Ktl-icon-tai-lieu

Một số CT kinh nghiệm dùng giải nhanh bài toán hóa học

Được đăng lên bởi Cậu Bé Huế
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG
I.

TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA:
pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( Ca)
(Ca > 0,01M ; : độ điện li của axit)
2.
3.

II.

Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA):

(1)

Ca
)
Cm

pH = –(log Ka + log

(2)

Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + (log Kb + logCb)
TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :
H% = 2 – 2
-

MX
MY

(4)

(3)

%VNH

(X: hh ban đầu; Y: hh sau)

3

=(

trong Y

MX
MY

- 1).100

(5)

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

HÓA VÔ CƠ
I.

1.
2.

BÀI TOÁN VỀ CO2
Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
n  = nOH- - n CO2
Điều kiện: n   n CO2
Công thức:

Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
n CO2- = n OH- - nCO2
Điều kiện: n CO2-  nCO2
Công thức:
(7)
3

3.

(6)

3

(Cần so sánh n CO2-3 với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)
Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
n CO2 = n - - n (9)
n CO = n (8) hoặc
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
2

OH

1.

BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
n - = 4n Al3 - n (11)
Công thức: n OH = 3n  (10)
hoặc

2.

Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

II.

OH

n OH
3.

min

= 3n  + n H

+

n OH

(12)

max

= 4n Al3 - n  + n H

2

Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
n + = 4n AlO  - 3n  nOH 
n H = n  nOH- (16)
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
hoặc
(17)
2

H

5.

2+

Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):
nOH- = 2n  (18)

III.

1.

(13)

Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
n + = 4n AlO  - 3n (15)
n H = n (14) hoặc
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
H

4.

+

nOH- = 4n

hoặc

Zn2+

- 2n



(19)

BÀI TOÁN VỀ HNO3
Kim loại tác dụng với HNO3 dư
a.

Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư:

n

KL

.i KL   nspk .i spk

-

(20)

+5

iKL=hóa trị kim loại trong muối nitrat
- isp khử: số e mà N nhận vào (Vd: iNO=5-2=3)
Nếu có Fe dư tác dụng với HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, không tạo muối Fe3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HN...
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC
HÓA ĐẠI CƯƠNG
I. TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = – (log K
a
+ logC
a
) hoặc pH = –log( C
a
) (1)
(C
a
> 0,01M ; : độ điện li của axit)
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = –(log K
a
+ log
a
m
C
C
) (2)
3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + (log K
b
+ logC
b
) (3)
II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH
3
:
H% = 2 – 2
X
Y
M
M
(4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau)
3
X
NH trong Y
Y
M
%V = ( -1).100
M
(5)
- ĐK: tỉ lệ mol N
2
và H
2
1:3
HÓA VÔ CƠ
I.
BÀI TOÁN VỀ CO
2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2
CO
n n
Công thức:
-
2
CO
OH
n = n -n
(6)
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOHCa(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2-
2
3
CO
CO
n n
Công thức:
2- -
2
3
CO
CO OH
n = n -n
(7)
(Cần so sánh
2-
3
CO
n
với n
Ca
n
Ba
để tính lượng kết tủa)
3. Tính thể tích CO
2
cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
(8) hoặc
2 -
OH
CO
n = n - n
(9)
II.
BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al
3+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
OH
n = 3n
(10) hoặc
3
-
OH
Al
n = 4n -n
(11)
2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al
3+
và H
+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
- +
min
OH H
n = 3n +n
(12)
3
- +
max
OH HAl
n = 4n + n-n
(13)
3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)
4
] (hoặc NaAlO
2
) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
H
n = n
(14) hoặc
2
+
H
AlO
n = 4n - 3n
(15)
4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)
4
] (hoặc NaAlO
2
) thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
-
H OH
n = n n
(16) hoặc
2
+
H
AlO OH
n = 4n - 3n n
(17)
5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn
2+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):
-
OH
n = 2n
(18) hoặc
-
2+
OH
Zn
n = 4n - 2n
(19)
III.
BÀI TOÁN VỀ HNO
3
1. Kim loại tác dụng với HNO
3
a. Tính lượng kim loại tác dụng với HNO
3
dư:
. .
KL KL spk spk
n i n i
(20)
-
i
KL
=hóa trị kim loại trong muối nitrat - i
sp khử
: số e mà N
+5
nhận vào (Vd: i
NO
=5-2=3)
-
Nếu có Fe dư tác dụng với HNO
3
thì sẽ tạo muối Fe
2+
, không tạo muối Fe
3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO
3
(Sản phẩm không có NH
4
NO
3
)
Công thức: m
Muối
= m
Kim loại
+ 62n
sp khử
. i
sp khử
= m
Kim loại
+ 62
2 2 2
NO NO N O N
3n + n + 8n +10n
(21)
-
-
3
NO
M = 62
c. Tính lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với HNO
3
dư (Sản phẩm không có NH
4
NO
3
)
m
Muối
=
hh spk spk
242
m + 8 n .i
80
=
2 2 2
)
hh NO NO N O N
242
m + 8(3n + n 8n 10n
80
(22)
d. Tính số mol HNO
3
tham gia:
3 2 2 2 4 3
HNO NO NO N N O NH NO
= n .(i +sè N ) =
spk sp khö trong sp khö
n 4n + 2n + 12n +10n + 10n
(23)
2. Tính khối lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxh 2 lần
R + O
2
hỗn hợp A (R dư và oxit của R)

3
HNO
R(NO
3
)
n
+ SP Khử + H
2
O
m
R
=
.
hh spk spk
M
m + 8. n i
80
R
=
)
2 2 4 3 2
hh NO NO N O NH NO N
M
m + 8(n 3n 8n + 8n +10n
80
R
(24)
IV.
BÀI TOÁN VỀ H
2
SO
4
1. Kim loại tác dụng với H
2
SO
4
đặc, nóng dư
GV Nguyễn Trung Kiên (st) 1
Một số CT kinh nghiệm dùng giải nhanh bài toán hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số CT kinh nghiệm dùng giải nhanh bài toán hóa học - Người đăng: Cậu Bé Huế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số CT kinh nghiệm dùng giải nhanh bài toán hóa học 9 10 624