Ktl-icon-tai-lieu

một số công thức tính nhanh trong hóa học

Được đăng lên bởi KtThảo Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
một số công thức tính nhanh trong hóa học
17:42 - 12/12/2012Bồ công anh cần gióChưa có chủ đề

1.CT trong pứ tổng hợp N2 và H2
N2 và H2 có Mtb=a, tiến hành pứ tạo ra hh có Mtb=b. Tính hiệu suất của pứ?
Giả sử nH2=x, nN2=y
Bằng pp đường chéo ta có được: x/y=(28-a)/(a-2)
*x>3y: H=0,5(1-a/b)(1+x/y)
*x<3y: H=1,5(1-a/b)(1+x/y)
*x=3y : H=2-2*x/y
Vd: (N2 + H2 ) có d so với H2 là 4,25, pứ hoàn toàn tạo ra hỗn hợp có d so với H2 là 6,8. Tính H của pứ?
Ta có: x/y=(28-8,5)/(8,5-2)=3→ H=2-2*8,5/13,6=0,75→ H=75%
• ngoài ra còn có ct tính %NH3 trong hỗn hợp sau: %NH3=(b/a )- 1
2. CT tính H của pứ hidro hóa anken, andehit (1:1)
H=2-2*a/b
Vd: H2 và C2H4 có d so với He= 3,75 → hỗn hợp có d so với He=5. Tính H ?
Bằng pp đường chéo ta tính đc nH2 : nC2H4= 1:1
→ H=2-2*15/20=0,5→ H=50%
3. Xđ Ct ankan dựa vào pứ tách:
V lít ankan A tạo ra V’ lít hh gồm H2 và các hidrocacbon, biết Mtb. Tìm ankan?
CT: Ma*V=Mhh sau*V’
Vd: tiến hành pứ tách V lít ankan A tạo ra 4V lít hơi gồm H2 và các hidrocacbon, biết d so với H2=12,5. Tìm A?
Áp dụng CT: Ma*V=4V*12,5*2 → Ma=100→ C7H16
4. XĐ ct của anken dựa vào phân tử khối của hh trước và sau pứ:
H2+ CnH2n có Mtb=2a → hh có Mtb=2b. Tìm CT của anken?
CT: n=a*(b-1)/7*(b-a)
Vd: 1 hh gồm CnH2n và H2 có d so với H2=5→ hh có d so với H2= 6,25. XĐ ct anken?
n=5*(6,25-1)/7*(6,25-5)=3 → C3H6
• đối với ankin thì nhân 2 vào CT
5. hh oxits kim loại kiềm và thổ + H2O→ dd X và a mol khí, dd X + dd chứa b mol H+.
CT: b=2a
Vd: cho hh gồm Na2O, K2O,CaO, BaO + H2O→ 2,24 lít H2 + dd X, Cho dd X vào V lít dd Y gồm HCl 1M và H2SO4 O,5
M. Tìm V?
Ta có : V+ 0.5V=2*0,1→V=0,13 lít
6. CT tính % của 1 trong 2 chất khi biết 1 giá trị trung bình (kl mol, số C, lk pi,...)
Giả sử hai chất A1, A2 có giá trị tb là Atb
%A1= trị tuyệt đối(Atb-A2)/trị tuyệt dối(A2-A1)
%A2= trị tuyệt đối(Atb-A1)/trị tuyệt dối(A2-A1)
[công thức dễ dàng chức minh từ qui tắc đường chéo]
Các công thức chỉ tính % về số mol ..hoặc tỉ lệ số mol
7. Crackinh ankan tạo ra hh có Mtb=a biết H%.
Ankan có kl pt là M
→ M=(H+1)*a

