 1/2 bộ NST của TB
mẹ
+ Giảm phân 2:
Các giai đoạn Diễn biến cơ bản
một số công thức sinh học nguyên phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số công thức sinh học nguyên phân - Người đăng: lethuy17101964
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
một số công thức sinh học nguyên phân 9 10 138