Từ công thức này ta có thể tính H hay là M
Vd: tiến hành pứ tách 1 lượng butan đc hh Y gồm H2 và các hidrocacbon . biết d của hh so với H2=23,2. H=?
→ H=58/46,4-1=25%
8. Ct tính muối Cl khi cho muối CO3 + HCL → nCO2
kl muối Cl= m muối CO3 +11nCO2
[dễ dàng chứng minh từ tăng giảm kl]
9. R + H2SO4→ muối+ sp khử +H2O
Ta có : m muối = mR+ 96*(2nSO2+ 6nS+ 8nH2S)/2
nH2SO4= 2nSO2+ 4nS+ 5nH2S
10. MO + H2SO4→ muối SO4 + H2O
m muối SO4= m oxit + 80nH2SO4
11. muối CO3 + H2SO4→muối SO4 + CO2 +H2O
M...
một số công thức tính nhanh trong hóa học
17:42 - 12/12/2012Bồ công anh cần gió Chưa có chủ đề
1.CT trong pứ tổng hợp N2 và H2
N2 và H2 có Mtb=a, tiến hành pứ tạo ra hh có Mtb=b. Tính hiệu suất của pứ?
Giả sử nH2=x, nN2=y
Bằng pp đường chéo ta có được: x/y=(28-a)/(a-2)
*x>3y: H=0,5(1-a/b)(1+x/y)
*x<3y: H=1,5(1-a/b)(1+x/y)
*x=3y : H=2-2*x/y
Vd: (N2 + H2 ) có d so với H2 là 4,25, pứ hoàn toàn tạo ra hỗn hợp có d so với H2 là 6,8. Tính H của pứ?
Ta có: x/y=(28-8,5)/(8,5-2)=3→ H=2-2*8,5/13,6=0,75→ H=75%
• ngoài ra còn có ct tính %NH3 trong hỗn hợp sau: %NH3=(b/a )- 1
2. CT tính H của pứ hidro hóa anken, andehit (1:1)
H=2-2*a/b
Vd: H2 và C2H4 có d so với He= 3,75 → hỗn hợp có d so với He=5. Tính H ?
Bằng pp đường chéo ta tính đc nH2 : nC2H4= 1:1
→ H=2-2*15/20=0,5→ H=50%
3. Xđ Ct ankan dựa vào pứ tách:
V lít ankan A tạo ra V’ lít hh gồm H2 và các hidrocacbon, biết Mtb. Tìm ankan?
CT: Ma*V=Mhh sau*V’
Vd: tiến hành pứ tách V lít ankan A tạo ra 4V lít hơi gồm H2 và các hidrocacbon, biết d so với H2=12,5. Tìm A?
Áp dụng CT: Ma*V=4V*12,5*2 → Ma=100→ C7H16
4. XĐ ct của anken dựa vào phân tử khối của hh trước và sau pứ:
H2+ CnH2n có Mtb=2a → hh có Mtb=2b. Tìm CT của anken?
CT: n=a*(b-1)/7*(b-a)
Vd: 1 hh gồm CnH2n và H2 có d so với H2=5→ hh có d so với H2= 6,25. XĐ ct anken?
n=5*(6,25-1)/7*(6,25-5)=3 → C3H6
đối với ankin thì nhân 2 vào CT
5. hh oxits kim loại kiềm và thổ + H2O→ dd X và a mol khí, dd X + dd chứa b mol H+.
CT: b=2a
Vd: cho hh gồm Na2O, K2O,CaO, BaO + H2O→ 2,24 lít H2 + dd X, Cho dd X vào V lít dd Y gồm HCl 1M và H2SO4 O,5
M. Tìm V?
Ta có : V+ 0.5V=2*0,1→V=0,13 lít
6. CT tính % của 1 trong 2 chất khi biết 1 giá trị trung bình (kl mol, số C, lk pi,...)
Giả sử hai chất A1, A2 có giá trị tb là Atb
%A1= trị tuyệt đối(Atb-A2)/trị tuyệt dối(A2-A1)
%A2= trị tuyệt đối(Atb-A1)/trị tuyệt dối(A2-A1)
[công thức dễ dàng chức minh từ qui tắc đường chéo]
Các công thức chỉ tính % về số mol ..hoặc tỉ lệ số mol
7. Crackinh ankan tạo ra hh có Mtb=a biết H%.
Ankan có kl pt là M
M=(H+1)*a
một số công thức tính nhanh trong hóa học - Trang 2
một số công thức tính nhanh trong hóa học - Người đăng: KtThảo Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
một số công thức tính nhanh trong hóa học 9 10 233